START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5111 november 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 46


CBOO-bestuur stelt beleidsplan 2016 / 2017 vast


Op 10 november jl. vergaderde het CBOO-bestuur over het te voeren beleid in verband met stormachtige veranderingen in de onderwijswerkelijkheid. Dat leidde tot het vaststellen van een nieuw CBOO Beleidsplan voor de jaren 2016 en 2017.


In zijn voorwoord verwoordde CBOO-voorzitter drs. L.L. Jongejans het als volgt:

We leven in een tijdgewricht waarin volop discussie gaande is in hoeverre de rijks- of gemeentelijke overheden moeten toezien op het grotendeels verzelfstandigde openbaar onderwijs. Het CBOO ziet hierin voor de overheid een belangrijke rol weggelegd en ziet het als haar taak hiervoor diverse zaken te ondernemen.

Onderwerpen die om die reden de aandacht van het CBOO verdienen zijn:
*  Verzelfstandiging van het onderwijs: Heeft dit opgeleverd wat we er van verwachtten?
*  De stichting van scholen: Welke rol speelt openbaar onderwijs hierin?
*  Samenwerkingsscholen: Er zijn nog geen openbare samenwerkingsscholen terwijl de openbare identiteit dan toch voor de hand ligt. De samenwerkingsscholen die we tot nu toe zien zijn bijzonder (neutraal). Hoe gaan we de openbare identiteit als samenwerkingsschool bevorderen?
*  Bestuursvormen: Naast de stichtingen zou ook de vereniging als organisatievorm voor openbaar onderwijs mogelijk moeten zijn. Hoe gaan we dit realiseren?

Bij de bovenstaande punten spelen de volgende randvoorwaarden een belangrijke rol:
*  De krimp in het onderwijs
*  De tendens van openbare stichtingen om zich los te maken van de gemeente
*  Samenwerkingsbesturen
*  Het wetsvoorstel samenwerkingsscholen
*  De positie van ouders, maar ook van personeel

Het CBOO ziet dat de overheid de grip verliest op de basiswaarden en normen van openbaar onderwijs en omgedraaid dat gemeenten c.q. de overheid zich losmaken/losmaakt van hun verantwoordelijkheid voor openbaar onderwijs. Daarmee zijn de normen en waarden van onze samenleving niet meer geborgd (gelijkwaardigheid op gebied van seksuele geaardheid, van mannen en vrouwen; gelijkwaardigheid van culturele achtergrond en, nog belangrijker, daar proactief op handelen).

Het CBOO-bestuur heeft daarover intern gediscussieerd en een prioriteitenlijst geformuleerd die vastgelegd is in deze notitie. Doel van het CBOO is op eigen wijze t.b.v. het openbaar onderwijs aandacht te vragen bij de politiek, bij andere maatschappelijke organisaties en daarboven in de openbare PO- en VO-scholen door te gaan met de ingezette en nieuwe visitatietrajecten en bewustwordings- offensieven.

Het actuele beleidsplan is te vinden op de CBOO-website en op de SOO-website.

Het CBOO-bestuur ging akkoord met het initiatief om voor medio 2016 een symposium te houden over een actualisering van het Nederlandse onderwijsbestel.

In de CBOO-berichten week 36, 39, 40 en 42 is vanuit verschillende invalshoeken aandacht gevraagd voor wetgeving die MinOCW op de rol heeft staan. Als die wetgeving wordt omgezet in realiteit, is het zeker dat het huidig stelsel onder druk komt te staan en het zelfs de vraag is of er sprake is van strijdigheid met grondwetsartikel 23 (lid 4).

Zie voor een verdere toelichting hieromtrent CBOO-bericht week 45, 1e onderwerp.
AOb-topman André Steenhart overleden


De algemeen secretaris van de AOb, André Steenhart, is plotseling overleden.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen en AOb-directeur Petra Velthuysen maakten dat bekend in het volgende rondschrijven:


Beste collega’s,

Vrijdag bereikte ons het droevige bericht dat André Steenhart, dagelijks bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, plotseling is overleden. Hij wordt de komende week in besloten kring begraven.

In verband met het overlijden van André gaat het AOb-congres van aanstaande vrijdag 13 november niet door, evenmin als het afscheid van Walter Dresscher als voorzitter van de AOb. Het afscheid van Walter Dresscher wordt verplaatst naar een later moment. De activiteiten voor internationale gasten gaan wel door, net als op zaterdag 14 november de startersdag.

Het dagelijks bestuur van de AOb is geschokt door de veel te vroege dood van hun collega en wenst Wilma, zijn vrouw, en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke periode.


Rouwkaart


Nieuwsbrief AOb Groep Openbaar Onderwijs


De Groep Openbaar Onderwijs (GOO) van de AOb, lidorganisatie van het CBOO, brengt vanaf nu regelmatig nieuwsbrieven uit die het personeel aan openbare scholen als doelgroep heeft. Hierin deze keer een aankondiging m.b.t. een bijeenkomst over arbeidsvoorwaarden, waarbij met name de positie van werknemers in het openbaar onderwijs aan de orde is.

