START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5111 mei 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 19Rob Tielman en openbaar onderwijs


Als dagvoorzitter tijdens het CBOO Symposium van 10 mei a.s. laat Rob Tielman, ex-voorzitter van het CBOO, zien dat hij zich nog steeds betrokken voelt bij het openbaar onderwijs. 
Op 1 mei jl. heeft hij de tekst van zijn memoires ingeleverd bij de redactie van de Humanistische Reeks waarin zijn boek dit najaar zal verschijnen. Daarin vat hij kernachtig o.a. zijn werkzaamheden en ervaringen in het openbaar onderwijs samen. Bij wijze van voorpublicatie voor de deelnemers aan het symposium en voor de overige lezers van CBOO-berichten hieronder zijn beschrijving en visie van de gang van zaken m.b.t. het openbaar onderwijs in de afgelopen ruim 25 jaar.


"HVO was lid van het CBOO als landelijk belangenbehartiger van het openbaar onderwijs en langs die lijn werd ik bestuurslid van het CBOO. De laatste 25 jaar van mijn rol als bestuurder was ik voorzitter. Het was een van mijn moeilijkste bestuurlijke taken omdat het openbaar onderwijsveld nogal onderling verdeeld was. In de eerste plaats waren de gemeenten bestuurlijk bevoegd gezag maar konden zij juridisch niet optreden als voorstanders van het openbaar onderwijs omdat de overheid op dit punt neutraal moest blijven in relatie tot het bijzonder onderwijs. In de tweede plaats hadden de oudervereniging en de vakbonden allerlei soms tegenstrijdige belangen. Ik moest dan ook, zeker in de begintijd, optreden als een evenwichtskunstenaar om overeenstemming te bereiken over de gemeenschappelijke belangen in het openbaar onderwijs.

Het bijzonder onderwijs wist allerlei overheidssubsidies los te weken om zijn eigen identiteit te versterken. Voorstanders van het neutrale karakter van het openbaar onderwijs weigerden om dat soort subsidies te aanvaarden. Vergelijk dit met de eerder door mij genoemde standpunten van het COC tegen het huwelijk en van anti-kerkelijke buitenkerkelijken tegen de overheidsbekostiging van humanistische activiteiten. Ook in het CBOO heb ik mij verzet tegen dit soort dogmatisch denken. Het openbaar onderwijs is niet neutraal maar pluriform. De grondwet heeft het immers in artikel 23 over de ‘eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging’ en die eerbiedig je niet door die te negeren maar door ze gelijk te behandelen. Sindsdien deelde het CBOO mee in de overheidssubsidies ter versterking van de eigen, in ons geval pluriforme, identiteit.

In dat kader was het CBOO ook een belangrijke bondgenoot om de achterstelling in de landelijke bekostiging van de keuzevakken humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs begin deze eeuw te beëindigen. Vanaf de jaren tachtig heb ik in nauwe samenwerking met HVO en vertegenwoordigers van de belangrijkste kerken jarenlang gewerkt aan het benaderen van Tweede Kamerleden om een einde aan die discriminatie te maken. De kerken benaderden christelijke Kamerleden en ik had mijn handen vol aan anti-kerkelijke Kamerleden die ik ervan moest overtuigen dat het keuzevak humanistisch vormingsonderwijs niet het slachtoffer mocht worden van hun anti-kerkelijke opstelling. Vooral bij de SP was dat niet eenvoudig maar dat is uiteindelijk toch gelukt. Die steun heb ik niet kunnen verkrijgen van tegenstanders van het keuzevak islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen. Men heeft er kennelijk geen moeite mee dat humanistische ouders en kinderen het slachtoffer worden van hun strijd tegen de islam. Maar niet alleen dat: men laat ook een kans liggen om dankzij de bekostigingsvoorwaarden te voorkomen dat islamitisch godsdienstonderwijs zich tegen onze grondwet en democratische rechtsorde keert.

Als gastheer van onder andere het keuzevak islamitisch godsdienstonderwijs op openbare scholen is het CBOO nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van het wereldwijd waarschijnlijk meest liberale leerplan voor islamitisch godsdienstonderwijs. Het openbaar onderwijs is weliswaar niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de keuzevakken hvo en godsdienst, dat zijn de zogenaamde ‘zendende instanties’, maar als gastheer hadden wij wel een rol te spelen. Een paar voorbeelden. Zo kreeg ik te maken met een openbare basisschool waar ouders wilden voorkomen dat de hvo-docent sprak over homoseksualiteit. Omdat hvo een keuzevak is onder de verantwoordelijkheid van de stichting HVO hebben de ouders die niet voor hvo gekozen hebben geen enkele zeggenschap over wat er bij hvo gebeurde. Een ander voorbeeld was een openbare school waar kinderen die islamitisch godsdienstonderwijs volgden andersdenkende kinderen bang maakten met hel en verdoemenis. Al snel bleek dat die docent niet voldeed aan de vereiste lerarenopleiding en opvattingen had die strijdig waren met onze grondwet. De openbare school is dan bevoegd die docent de toegang te weigeren, hetgeen geschiedde.

Omdat de gemeenten bevoegd gezag zijn van het openbaar onderwijs leidt dat regelmatig tot ingewikkelde toestanden. Zo kwam en komt het voor dat de gemeenteraad  bestaat uit tegenstanders van datzelfde openbaar onderwijs. Bekend is het voorbeeld dat als er een ruitje werd ingeslagen bij een openbare school datzelfde bedrag betaald moest worden aan de bijzondere scholen. Gelukkig is aan die onzin een einde gekomen. Datzelfde geldt voor het verbod voor docenten in het openbaar onderwijs om in de gemeenteraad te gaan zitten terwijl docenten in het bijzonder onderwijs dat wel mochten.

