START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5125 november 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 48


Visitaties openbare identiteit speerpunt van het CBOO


In het CBOO beleidsplan 2016/2017 zijn duidelijk 2 absolute speerpunten te onderscheiden.

Het ene betreft de acties die door het CBOO in samenhang met een medio 2016 te organiseren symposium over het onderwijsbestel worden ontplooid. De CBOO-special week 17 gaf de noodzaak daarvan aan.

Niet minder belangrijk is de voortgang van CBOO-visitaties openbare identiteit. Op de website van het Studiecentrum Openbaar Onderwijs is nu een volledig overzicht geplaatst, waarin naast een beschrijving van het doel van de visitaties informatie over werkwijze, kwaliteitsbewaking en vragenlijsten zijn opgenomen.
CAO voor bestuurders


In CBOO-bericht week 47 werd als 3e onderwerp gewag gemaakt van de geslaagde poging een CAO voor bestuurders tot stand te brengen. Op blz 11 en 12 van de CAO vindt u de beloningstabellen.

CBOO-bestuurslid E.J. Hendriks, oud rector van de RSG Wolfsbos in Hoogeveen, las die tabellen, hetgeen hem tot de volgende verzuchting bracht:


"Toen ik in de nieuwsbrief doorklikte naar de afspraken over de CAO van bestuurders in het VO vielen mij de schellen van de ogen. Als ik nu nog rector, pardon bestuurder, was zou ik bijna een twee keer zo hoog inkomen hebben.... Laat ik dan de overigens geringe inflatoire salarisverhogingen in de laatste 10 jaar in mindering brengen, dan kom ik nog op een verhoging van ongeveer 50% , terwijl het werk niet is veranderd. Ook toen ik nog werkte was er al een stichting voor Openbaar VO die in feite niet meer deed dan toezicht houden en was ik dus ook al een "bestuurder"....

Leraren en "lagere" leidinggevenden (die heten nu "teamleiders") hebben er volgens mij niets bij gekregen. In tegendeel: er zijn volgens mij niet of nauwelijks meer leidinggevenden die in de vroegere conrectorsschalen zitten....... De graaicultuur is dus ook al diep doorgedrongen in het VO (en dat met en oud-vakbondsleider uit de haven als voorzitter van de VO raad.....)"


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB presenteren ieder een nieuw magazine


In september jl. werd bekend dat de innige samenwerking van de VOO en de VOS/ABB op zijn minst losser wordt. Dat uit zich o.a. door het feit dat het gezamenlijk magazine ‘School!’ niet meer bestaat. Daarvoor in de plaats komt de VOS/ABB uit met ‘Naar school’ en komt de VOO met ‘Onze school’. Op de VOO-website stond vanaf 16 november hierover meer informatie.

Op 24 november volgde VOS/ABB.

E.e.a. heeft minimaal 1 voordeel. Beide organisaties doen hun uiterste best om zoveel mogelijk informatie te geven over het openbaar onderwijs en dat is een goede zaak.Afronding Nationale Wetenschapsagenda


Vanaf mei jl. is onder voorzitterschap van de hoogleraren Alexander Rinnooy Kan en Beatrice de Graaf een aantal activiteiten ondernomen die in 140 "clusters" hebben geleid tot honderden wetenschapsvragen voor een Nationale Wetenschapsagenda. Ook het CBOO heeft zich niet onbetuigd gelaten. Ingediend werden de volgende 5 onderzoeksvragen:


1. De vereniging als bestuursvorm leidt in het openbaar onderwijs tot de meest democratische besluitvorming. Heeft deze bestuursvorm bij onderwijspersoneel en ouders ook het benodigde draagvlak?

2. In hoeverre leggen schoolbesturen (stichtingen) voor openbaar onderwijs verantwoording af aan de gemeenteraden van gemeenten waar zij scholen exploiteren en in hoeverre zijn gemeenten pro actief om die verantwoording te eisen?

3. Leidt verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (afstoten van overheidstaak conform art. 23 lid 4 van de Grondwet) tot een vermindering van het gehalte van democratische besluitvorming ?

4. Zijn leerlingen van het openbaar onderwijs kritischer dan leerlingen van het (religieus gebaseerd) bijzonder onderwijs?

5. Kunnen leerlingen van het openbaar onderwijs beter met diversiteit omgaan dan leerlingen van het (religieus gebaseerd) bijzonder onderwijs?

Vrijdag 27 november wordt de voltooide agenda in de vorm van een boekwerk aangeboden aan de Minister van OCW, mevr. J. Bussemaker en haar collega van Economische Zaken, de heer H. Kamp.

De Nationale Wetenschapsagenda wordt zichtbaar gemaakt voor iedereen op zondag 29 november a.s. in Amsterdam.  Voor meer informatie, klik HIER.

 
Presentaties WMS Congres


Op 11 november 2015 vond in de ReeHorst in Ede het 9e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Ambitie en
versterking’. Het congres werd georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap. Dit jaar werden 46 workshops aangeboden, waarin thema’s met betrekking tot versterking van medezeggenschap centraal stonden. Het leverde een vloedgolf van informatie op.


 
Kwaliteit Nederlands onderwijs


In Nederland is veel discussie over de vraag of het Nederlandse onderwijs kwaliteit levert.
De OESO is er wel uit.

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com