NB  -  De GOO is graag bereid ook aan uw school een bijeenkomst te organiseren, geschikt voor personeel, maar ook voor locatiedirecteuren van openbare scholen die als adviseur van hun MR-en optreden!

Klik HIER voor de nieuwsbrief.


NVOR symposium 2015

(ontleend aan website NVOR)


Op vrijdag 27 november 2015 wordt de jaarvergadering van de NVOR (Nederlandse Vereniging van Onderwijsrecht) gehouden in Kasteel Woerden te Woerden. Na het gebruikelijke huishoudelijk gedeelte staat het jaarlijkse symposium gepland. Het thema voor 2015 is ‘Academische vrijheid: voorbeeld voor professionele autonomie?’

De zeggenschap van wetenschappers over de aard en inrichting van het eigen onderzoek en onderwijs, bekend als ‘de academische vrijheid’ is in de academische wereld een groot goed. Tegelijkertijd staat dit de afgelopen jaren steeds vaker onder druk.

Mr. Joris Groen, wetgevingsjurist en promovendus aan de EUR, zal aan die verworvenheid aandacht besteden in het preadvies. Hierbij zullen diverse aspecten, waaronder de verhouding tussen academische vrijheid en academische integriteit aan de orde komen.

In het voortgezet onderwijs worden er door de wetgever nu ook stappen gezet om te komen tot meer professionele autonomie voor de docent. In de thans voor internetconsultatie voorgelegde Wet op het lerarenregister wordt het beroep van docent als volgt omschreven (artikel 4.1a.1. Het beroep van docent): ‘1. Onder docenten worden begrepen zij die binnen de instelling verantwoordelijkheid dragen voor het pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijke proces. Docenten komt een zelfstandige verantwoordelijkheid toe als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen. 2. Docenten beschikken over voldoende pedagogische, didactische en vakinhoudelijke zeggenschap. 3. Het bevoegd gezag maakt met de docenten afspraken over de wijze waarop de zeggenschap van docenten als bedoeld in het tweede lid wordt georganiseerd. Deze afspraken respecteren de professionele standaard van de beroepsgroep.’

Aan mr. J.R. Groen en aan de co- referenten is/wordt gevraagd  de inzichten in en de ervaringen met academische vrijheid en de (binnenkort wettelijk verankerde) zeggenschap van docenten over de wijze waarop zij hun vak uitoefenen, naast elkaar te zetten. Wat kan de docent van de positie van de hoogleraar/wetenschappelijk onderzoeker leren om de voor hem beoogde zeggenschap daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen? Wat zijn daarbij de valkuilen, welke de belangen van andere betrokken partijen, zoals ouders, leerlingen en onderwijsbestuur en hoe is het gesteld met de verhouding tussen vrijheid en integriteit? In het academisch onderwijs en onderzoek is de academische vrijheid de laatste jaren immers vaak gekoppeld aan noties van  wetenschappelijke integriteit. Een en ander geeft aanleiding tot een preadvies waarin de ontwikkelingen in onderling verband in kaart worden gebracht en geanalyseerd. Bezien wordt welke impact uitgaat van academische vrijheid en de professionele standaard en waar zich eventuele knelpunten voordoen.

Nadere informatie over het symposium vindt u de komende tijd op de website van de NVOR (www.nvor.nl).

Voor aanmelding en meer informatie, klik HIER


aankondiging Training 'Je hebt makkelijk praten'

(ontleend aan website Stichting School en Veiligheid)


Hoe bespreek je in de klas onderwerpen die in de samenleving gevoelig liggen zoals vrijheid van meningsuiting, fundamentalisme, seksuele diversiteit, de Holocaust en recent het vluchtelingenvraagstuk? Recent onderzoek van het ITS laat zien dat tien tot twintig procent van de leraren bespreekbaarheid van maatschappelijk gevoelige onderwerpen lastig vindt. In opdracht van Staatssecretaris Sander Dekker heeft Stichting School & Veiligheid een nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld: de training ‘Je hebt makkelijk praten’. Met deze training krijgen leraren in het voortgezet onderwijs praktische handvatten voor het begeleiden van gesprekken over gevoelige onderwerpen. Na afloop van de training zijn leraren beter toegerust om maatschappelijk gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken in de klas en weten ze hoe te handelen bij lastige situaties en spanningen in de klas.

Klik HIER voor meer informatie.

 
GVO/HVO sectordag GVO/HVO op woensdag 18 november a.s.

herhaling


De sectordag wordt jaarlijks gehouden voor alle vakdocenten GVO en HVO met als doel de vakdocenten, ongeacht welke religie of levensovertuiging zij aanhangen, een interessant programma te bieden met lezingen, workshops en gesprekstafels en tevens het sectorgevoel te versterken. Ieder jaar wordt daarvoor een specifiek thema gekozen. Dit jaar is dit 'Morele vorming’, een meerwaarde van GVO en HVO.

Voor het programma en aanmelding, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com