START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5130 maart 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 13Vooruit kijken naar 2017


Op 10 mei a.s. organiseert het CBOO, zoals reeds eerder gemeld, een symposium over de positie van het openbaar onderwijs en de rol van de overheid daarin. Het symposium heeft het karakter van een expertmeeting.

Na twee inleidingen discussiëren drie gespreksgroepen over een aantal stellingen, waarvan de uitkomst wordt neergezet in een statement. Naar verwachting heeft dit statement bij de deelnemende “experts” een zodanig draagvlak, dat daarmee effectief de landelijke politiek kan worden benaderd.

De twee thema's van dit symposium:

1.   De positie van het openbaar onderwijs en de rol van de overheid daarin
2.   Borging door de overheid van democratische besluitvorming en levensbeschouwelijke kernwaarden in het onderwijs

Ongeacht de uitkomst op 10 mei a.s. biedt het symposium de mogelijkheid om in het voorjaar van 2017 een vervolgsymposium te organiseren met als onderwerp "Honderd jaar na de Onderwijspacificatie 1917"

In dat symposium wordt bezien of de gelijkstelling openbaar - bijzonder onderwijs niet ook betrekking moet hebben op verantwoording afleggen over de besteding van publieke middelen en dat niet alleen m.b.t. de financiële zaken, maar ook ten aanzien van democratische besluitvorming in de onderwijsorganisaties. Interessante extra mogelijkheid daarbij is de vraag die daaruit voortvloeit, namelijk in hoeverre de kenmerken van het openbaar onderwijs een ideaal model bieden voor een landelijk onderwijsstelsel, dat recht doet aan de noodzaak van verantwoording aan de (publieke) overheid m.b.t. gebruik van financiële middelen en democratische besluitvorming resp. ten aanzien van en in het onderwijs.

Daarom organiseert het CBOO in het voorjaar van 2017, honderd jaar na de onderwijspacificatie van 1917, een symposium waarvan het thema de doordenking van voornoemde mogelijkheden voor een vernieuwd onderwijsbestel zijn.

De vorm waarin een en ander gegoten wordt en welke personen en organisaties worden gevraagd daarin een actieve rol te spelen, is mede afhankelijk van het resultaat van de nu aanstaande CBOO-expertmeeting op 10 mei a.s.
Het belang van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs


De samenwerkende organisaties voor GVO en HVO hebben een eenmalig magazine uitgegeven over het belang van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.


"Voor u ligt een eenmalig tijdschrift over godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Misschien hebt u zelf in uw jeugd op een openbare basisschool godsdienstonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) gehad en bewaart u daar goede herinneringen aan. Dan is deze glossy een feest van herkenning. Maar het kan ook zijn dat u denkt: godsdienst en levensbeschouwing op de openbare school… dat hoort toch niet bij elkaar? Dat is een misverstand. Een goed ontwikkelde geestelijke identiteit is voor ieder mens een steun op zijn weg door het leven en het is goed dat die identiteit al jong ontwikkeld wordt. Daar zijn in de eerste plaats de ouders verantwoordelijk voor, maar ook de school speelt hierin een rol. Op bijzondere scholen gebeurt dit vanuit de identiteit van de school. Het openbaar onderwijs staat daar echter niet buiten. Al vanaf het begin van het openbaar onderwijs in ons land, nu al meer dan twee eeuwen geleden, heeft de wetgever het belang hiervan onderkend. Daarom staat tot vandaag toe in de wet dat openbare scholen gelegenheid bieden voor het ontvangen van godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs voor die kinderen van wie de ouders dat wensen. Dat onderwijs wordt niet gegeven door de school zelf – die is er voor iedereen ongeacht zijn of haar identiteit – maar door gastdocenten. Die leraren zijn aangesteld door de organisaties van verschillende godsdiensten en van het humanisme (als enige erkende niet-religieuze levensbeschouwing) in ons land. GVO en HVO worden momenteel in vijf vormen aangeboden: namens de gezamenlijke protestantse kerken, namens de Rooms-Katholieke Kerk, namens het Contactorgaan Moslims en Overheid, namens de Hindoeraad Nederland en namens het Humanistisch Verbond. Die hebben daarvoor speciale stichtingen, die als werkgever voor deze docenten functioneren. Met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en de boeddhisten in Nederland wordt contact onderhouden. Toetreding staat voor hen open, als zij dat wensen. De vijf aanbieders werken samen in het Dienstencentrum GVO en HVO. Dit onderhoudt namens hen het contact met het ministerie van Onderwijs, met de directies van openbare basisscholen en de organisaties voor het openbaar onderwijs en met de vakbonden, waarmee we een eigen cao voor onze docenten hebben afgesloten. Ook beheert het Dienstencentrum de subsidiegelden van het ministerie. Sinds 2009 wordt namelijk dit specifieke onderwijs betaald uit gelden die op de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks ter beschikking worden gesteld. Momenteel ligt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel van de leden Ypma (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) om deze financiering vast te leggen in de wet op het Primair Onderwijs. Dat is voor het voortbestaan van het GVO en HVO een belangrijk moment. Daarom bieden we u graag door middel van deze glossy een inkijkje in het reilen en zeilen van dit onderwijs. We hopen daarmee het inzicht te versterken, hoe waardevol dit onderwijs is voor de geestelijke vorming van kinderen."

Bekijk het gehele magazine HIER.
Verkokerd denken


Staatssecretaris Asscher van Sociale Zaken doet er alles aan om via een wet "Werk & Zekerheid" mensen op de arbeidsmarkt aan een vaste baan te helpen. Helaas heeft hij verzuimd om na te gaan hoe dit uitpakt voor het onderwijs en overleg te plegen met MinOCW of dit nobele streven voor het onderwijs geen problemen oplevert.

Waar dit gebrek aan coördinatie binnen het kabinet Rutte II toe kan leiden staat uitstekend verwoord in een brief van een aantal schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg aan de betrokken ouders. Die moeten nu in het geweer komen om iets te repareren wat MinOCW allang had moeten afkaarten met het Ministerie van Sociale Zaken. 

Lees HIER verder. 
Openbare basisscholen maken muurschildering


De kinderen van de negen openbare basisscholen van de Noord-Limburgse stichting Akkoord! PO hebben een enorme muurschildering gemaakt op de gevel van Museum van Bommel van Dam in Venlo. Het vervaardigen van de muurschildering stond het teken van de jaarlijkse School!Week, waarin het openbaar onderwijs in het hele land laat zien dat het van en voor iedereen is.

Voor meer informatie zie de VOS/ABB-website.
De toekomst van ons onderwijs begint nu!


Op woensdag 13 april vindt in Almere het VOO-congres 'De toekomst van ons onderwijs begint nu!’ plaats. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) blikt terug op 150 jaar Vereniging Openbaar Onderwijs en volgt met experts uit politiek, wetenschap en praktijk het huidige debat over “het onderwijs van de toekomst”. Na de plenaire discussie kunt u deelnemen aan verschillende workshops.

Voor meer informatie over het programma en aanmelding, klik HIER.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com