START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5120 april 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 16Stichting Meerwerf in Den Helder gaat een nieuwe fase in


In de jaren 2011 tot 2014 heeft het CBOO regelmatig in weekberichten melding gemaakt van de situatie bij de stichting Meerwerf voor openbaar basisonderwijs in Den Helder. Het CBOO zette steeds vraagtekens bij het functioneren van de interne democratie, bij het voortdurend ontwijken van de wet met betrekking tot de inrichting van onafhankelijk intern toezicht en op de manier waarop met medezeggenschap werd omgegaan. Tot op de dag van vandaag voldoet Meerwerf wat die zaken betreft niet aan de eisen die de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet Medezeggenschap Scholen stelt. Zo kwam een complete en goed functionerende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bij Meerwerf tot op de dag van vandaag niet tot stand. Een zeer incompleet groepje leerkrachten en ouders overlegt regelmatig met bestuur en directie, waarbij het schort aan achterbanraadpleging.

Ook de gemeenteraad pakt in Den Helder niet zijn rol en verantwoordelijkheid, mede door kennelijk niet heldere ambtelijke adviezen en koudwatervrees om door te pakken. Gelet op de situatie waarin Meerwerf verkeert, komt de WPO artikel 48, lid 11 wederom nadrukkelijk in beeld. De gemeenteraad heeft de plicht om in geval van taakverwaarlozing en functioneren in strijd met de wet een openbaar onderwijsstichting als Meerwerf te ontbinden, het bestuur te vervangen of zelf te voorzien in de aansturing van het openbaar onderwijs op een wijze die wel aan wettelijke eisen voldoet. Terwijl in juni 2015 al statuten voor een bestuursvorm met een Raad van Toezicht door de gemeenteraad werden vastgesteld, wordt het passeren bij de notaris door de algemene directie van Meerwerf tot op heden geblokkeerd en vigeren dus nog steeds statuten voor een one tier bestuursmodel, waarbij het bestuur al meer dan een jaar incompleet bleef; 1 lid in plaats van 5. Binnen een eenhoofdig bestuur kan er geen sprake zijn van gescheiden intern toezicht. Een van de twee algemeen directeuren functioneert volgens deze vigerende statuten bovendien als ambtelijk secretaris van het bestuur. Leden van de Raad van Toezicht zijn intussen ook al door de gemeenteraad benoemd, maar deze leden lijken vooral de kwaliteit te hebben beleefd te kunnen wachten tot de algemene directie de Statuten bij de notaris heeft laten passeren.

Voorlopig gaat Meerwerf verder met 1 algemeen directeur en 1 bestuurslid van een bestuur waarin 5 leden zouden moeten zitten. De vertrekkend directeur Scholte gaat vervroegd met pensioen (zie CBOO-bericht week 15); dit op advies van het enige functionerend bestuurslid van de Stichting Meerwerf. De kosten daarvan vallen ten laste van de publieke gemeenschap. Overigens is de website van de Stichting Meerwerf nog niet bijgewerkt. Daar staan nog steeds 2 directeuren geportretteerd. Aan de statuten, laat staan aan de wet, voldoet de Stichting Meerwerf voorlopig nog niet. De gemeenteraad van Den Helder lijkt nog steeds niet ernst te maken met de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de in stand houding van openbaar onderwijs. 
Integratie is geen gemakkelijk proces


Juist het openbaar onderwijs stelt zich ten doel de school voor iedereen aan te bieden en tegelijkertijd een afspiegeling te zijn van de multiculturele samenleving. Dat het niet meevalt om daar inhoud aan te geven, laat het volgende artikel uit AOb Onderwijsblad nr. 8 van 16 april jl. zien.

CAO overleg VO onderwijs blijft spannende zaak


Evenals in de sector primair onderwijs gaat het sluiten van een onderwijs CAO niet gemakkelijk. Het lijkt erop, dat het overleg in het CVO beter is gegaan. Voor meer informatie, zie AOb Nieuwsbrief VO.

Studiedag GVO vrijdag 27 mei


(Bijbel)verhalen zijn belangrijk in PC GVO-lessen. Omdat de Bijbel vol staat met prachtige verhalen. Omdat verhalen helpen, om je in te leven in anderen. En omdat kinderen verrijkt worden als ze hún verhaal spiegelen aan andere verhalen. Heb jij een passie voor verhalen, of wil je die (her)ontdekken? Wil je handvatten om verhalen te gebruiken in je les? Kom dan naar de studiedag! Het is een dag voor ontmoeting en inspiratie; en om nieuwe kennis op te doen voor je werkpraktijk.

Voor informatie en aanmelding, klik HIER.
Met weerstand in dialoog


Het valt voor onderwijsgevenden niet mee om in de klas zaken bespreekbaar maken. Niets is lastiger dan een situatie, waarbij leerlingen weerstand vertonen t.o.v. onderwerpen die aan de (dag)orde zijn. Centrum Humanistische Vorming HVO organiseert op woensdag 22 juni een masterclass.

Voor meer informatie, klik HIER. 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com