START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 36 - 39 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 februari 2015      
                        WEEKBERICHT WEEK 7Ingezonden bericht  VOS/ABB n.a.v. CBOO bericht week 6

Stichting MOVARE evalueert openbare identiteit systematisch


In het vorige CBOO-weekbericht is uitgebreid aandacht besteed aan de vraag of en zo ja in hoeverre de openbare identiteit wordt ingevuld op de openbare scholen van MOVARE. Sinds 2011 werkt Stichting MOVARE samen met VOS/ABB aan de evaluatie van de openbare identiteit van haar scholen. Er wordt hierbij gewerkt met het Zelfevaluatiekader (ZEK)-Identiteit. Een beproefd instrument dat VOS/ABB in 2010 heeft ontwikkeld. Met dit instrument kunnen scholen en besturen meten hoe openbaar de onderwijsorganisatie is. De vragen over de openbare identiteit worden onder personeel, ouders en samenwerkingspartners uitgezet. Daarnaast voert VOS/ABB een documentenanalyse uit. Wanneer alle data zijn verzameld, stelt VOS/ABB een rapport op. In een consentgesprek met de organisatie worden opvallende resultaten belicht. Ook wordt besproken wat met de resultaten zal gebeuren. Indien de school of het bestuur dat wenst worden de resultaten met een panel van ouders, een panel van teamleden en een panel van leerlingen verder uitgediept. De rapportage van het ZEK-Identiteit gebruikt MOVARE voor de verantwoording richting gemeente. Voor meer informatie over het ZEK-Identiteit kunt u contact opnemen met Marleen Lammers, VOS/ABB (mlammers@vosabb.nl of 0348-405 200)


Reactie CBOO op VOS/ABB-bijdrage

In CBOO-bericht week 6 vraagt het CBOO aandacht voor een gezamenlijke actie van AOb en CBOO wat er sinds de overname van de openbare stichting  SPOP voor openbaar primair onderwijs door de Stichting MOVARE is gebeurd met de vormgeving van de openbare identiteit van de openbare scholen. Dat is gebeurd in de vorm van brieven (zie weekbericht week 6, eerste onderwerp).

1. Het is verheugend, dat ook de VOS/ABB permanent en breed uitgezet bijdraagt aan het versterken van de openbare identiteit van openbare scholen. Graag vraagt het CBOO  de aandacht van de lezers voor bovenstaande bijdrage.

2. In de VOS/ABB-bijdrage wordt gesproken over inhoud en werkwijze van Zelf evaluatiekader (ZEK)- Identiteit. “Scholen en besturen meten hoe openbaar de onderwijsorganisatie is”. Bij navraag bij de MR-en en GMR blijkt deze evaluatie daar nog niet bekend te zijn. Dit bevreemdt het CBOO.

3. Uit de beschrijving van de procesgang van ZEK blijkt, dat het proces nog niet is afgerond. Dat zou kunnen sporen met de conclusie van het CBOO, dat in het jaarverslag  van MOVARE over 2013 omtrent de verantwoording van de openbare identiteit van de openbare scholen aan de betrokken gemeenten, nog niets is terug te vinden.

4. Als het klopt dat over de jaren dat MOVARE bevoegd gezag is van de openbare scholen in de regio Parkstad geen verantwoording is afgelegd conform de Wet Primair Onderwijs (WPO) artikel 48 lid 8, waar staat: “Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraad of gemeenteraden verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt openbaar gemaakt”,  kan dat vragen oproepen bij de betrokken gemeenten.

5. Afsluitend is er m.b.t. het meten van openbare identiteit een groot verschil tussen zelfevaluatie en visitatie. Bij ZEK is er voor zover bekend bij het CBOO sprake van een zelfevaluatie, uitgevoerd m.b.v. de expertise van in dit geval een vereniging voor bestuur & management, waarvan MOVARE lid is. Bij visitatie, zoals deze wordt uitgevoerd door het CBOO, wordt de meting gedaan door een onafhankelijke organisatie. Het CBOO heeft als onafhankelijke netwerkorganisatie, waarin alle geledingen in het openbaar onderwijs zijn vertegenwoordigd in 2007 en 2008 visitaties openbare identiteit uitgevoerd op negen toenmalige SPOP-scholen, die in 2008 zijn overgenomen door MOVARE.  Interessant zou zijn om eens te bekijken hoe het er nu voorstaat met die identiteit van de openbare scholen van MOVARE, die nu (nog) bestaan. Dat is door het CBOO ook voorgelegd aan de bestuurder van MOVARE.


 Nieuwe ontwikkelingen in overgang basis- naar voortgezet onderwijs. Gevolgen voor het openbaar onderwijs?

