START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5118 november 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 47


Wat heeft inspectie te zoeken bij colleges B&W?


Met deze titel geeft Drs. Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB in het kort helder weer wat VOS/ABB-jurist Ronald Bloemers vindt van het inspectie initiatief met de Colleges van B&W in de 4 grote steden om de tafel te gaan zitten om periodiek met elkaar te overleggen over de financiële positie van de schoolbesturen.

In de samenwerkingsovereenkomst die met de 4  grote gemeenten gesloten moet worden, staat onder andere dat als een schoolbestuur in financiële problemen raakt of dreigt te raken de inspectie en het college van B&W zo snel mogelijk moeten overleggen.

“Als het college signalen heeft die duiden op financiële problemen bij een schoolbestuur, kan de inspectie naar aanleiding daarvan een onderzoek instellen naar de financiële continuïteit. In dat geval wordt nagegaan of de financiële situatie van de onderwijsinstelling goed genoeg is om nu en de komende jaren onderwijs van voldoende kwaliteit te verzorgen en of zij snel en effectief kan bijsturen bij onverwachte financiële problemen.”

(
Citaat onderwijsinspectie)


VOS/ABB-jurist Bloemers wijst op een paar punten:

1. Het lijkt er in de overeenkomst op dat slechts de gemeenten en de inspecties partners zijn. Het CBOO is het met Bloemers eens dat het curieus is, dat in een overleg het bevoegd gezag over wiens financiële situatie wordt gepraat, zelf niet aan tafel zit. Iets dat op zijn minst alsnog aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd zou moeten worden.

2.Ook is de constatering van Bloemers juridisch juist dat er in de wetgeving al een relatie bestaat tussen schoolbestuur en de gemeenteraad in de vorm van een verantwoordingsplicht.

3. Het is zelfs formeel juridisch juist, dat Colleges van B&W formeel niet verantwoordelijk betrokkene zijn. Niet B&W, maar de gemeenteraden dragen een eindverantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs en dienen dus de gesprekspartner te zijn van schoolbestuur (en eventueel onderwijsinspectie). De opmerking van Bloemers om Colleges van B&W om die reden af te doen als een niet ter zake doend instituut dat zonder grond geïnformeerd wordt over zaken waar het college niets mee kan en niets mee moet, gaat het CBOO te ver.


Het buitenspel staan van B&W in deze kwestie is een rechtstreeks gevolg van de dualisering van het gemeentebestuur. Voor het onderwijs betekent dat dat B&W in gemeenten niet meer eindverantwoordelijk zijn voor het openbaar onderwijs, maar de gemeenteraad. Die situatie pakt verkeerd uit. Het is de vraag of gemeenteraadsleden die zijn belast met het onderwijs de tijd en ervaring hebben om professioneel bezig te zijn met het openbaar onderwijs zonder steun van deskundigheid van een afdeling onderwijs die wordt aangestuurd door de Wethouder van Onderwijs en een verlengstuk is van de uitvoerende macht en niet zonder meer uitvoerder van wensen van Raadsleden. De opmerking van de VOS/ABB-jurist, dat bij "B&W in deze situatie sprake is van een niet ter zake doend instituut", lijkt ingegeven door de wens om de gemeente als effectieve vertegenwoordiger van de publieke gemeenschap t.o.v. schoolbesturen buiten spel te zetten. Deskundigheid m.b.t. tot (openbaar) onderwijs opbouwen is een kwestie van jaren. Dat redt een raadslid wiens of wier politieke carrière in een flink aantal gevallen niet meer dan 1 raadsperiode beslaat, meestal niet in 1 termijn.

De grote waarde van de analyse van Bloemers ligt dus volgens het CBOO vooral in het feit dat hij een zwakke kant van  dualisme in het besturen van gemeente bloot legt. T.b.v. het openbaar onderwijs iets om over na te denken en te zoeken naar een oplossing.

Voor de samenvatting van de VOS/ABB, klik HIER.
Marleen Lammers over art. 23 en de verzuiling


Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB spreekt tijdens de verlichtingsborrel op 14 december a.s. in Den Haag. Zij zal ingaan op grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Lees HIER verder.


Nieuwe CAO voor bestuurders in het voortgezet onderwijs


Voor het personeel in het voortgezet onderwijs is het afsluiten van een CAO een moeilijke zaak. Bij bestuurders gaat dat klaarblijkelijk gemakkelijker.

De Onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) hebben op 11 november jl. overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor bestuurders in het voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur (2010) is in scholen een scheiding aangebracht tussen enerzijds het bestuur en anderzijds het interne toezicht daarop door de onafhankelijke raad van toezicht, tevens werkgever van het bestuur. De OBV, als landelijke vertegenwoordiger van bestuurders in het voortgezet onderwijs en de VTOI, als landelijke vertegenwoordiger van toezichthouders in onderwijsinstellingen, zijn van mening dat zij een eigenstandige verantwoordelijkheid hebben in het reguleren van de arbeidsvoorwaarden van bestuurders.

Voor meer informatie over de CAO voor bestuurders, klik HIER. Voor wat betreft de beloningstabellen zijn blz. 11 en 12  informatief.Uitnodiging CAO voorlichting AOb


Klik HIER voor de AOb-GOO nieuwsbrief over de vastgelopen cao-onderhandelingen. De AOb organiseert op dinsdag 1 december 2015 om 16.00 uur een voorlichting over dit onderwerp in de aula van het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Overkampweg 125 te Dordrecht. U bent van harte uitgenodigd. Noteer deze datum in uw agenda.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com