START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5128 januari 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 5
Zilvervloot


In Nederland is er voortdurend discussie over de vraag hoe het komt, dat veel volwassenen die vroeger op school de grote waarde van de parlementaire democratie bij de vakken geschiedenis en maatschappijleer met de paplepel ingegoten hebben gekregen, zich nogal cynisch uitlaten over de werking ervan en over de invloed die zij kunnen hebben op politieke besluitvorming. Enige weken geleden werd in het discussieprogramma Buitenhof aan drie jonge wetenschappers uit verschillende disciplines gevraagd of zij een verklaring voor dit fenomeen konden geven. Uiteraard leverde dit een variatie aan breedvoerige bespiegelingen op, die hier niet herhaald worden. Er werd door alle drie heren echter een eigenlijk voor de hand liggend element aan de orde gesteld. Dat is het gegeven, dat de overheid inclusief de Tweede Kamer met grote vanzelfsprekendheid in fiscale zin offers van de bevolking vraagt om vervolgens de besteding van die belastingopbrengst in handen te leggen van geprivatiseerde of private organisaties. Dat geldt voor infrastructurele zaken als openbaar vervoer, gezondheidszorg en uiteraard ook voor het onderwijs.

In het openbaar onderwijs is het verschil met de situatie 30 jaar geleden veel groter dan in het bijzonder onderwijs. Een burger die 30 jaar geleden vragen had over de gang van zaken op de openbare basisschool van zijn kinderen kon terecht bij de dienst openbaar onderwijs van zijn gemeente voor basisinformatie en kon vervolgens in gesprek gaan met het Bevoegd Gezag (BG - Wethouder Onderwijs of Bestuurscommissie). Als dat niets opleverde was een gesprek met een lid/leden van de Onderwijscommissie van de Raad zeer effectief. In het bijzijn van de (regionale) pers en andere media moest deze gezagsdrager aan het publieke democratisch orgaan de gemeenteraad uitleggen waarop gevoerd beleid was gebaseerd. Dat gaf transparantie en het besef dat de publieke gemeenschap kennis kon nemen van en invloed had op de handel en wandel van de gezagsdragers.

Een burger die nu anno 2015 in onderwijsland wat wil, wordt door de overheid doorverwezen naar een beleidsstructuur die als het tegenzit een mijnenveld met barrières blijkt te zijn. De gang voor een bepaalde kwestie langs de schooldirecteur, schoolbestuurder, GMR,  Raad van Toezicht en geschillencommissie, is een procedure die maanden tot meer dan een jaar is beslag kan nemen. De overheid wast intussen zijn handen in onschuld. Immers: het beleid is overgedragen aan private partijen met wat betreft het openbaar onderwijs een in geringe mate verplichtende  verantwoording achteraf.

Ronduit alarmerend is het gegeven dat alle tekenen erop wijzen, dat een zeer groot deel van de Tweede Kamer onbekommerd door wil gaan met het afstoten van taken, waarvoor de publieke gemeenschap wel het volle pond moet betalen. Doordecentralisatie is troef. Vaak wordt in dit soort situaties marktwerking en neoliberalisme genoemd als vanzelfsprekende oorzaken van deze trend. Een ideologie van welke aard dan ook hoeft er echter niet bijgesleept te worden. Waar het simpelweg om gaat, is dat de overheid de plicht heeft om die zaken waarvoor het geld vraagt van de belastingbetaler, goed kan verantwoorden naar de burger toe. Dat betekent wat het CBOO betreft m.b.t. het openbaar onderwijs het volgende:

Goed moet zijn geregeld:
           De toegankelijkheid van het onderwijs,
           de kwaliteit van het onderwijs te controleren door de onderwijsinspectie,
           een juiste besteding van het geld dat voor onderwijs is bedoeld.

Criteria op hoofdlijnen hiervoor dienen door de overheid te worden vastgesteld. De juiste besteding is alleen vast te stellen als er deugdelijke plannen door de schoolbesturen worden ingediend. Controle dient zich dus niet te beperken tot een melding achteraf met uitsluitend financiële cijfers in een jaarrekening. Ook onderwijsinhoudelijk moet aan publieke controlerende organen (gemeenteraad/TK e.d.) zichtbaar worden gemaakt, wat de plannen zijn.

Het CBOO ziet het als een belangrijke taak om in de komende periode het gesprek aan te gaan met deskundigen over de vraag hoe zoiets het beste vorm kan worden gegeven. Dat geeft naar het oordeel van het CBOO een beter gevoel van maatschappelijke betrokkenheid bij de parlementaire democratie dan wat de AOb op zijn website m.b.t. invulling van  overheidsverantwoordelijkheid zeer onlangs beschreef.10 jaar strijd voor stichting van een openbare basisschool


Wie wil weten of Margreet Schouren strijdbaar is voor behoud van rechten van het openbaar onderwijs, heeft maar één gesprek nodig. Wie het wil zien en horen kan het filmpje nog eens bekijken, dat is opgenomen in het derde onderwerp van CBOO bericht week 4.