Enige gedachten van prof. dr. W.M.M.H. Veugelers - Universiteit voor Humanistiek te Utrecht:

 

Er zijn dit jaar twee belangrijke veranderingen in de instroom in het voortgezet onderwijs. De dominantie van de CITO-toets is verschoven ten faveure van het studieadvies van de basisschool. En in het kader van de wet passend onderwijs wordt geprobeerd meer leerlingen in het reguliere onderwijs te krijgen in plaats van in het speciaal onderwijs. De vraag is of deze ontwikkelingen van invloed zijn op de positie van het openbaar onderwijs?

Om meer leertijd de creëren in het basisonderwijs is de CITO-toets verder in het schooljaar geplaatst. Dit levert inderdaad meer tijd op, maar vermindert de mogelijkheden om de CITO-toets als belangrijk criterium te gebruiken bij de aanname van leerlingen door het voortgezet onderwijs. Jarenlang werd het schooladvies van de basisschool als minder betrouwbaar geacht, nu lezen we overal dat het schooladvies juist een betere voorspeller is dan de CITO-toets. Het voortgezet onderwijs is niet altijd even blij met deze verschuiving, met name gymnasia willen aanvullende eisen formuleren. Het openbaar onderwijs moet alle leerlingen accepteren, en zou dus relatief de dupe kunnen worden van selectiemethoden van andere scholen. Zijn er nieuwe strategieën zichtbaar in deze strijd om de leerling?

Een tweede recente ontwikkeling is het passend onderwijs. In regionale samenwerkingsverbanden wordt, vaak onder leiding van de overheid, geprobeerd elke leerling op de beste plaats te krijgen. Scholen moeten in theorie dus eerder leerlingen accepteren.

Wij zijn benieuwd hoe deze verschuivende landschappen van invloed zijn op de keuze van  leerlingen, op de spreiding van leerlingen over scholen en op de mogelijkheid voor het openbaar onderwijs om daadwerkelijk op een positieve manier invulling te geven aan algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit.


Zorgen voor bestuur openbaar basisonderwijs ROOBOL in Noordoost-Friesland


Het is niet eenvoudig als verzelfstandigd schoolbestuur op een zodanige manier met de andere geledingen in het openbaar onderwijs, zoals personeel, directeuren en ouders om te gaan, dat spanningen of zelfs conflicten uitblijven. Kennelijk is daar soms een probleem mee en dan gaat het er heftig aan toe. Reeds eerder werd in CBOO-berichten kennis gegeven van een conflictsituatie rond een openbare school in Dokkum, waarvan het leek dat  bemiddeling tussen schoolbestuur en ouders tot een oplossing zou leiden. Informatie via de Leeuwarder Courant (artikel 1, artikel 2, artikel 3) laat echter zien dat dat niet het geval is en dat er zelfs ouders zijn die een nieuwe school willen stichten.

Daarnaast is Noordoost-Friesland, waar ROOBOL openbare basisscholen bestuurt, een krimpgebied. In dat proces van demografische krimp is het bijzonder jammer dat de Van Heemstraschool in Oudwoude met nu nog maar 6 leerlingen zijn deuren moet sluiten (artikel 1, artikel 2). Dat is een heel andere situatie dan in 2008 toen het CBOO de Van Heemstraschool visiteerde en een CBOO-certificaat openbare identiteit kon uitreiken (2008, week 26, 2e onderwerp). De school werd toen nog als levenskrachtig beschouwd en leek zich te kunnen handhaven. Over de oorzaken van deze teloorgang lopen de meningen uiteen. Als door het bestuur gekozen is voor een sterfhuisconstructie is het gauw bekeken. Ouders melden hun leerlingen dan niet meer aan en de school, waarvan gevreesd wordt dat hij het niet redt, loopt versneld leeg. Feit is dat een schoolbestuur een zo kleine populatie, zoals nu nog in de Van Heemstraschool rondloopt, onmogelijk kan blijven financieren.


De Islam en het (openbaar) onderwijs


Maurits Berger, hoogleraar "Islam en het westen" gaat op een geheel eigen wijze in op de (mogelijke) inbedding van het islamitisch denken in de westerse samenleving. Hij geeft daarbij 3 opties. De 3e is zeer interessant, want daar geeft hij het onderwijs een belangrijke rol bij het benaderen van het probleem.

Lees HIER het artikel van Maurits Berger (NRC, 7 februari 2015)


Magazine School! komt uit met School!Week-special


VOS/ABB komt met een interessant februari-nummer van magazine School!. In dat nummer o.a. aandacht voor de visie van prof. dr. P.W.A. Huisman op Artikel 23 van de Grondwet en algemene acceptatieplicht en zeer uitvoerig aandacht voor de School!Week-special.

Lees HIER verder.
 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com