START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 512 december 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 49


Informatie over CBOO visitaties moeilijk te vinden?


In CBOO-bericht week 48 werd gemeld dat uitvoerige documentatie over CBOO visitaties te vinden is op de website van het studiecentrum Openbaar Onderwijs. Voor een aantal mensen was een keer extra doorklikken kennelijk verwarrend.

Daarom hiermee rechtstreeks naar de volledige documentatie over CBOO visitaties openbare identiteit.

Zwarte Piet en de openbare school


In Onderwijsblad nr. 18 van 14 november jl. wordt op blz 20 t/m 23 aandacht besteed aan de Zwarte Pieten discussie.

Citaat:

Het Onderwijsblad: Zwarte Piet is gewoon welkom.
Verreweg de meeste basisscholen waar AOb-leden werken, vieren het sinterklaasfeest als vanouds met Zwarte Pieten. Bijna 80 procent van de ondervraagden noemt het debat hierover bovendien onzin. Dat blijkt uit een enquête van het Onderwijsblad waaraan ruim vijfduizend AOb-leden in het primair onderwijs meewerkten. Dit betekent echter niet dat onze mindset niet aangetast zou kunnen zijn vanuit tradities die wellicht in ons tijdsgewricht ter discussie dienen te staan. In het Verenigd Koninkrijk zagen we tenslotte een gelijksoortige discussie met betrekking tot ‘fox hunting’. Ook daar ontbrak elke vorm van begrip voor deze traditie bij eenieder die de traditie niet kenden en was er sprake van een grote blinde vlek bij ingewijden.


Duidelijk wordt uit het artikel dat er nogal wat onduidelijkheid ontstaat op welke manier een besluit over een wel/niet volledig geschminkte Zwarte Piet tot stand komt en wie/wat daarbij de bepalende factoren zijn. Daar ligt de kern van het bezwaar en dat kan gezien worden als gemiste kans.

Het College van Bestuur (CvB) en de directeuren van de Stichting openbaar primair onderwijs Utrecht waren er op 30 september al klaar mee. Op die datum werd, als ware het een oekaze, kort en bondig in een persbericht gemotiveerd dat de figuur Zwarte Piet geheel moet verdwijnen, NB met verwijzing naar het feit, dat het openbaar onderwijs niet discrimineert.

Volgens het CBOO gaat het echter verder. Actief werken aan pluriformiteit betekent actief werken aan respect voor de ander. Wellicht vergeten we, denkend vanuit de traditie, dat de knechtrol, weggelegd door niet-blanken, aan de rol van openbaar onderwijs om actief pluriform te zijn, niet bijdraagt. Inhoudelijk ligt hier een sterk argument dat zou kunnen leiden tot een goede discussie. Als Zwarte Piet niet zwart maar expliciet homoseksueel geweest zou zijn, zouden we er nu zeker anders naar gekeken hebben.

Afgezien van de eenzijdige onderbouwing van het besluit en het erbarmelijk gebrek aan fantasie, geen zoektocht naar een alternatief voor gitzwart, maar gewoon wegschrijven van Zwarte Piet, is er de volgende kleine zin in het persbericht, die vragen oproept. De besluitvormingsprocedure is hier echter bezwaarlijk. Er wordt gesteld dat "Het bestuur van SPO Utrecht dit (het uitbannen van Zwarte Piet) samen met de schooldirecteuren heeft besloten.” Omdat een school breder is dan directie en bestuur, ligt hier een verbeterpunt.

Dit voor het onderwijs aan openbare scholen in Utrecht verantwoordelijke CvB-duo praat permanent over openbaar onderwijs, openheid en gelijkwaardigheid. Het lijkt erop dat personeel, ouders en medezeggenschap van de betrokken scholen niet betrokken zijn geweest bij het besluitvormingsproces en als dat zo is, is dat jammer omdat daarmee zowel voorbij gegaan wordt aan de invulling van een in (bijna) alle gezinnen met jonge kinderen intens beleefd Sinterklaasfeest als aan het voeren van de discussie over actieve pluriformiteit. Heel paternalistisch wordt met een schouderklopje aangegeven dat de invulling van het besluit Sinterklaas te vieren zonder dat Zwarte Piet daarbij mag zijn, door de scholen zelf mag plaats vinden.