Met grote volharding heeft deze ouder van een (inmiddels ex-) basisschool leerling met een groep van zo'n 20 gelijkgezinden jarenlang ingepraat op de wethouders van de gemeente Peel & Maas en rechtsvoorgangers, die in die periode de portefeuille van onderwijs in handen hadden, maar ook op de leden van de gemeenteraad. Na jaren van verzelfstandiging had bij veel gemeentebestuurders de mening post gevat, dat men niet veel meer te maken heeft met openbaar onderwijs. Echter: openbaar onderwijs is onderwijs door en voor de publieke gemeenschap, waarbij de gemeentelijke overheid niet aan de kant kan blijven staan.

Dat heeft de gemeente Peel & Maas uiteindelijk ook opgepakt en er is een aanvraag ingediend voor stichting van een openbare basisschool. Zeer teleurstellend is, dat staatssecretaris Dekker van MinOCW de aanvraag heeft afgewezen. Margreet Schouren: "Bij de ouders heerst er verbijstering nog boven teleurstelling en verdriet en sommige zijn volledig uit het veld geslagen... En hoe kan het dat een heel dorp genegeerd wordt door een staatssecretaris die al 2 jaar duidelijk uitspreekt dat de rechten van de ouders versterkt moeten worden om zo het stichten van openbaar onderwijs te vergemakkelijken?”

De ouders hebben gesproken, de prognose is meer dan goed. Grondwetsartikel 23, dat handelt over de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, is in 1917 bedoeld om de schoolstrijd te beëindigen. Door de interpretatie die nu door MinOCW is gebruikt, lijkt het erop dat die schoolstrijd bijna 100 jaar later juist wordt aangewakkerd. Ook de criteria die bij de meting zijn gebruikt, pakken niet goed uit voor het openbaar onderwijs. Een paar voorbeelden:


1. De indirecte meting gaat over de gemeente Peel en Maas. Als je het betrekt op de voormalige gemeente Baarlo-Maasbree (tot 2010) zou er een ander belangstellingspercentage zijn geweest.

2. Het dorp Maasbree is de afgelopen 15 jaren behoorlijk gegroeid (net als Baarlo). Er is dus wel degelijk sprake van een veranderde bevolkingssamenstelling.

3. De ouders die in de meting aangeven hun kinderen daadwerkelijk naar een openbare school te sturen, is lager dan het percentage dat er voor kiest. Maar het percentage van leerlingen van 0 tot 4 is veel hoger.


De Gemeente Peel & Maas gaat een nieuwe aanvraag voor een nieuwe openbare basisschool indienen, terwijl tegelijkertijd bij de Raad van State in beroep wordt gegaan tegen de afwijzing van de aanvraag. Daarnaast wil de gemeente Peel & Maas dat de stichting voor openbaar onderwijs Akkoord en de RK-Stichting Kerobei samen om tafel gaan zitten. Doel is om te bekijken of de 2 stichtingen samen een sneller traject kunnen bewandelen en zo openbaar onderwijs in goede overeenstemming al in augustus 2015 te kunnen realiseren. Vooralsnog voelt het RK-schoolbestuur Kerobei daar niet veel voor; een curieus standpunt voor een schoolbestuur dat net als het openbaar onderwijs uit publieke middelen wordt bekostigd.

De actiegroep o.l.v. Margreet Schouren blijft actief en houdt de vinger aan de pols. Met het CBOO wordt contact opgenomen als er vervolgstappen te verwachten zijn.


Gratis conferentie openbaar onderwijs in School!Week


Midden in de School!Week 2015 organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de jaarlijkse conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie op woensdagmiddag 18 maart in Zwolle is bedoeld voor iedereen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedraagt. VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie in samenwerking met de pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden.

Voor meer informatie en aanmelding, klik HIER.

 
Vooraankondiging lessenaanvraag schooljaar 2015 - 2016 Dienstencentrum GVO/HVO


Zoals bekend biedt het Dienstencentrum GVO/HVO jaarlijks de mogelijkheid godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs aan te vragen. Vaak wordt vergeten, dat het juist het openbaar onderwijs is waarin een breed scala van voornoemde lessen wordt aangeboden, als de ouders/leerlingen dit wensen. De overheid garandeert dit bij wet en de lessen worden gratis aangeboden.

Op de website het Dienstencentrum GVO/HVO worden de stappen vermeld die nodig zijn om GVO en HVO voor het schooljaar 2015-2016 aan te vragen. De documentatie komt half februari 2015 beschikbaar op deze pagina.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com