Gelukkig zijn een aantal achterstellingen van het openbaar onderwijs verdwenen dankzij het Schevenings Beraad in 1994. Daardoor kwam het openbaar onderwijs wat meer op afstand te staan van de gemeenten en werden nieuwe bestuursvormen mogelijk zonder dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het democratisch gekozen bestuur zou worden aangetast. Dat laatste is meteen ook het nieuwe knelpunt geworden. Van een teveel aan overheidsbemoeienis is het in nogal wat gemeenten doorgeslagen naar een tekort aan democratisch toezicht. Het CBOO heeft herhaaldelijk gemeenteraden moeten wijzen op hun grondwettelijke verantwoordelijkheid voor openbaar onderwijs, bijvoorbeeld door voldoende openbare scholen als basisvoorziening op te richten of in stand te houden. Ook bepleit het CBOO de verenigingsvorm voor het openbaar onderwijs, iets dat al lang in het bijzonder onderwijs bestond maar niet mocht in het openbaar onderwijs.

Een punt van bijzondere aandacht voor het CBOO was de toenemende homovijandigheid in al het onderwijs en helaas ook in het openbaar onderwijs. In deel vier heb ik daar al veel voorbeelden van gegeven.

Van groot belang voor het CBOO waren de schoolvisitaties op openbare identiteit. Dat is met name van belang als openbare scholen noodgedwongen werden ondergebracht bij bijzondere of samenwerkingsscholen. Een dergelijke onderbrenging is soms noodzakelijk maar draagt het gevaar in zich dat de wettelijk vereiste aandacht voor de openbare identiteit naar de achtergrond verdwijnt. Aandacht voor de openbare identiteit is ook van belang voor de docentenopleidingen die opleiden voor openbare scholen."


Rob Tielman
Bestuurslid en voorzitter Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs 1987-2013

 


De staat van het openbaar onderwijs


Eén conclusie sprong er aan het einde van het CBOO Symposium op 10 mei jl. uit: Er moet een jaarlijkse landelijke rapportage komen van de staat van het openbaar onderwijs. Daarin zouden ondermeer gegevens moeten worden opgenomen over uitvoering van de eindverantwoordelijkheid van gemeenten voor het openbaar onderwijs, de manier waarop gemeenten en schoolbesturen met elkaar uitvoering geven aan het inhoudelijke gesprek over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs enz. In 2017 zal dit thema, dat nadere invulling behoeft, kernthema zijn op een volgend CBOO symposium t.g.v. 100 jaar onderwijspacificatie.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen hield een pleidooi voor de Vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs; een initiatief dat het CBOO al jaren steunt. De AOb gaat de komende maanden het land in, ook naar de landelijke politiek, om actief  steun te verwerven voor Kamerbehandeling van het Initiatief Wetsvoorstel,  dat een vereniging als bestuursvorm in het openbaar onderwijs mogelijk moet maken.
Meer over dit symposium in CBOO-bericht week 20.


Inspiratiedag  ‘Leren voor het Leven’

Ingekomen Persbericht van HVO


Op 12 oktober 2016 organiseert Centrum Humanistische Vorming de inspiratiedag ‘Leren voor het leven’. Middelbare scholieren komen met hun volwassen begeleiders naar de Horst en laten zich inspireren door sporendragers van bildung en brede vorming. De sporendragers delen hun ervaring met de deelnemers door werkvormen en methodieken uit te werken, te ‘doen’ en erover te vertellen. Zo wil het centrum leren voor het leven in het voortgezet onderwijs op de agenda zetten. Deelnemende leerlingen met hun begeleiders melden zich aan als sporenteam om op zoek te gaan naar voor hun school passende vormen van persoons- en burgerschapsvorming (bildung).

Voor het volledige persbericht, klik HIER.

Aanmelden voor deelname kan HIER.
DGPO nieuwsbrief is weer uit


De AOb DGPO (Directiegroep Primair Onderwijs), vertegenwoordigd in het CBOO-bestuur, heeft zijn mei-nieuwsbrief uitgebracht. Daarin o.a. nieuws over het CAO-akkoord voor primair onderwijs.

Lees HIER verder.
Nieuw: Folder Grenzen aan gedrag

Ingekomen bericht van stichting School en Veiligheid


Seksuele relaties en handelingen tussen een schoolmedewerker en een leerling; wat is (seksueel) ontoelaatbaar gedrag van personeel ten opzichte van leerlingen, en wat kunt u doen om dit gedrag te voorkomen?

De onderwijswetgeving verbiedt seksueel contact, seksuele toenadering en seksuele handelingen tussen personeelsleden en minderjarige leerlingen. Toch staan in de media geregeld berichten over seksueel gedrag van schoolmedewerkers naar leerlingen.

In deze nieuwe folder van Stichting School & Veiligheid vindt u informatie over de wettelijke kaders en de beleidsacties die bijdragen aan het voorkomen van dit ongewenste gedrag.

U kunt de folder gratis downloaden en bestellen via de website van Stichting School & Veiligheid.
Basisscholen slaan handen ineen voor beter cultuuronderwijs

Ingekomen persbericht van Steunpunt Cultuurprofielscholen


In totaal 16 basisscholen hebben zich op 20 april 2016 verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO). De vereniging is ervan overtuigd dat kunst en cultuur een toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling van talenten van kinderen. Het predicaat CultuurProfielSchool garandeert dat kwalitatief goed cultuuronderwijs geïntegreerd is in het lesprogramma van alle groepen van de basisschool.

Voor het volledige persbericht, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com