START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 516 april 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 14CAO primair onderwijs vastgelopen op vervanging


In een uitvoerige nieuwsbrief aan de leden in het primair onderwijs gaat het AOb-bestuur uitvoerig in op de gang van zaken rond de Wet Werk & Zekerheid en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Het CBOO matigt zich als belangenbehartiger van alle geledingen in het openbaar onderwijs geen standpunt in deze kwestie aan, maar wil toch een paar kanttekeningen plaatsen.

1. De Wet Werk & Zekerheid heeft een aantal negatieve effecten voor het onderwijs. Zie ook CBOO-bericht week 13, 3e onderwerp. Dat zou moeten betekenen, dat alle geledingen in onderwijsland, van PO Raad en ouderorganisaties tot onderwijsvakbonden, de handen ineen slaan om MinOCW en Tweede Kamer duidelijk te maken, dat de uitwerking van deze wet voor het onderwijs desastreus is. De beschrijving die de AOb Nieuwsbrief van de recente ontwikkelingen geeft, ademt die sfeer van samenwerking niet. Het heeft er in ieder geval de schijn van dat de PO Raad een weg kiest, die in een moeilijke situatie leidt tot confrontatie, althans in de perceptie van de AOb en dat is in deze situatie niet goed. Het leidt af van waar het werkelijk om gaat; ervoor zorgen dat het onderwijs niet lijdt onder de negatieve gevolgen van een door minister Asscher goed bedoelde poging meer werkzekerheid in de Wet vast te leggen.

2. De PO Raad, ook door de AOb aangeduid als werkgeversorganisatie, kiest er kennelijk voor de problematiek te willen aanpakken door een reeds afgesproken CAO open te breken en aanvullende eisen te stellen aan de werknemers. Nu is normaal gesproken een werkgever iemand, die over een zak geld beschikt en daarmee o.a. werknemers in dienst neemt om voor hem/haar te werken. In het geval van de PO Raad is echter niet sprake van "werkgevers" in voornoemde zin. De PO Raad heeft van regering en parlement de bevoegdheid gekregen om namens de schoolbesturen werkgever te spelen en een zeer zware stem te hebben in het gecoördineerd besteden van publiek geld, dat de overheid naar de schoolbesturen sluist, die daaruit contributiebedragen afdragen aan de PO Raad, die daarmee o.a. zijn infrastructuur overeind houdt. De overheid heeft tot deze werkwijze besloten n.a.v. de akkoorden die het resultaat waren van het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing uit 1994. Daarbij was de gedachte dat dicht bij de werkvloer de bij onderwijs betrokken geledingen van "werkgevers" tot werknemers in harmonie zouden werken aan een optimaal onderwijs. Keer op keer blijkt, dat bij de onderwijssectorraden (o.a. 
bij de PO Raad) kennelijk vanuit een 'werkgeversdenken’ voorwaarden worden gesteld, die leiden tot eindeloze touwtrekkerij om arbeidsvoorwaarden. Dat vreet energie in onderwijsland en zorgt voor permanente onzekerheid bij het onderwijspersoneel en dat is iets anders dan de overheid in 1994 heeft bedoeld. Wellicht voor de overheid een reden om z.s.m. te onderzoeken of in het huidige systeem van onderwijsbestuur op afstand weeffouten zijn geslopen en die weg te nemen. Het CBOO-bestuur denkt dat het onderwijs erbij is gebaat dat aan de huidige gepolariseerde verhoudingen in onderwijsland dan een einde kan komen.

Voor de AOb Nieuwsbrief, klik HIER.
Tijd voor moderne interpretatie artikel 23


Gepubliceerd op 25 maart 2016 door Marleen Lammers, beleidsmedewerker van de VOS/ABB


Waarom stug vasthouden aan de 20-eeuwse interpretatie van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs als onze huidige samenleving grotendeels ontkerkelijkt is? Deze terechte vraag stelt historicus, oud-conrector en luis in de christelijke pels Carel Verhoef in Trouw.

Lees HIER verder.
Jaarverslagen 2015 Commissies Onderwijsgeschillen gepubliceerd


Van een aantal commissies van Onderwijsgeschillen, waaronder van de Commissies van Beroep PO, VO, MBO en HBO, is het jaarverslag 2015 gepubliceerd. In de jaarverslagen leggen de commissies verantwoording af over haar werkzaamheden en geven zij een overzicht van de uitspraken/adviezen die zij in 2015 hebben gedaan.

De jaarverslagen van de afzonderlijke commissies verschijnen uitsluitend digitaal, met uitzondering van de jaarverslagen van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Het jaarverslag van de LCG WMS wordt binnenkort in gedrukte vorm naar alle scholen en besturen in het funderend onderwijs gestuurd. En ook het jaarverslag van de LKC wordt in gedrukte vorm naar alle scholen, besturen en samenwerkingsverbanden gestuurd die bij de LKC zijn aangesloten.

Voor de jaarverslagen, klik HIER. 

Sluiting Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen

ingezonden bericht


Na 50 jaar kennis verzamelen en overdragen, sluit het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) in Nijmegen zijn deuren op 1 april 2016.

Als onderzoeksinstituut nam het ITS vijftig jaar lang een unieke positie in binnen het beroepsveld. Onderzoekers werkten inhoudelijk en methodologisch volgens de normen en standaarden van het wetenschappelijk onderzoek, maar waren niet wars van een efficiënte en praktijkgerichte uitvoering naar de wens van de opdrachtgever.

In goed overleg met opdrachtgevers en onderzoekers is het lopende onderzoek de afgelopen maanden zoveel als mogelijk afgerond of overgedragen aan instituten als KBA, Regioplan en Praktikon. Diverse ITS-onderzoekers op het gebied van onderwijs en arbeid starten per 1 april bij deze instituten. Andere ITS-medewerkers hebben een nieuwe werkgever gevonden in onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau, ROA of elders binnen de Radboud Universiteit.

De dienstverlening van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en EvaluatieService wordt elders voortgezet. Meer informatie daarover vindt u op de websites www.ru.nl/cbo en www.evaluatieservice.com.

De website www.ru.nl/its is na 1 april online in een versoberde versie. De website biedt een impressie van 50 jaar ITS, de belangrijkste ITS-publicaties en beknopte informatie over af te ronden onderzoek.

Wij danken alle klanten, samenwerkingspartners en overige relaties van het ITS voor de - vaak jarenlange - goede relatie.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com