START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 december 2015       
                  WEEKBERICHT WEEK 50


Op bezoek bij de VNG en MinOCW


De stand van zaken m.b.t. de relatie gemeente - verzelfstandigde besturen openbaar onderwijs stond in beide gesprekken op 3 december jl. centraal

De VNG blijkt zich als vereniging m.b.t. deze materie zeer defensief op te stellen. De VNG liet bij monde van commissielid sociaal domein de heer G.J. Nijpels weten, dat initiatieven voor een inhoudelijke verantwoording t.a.v. openbaar onderwijs bij de verzelfstandigde schoolbesturen liggen. Het wordt aan de leden zelf overgelaten of zij meer/minder willen doen dan het goedkeuren en vaststellen van begroting en jaarrekening van openbare schoolbesturen. Wel is het zo, dat in veel gemeenten de praktijk ontstaat dat de gemeente gespreksplatforms organiseert met schoolbesturen van zowel openbaar als bijzonder onderwijs. Toegezegd is dat de VNG inhoudelijk zal bijdragen aan het voor medio 2016 geplande CBOO-symposium over de relatie openbaar onderwijs en overheid.


Het gesprek bij MinOCW had betrekking op de volgende punten:

1. "Overheersende" overheidsinvloed bij benoeming leden raden van toezicht
Over de definitie van het begrip overheersend bestond en bestaat een interpretatieverschil tussen enerzijds MinOCW, het CBOO en de VOO en anderzijds de VNG en VOS/ABB. Het interpretatieverschil heeft betrekking op het begrip overheersend. Volgens MinOCW, CBOO en VOO kan dit alleen door een getalsmatige invulling van de Raad van Toezicht bij meerderheid, volgens VNG en VOS/ABB zou dat ook anders kunnen. Dit verdeelde standpunt komt aan de orde bij ambtelijk overleg bij de Staatssecretaris Dekker. Wellicht wordt hem geadviseerd deze kwestie voor advies voor te leggen bij de NCOR (Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht) om aldus tot een onafhankelijk oordeel te komen.

2. Controle van gemeente op financiën stichtingen openbaar onderwijs
In het gesprek werd dit onderwerp breder getrokken en kwam de vraag centraal te staan op welke punten schoolbesturen en gemeenten op basis van consensus een  periodiek overleg hebben. De VNG / VOS/ABB-brochure uit mei 2012 biedt daartoe uitstekende handvatten.

3. Actualisatie brochure VOS/ABB en VNG over relatie gemeente en openbaar onderwijs
Het CBOO en de VOO hebben gevraagd om op basis van het onder het vorige punt besprokene, betrokken te worden bij de geactualiseerde versie van het document dat in de 1e helft van 2016 uitkomt. VNG en VOS/ABB nemen dat in overweging. Hierover zal in begin 2016 verder overleg worden gevoerd.


 


Nationale Wetenschapsagenda afgerond


Met het Eurekafestval zijn op 29 november jl. de werkzaamheden voor de nationale wetenschapsagenda afgerond. Die begonnen in mei jl. met het uitzetten van een vragenlijst naar personen en organisaties die er maatschappelijk toe doen. Het CBOO heeft ook vragen ingediend. Hierover is in vorige CBOO-berichten uitvoerig informatie verstrekt.

Voor meer informatie over de nationale wetenschapsagenda, klik HIER.

AOb biedt voor primair onderwijs 2 conferenties aan


In januari en april 2016 houdt de Algemene Onderwijsbond twee boeiende conferenties voor het primair onderwijs:

Gedrag mag!, 16 januari 2016

Het jonge kind op het juiste spoor, 6 april 2016

Wiel Veugelers ontvangt voor werk over morele educatie Kuhmerker Career Award


Bijzonder hoogleraar Humanistisch Vormingsonderwijs Wiel Veugelers ontving op 6 november 2015 de Kuhmerker Career Award voor zijn werk over morele educatie. Het is een jaarlijkse oeuvreprijs die wordt uitgereikt door de Amerikaanse Association for Moral Education (AME).

Het CBOO feliciteert Wiel Veugelers van harte met de oeuvreprijs en hoopt nog jaren met hem samen te werken.

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).


CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com