Het duo Eric van Dorp/Thea Meijer (zie foto's op de website) heeft met  goedkeuring van de overheid in de gemeente Utrecht een macht in het openbaar primair onderwijs, waar staatssecretaris Sander Dekker slechts van kan dromen. Een Raad van Toezicht op afstand, die ongetwijfeld zal roepen dat het Sinterklaasfeest iets voor de scholen is en ressorteert onder het CvB en een GMR die in deze kwestie blijkens het persbericht van 30 september jl. afgeserveerd is, zorgen ervoor dat een CvB in het primair openbaar onderwijs in Utrecht in een (praktisch) weerstandsloze ruimte kan doen waar het zin in heeft. De arrogantie en betweterigheid van CvB en directeuren roept de vraag op wat hun democratische legitimatie is.

Er lijkt sprake te zijn van een top/down besluitvormingsmodel m.b.t. het Sinterklaasfeest. Dat is hopelijk niet exemplarisch voor besluitvorming in het openbaar onderwijs in heel Nederland.

In Utrecht is inmiddels in de politiek ook deining ontstaan over voornoemde Zwarte Pieten kwestie. Op 30 november jl. publiceerde het AD een artikel, waarin een VVD Raadslid ouders oproept als Zwarte Piet verkleed naar de openbare school van hun kinderen te gaan. Gezien de in dit bericht vermelde context hopen we echter dat ouders ook als witte, rode, gele en blanke Piet verschijnen, zodat de actieve pluriformiteit van openbaar onderwijs letterlijk een gezicht krijgt. Het gaat hier namelijk niet zozeer om de kleur van de piet, maar over de manier waarop we in openbaar onderwijs besluitvorming tot stand willen zien komen.

Zie voor meer info de VPRO uitzending: 'Our Colonial Hangover'.

Bezield boven de zuilen


“Staatssecretaris Dekker stuurt aan op aanpassing van het onderwijsstelsel. Het onderwijs is een van de laatste verzuilde sectoren. Deze wijziging kan echter niet zonder herbezinning op de rol van religie en levensbeschouwing in het onderwijs. Deze is verre van voorbij.”

Dit schrijft Matthias Kaljouw, redacteur van de Linkerwang (Religiewerkgroep Groen Links), in een uitvoerig artikel.

Bijeenkomst AOb Groep Openbaar Onderwijs (GOO) in Dordrecht


De GOO zet zich binnen de AOb steeds nadrukkelijker op de kaart. M.b.t. loonakkoord en CAO-VO maakt het wel uit of het schoolbestuur openbaar is dan wel van bijzondere huize is. In Dordrecht was de GOO gastheer op het Stedelijk Dalton College, locatie Overkampweg.

AOb-bestuurder VO Navid Madami hield daar op een goed bezochte bijeenkomst een inleiding over kwesties als loonakkoord, CAO-VO, relaties van een en ander met pensioenontwikkeling enz. Madami gebruikte bij zijn inleiding een zeer overzichtelijke powerpoint-presentatie, die hij beschikbaar stelde voor een CBOO-bericht.

De GOO gaat de komende maanden in alle rayons bijeenkomsten organiseren, waarbij sprake zal zijn van een mix van arbeidsvoorwaardelijke zaken en specifieke zaken betreffende openbaar onderwijs.

 
Maatwerk

Ton van Haperen, Het Onderwijsblad, nummer 19, 2015


Het idee maatwerkdiploma komt van de VO-raad. De staatssecretaris maakt er beleid van. En dan ineens niet meer. Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in het Nederlands voortgezet onderwijs?

Paul Rosenmöller lobbyt namens de VO-raad met het diploma op maat. Leerlingen slagen nu voor vwo, havo of vmbo. Slechte resultaten in bijvoorbeeld wiskunde leiden dan naar een lager schooltype. Terwijl die leerling misschien goed is in talen. Kortom, een havo diploma met Nederlands en moderne vreemde talen op vwo niveau sluit beter aan bij het talent van het kind. In Engeland en de VS doen ze het ook zo. Met levels. Waarom hier niet?

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com