START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5113 januari 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 2CBOO symposium over hervorming onderwijsstelsel


Op dinsdag 10 mei a.s. organiseert het CBOO een symposium over voornoemd onderwijs. In feite zal het symposium het karakter hebben van een expertmeeting. Het benaderen van personen en organisaties uit de kring van landelijke politici en onderwijsveld is in volle gang. Daartoe behoren o.a. TK-leden, MinOCW, VNG, openbare schoolbesturen, onderwijsjuristen en organisaties die van doen hebben met het openbaar onderwijs, zoals VOS/ABB, VOO en de AOb. In totaal zullen maximaal 40 personen deelnemen.

Werktitel:
Bestuurlijke herinrichting van het onderwijsstelsel en de rol van de overheid daarin

Aanleiding:
Een aantal ontwikkelingen in wetgeving m.b.t. het funderend onderwijs, ingezet met het Schevenings Akkoord in 1994.

Toelichting:
In 1994 besloot de Rijksoverheid de regiefunctie over onderwijsbeleid en dus over een strikte beheersing van het duaal onderwijsstelsel over te dragen aan organisaties van schoolbesturen, vakbonden voor onderwijspersoneel en ouderorganisaties. Daarmee was de rol van “denominatieve koepelorganisaties”, waarin bevoegde gezagen, personeelsorganisaties en organisaties van ouders moesten proberen consensus te bereiken, uitgespeeld.

* Omdat de middelen voor onderwijs in een lumpsum financiering aan de schoolbesturen werden overgedragen, werden die ook trendsettend voor te voeren onderwijsbeleid. Zij kwamen terecht in een werkgeversrol (met publiek geld van de overheid als drukmiddel).

* De rol van vakbonden werd gaandeweg kleiner, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als onderwijsinhoudelijk. De Rijksoverheid is de laatste 10 jaren steeds meer de bundeling van schoolbesturen in PO en VO Raad gaan beschouwen als dé gesprekspartner over onderwijs.

* Ook voor de ouderorganisaties was geen belangrijke rol meer weggelegd. In 2013 werd de structurele subsidie voor deze denominatief georganiseerde verenigingen stopgezet.

* Om voornoemde verschuiving van “macht” naar de schoolbesturen te compenseren, werd in 2007 een nieuwe “Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)” in werking gesteld. Deze voldoet maar ten dele, omdat de informatieachterstand van ouders en personeel in deze constructie structureel is en bovendien het personeel in een arbeidsrechtelijke relatie staat tot het bestuur, waarvan het het beleid mede moet bepalen.

* Tegelijkertijd wordt de (voor onderwijs) geldverstrekkende overheid geconfronteerd met een aantal nieuwe uitdagingen, waarop het een antwoord moet zien te vinden.1. De ontzuiling is nu zo ver gevorderd dat van een werkelijk denominatief georganiseerd duaal onderwijsstelsel eigenlijk geen sprake meer is. Daarmee vervalt haar legitimatie.

2. Mede als gevolg van het Schevenings Akkoord uit 1994 is ook in het openbaar onderwijs een beweging “weg van de overheid“ ingezet. Het openbaar onderwijs is juridisch nog maar op een paar terreinen van het bijzonder onderwijs te onderscheiden.

3. Door schaalvergroting om allerlei redenen moeten gekunstelde constructies, zoals “samenwerkingsscholen”, in het leven worden geroepen om althans de schijn van het duale stelsel overeind te houden. Op 2 scholen na gaat het om constructies, die wel tussen scholen zijn afgesproken, maar geen wettelijke basis hebben.

4. Identiteit op de denominatieve grondslag, die de fundamentele grondpijler is van het duaal stelsel, is nog maar amper houdbaar. In de meest recente kamerbrieven verkondigt MinOCW dit standpunt.

5. In die meest recente kamerbrieven van resp. juli en september 2015 over stichting van nieuwe scholen en toekomst bestendig onderwijsaanbod neemt MinOCW afscheid van het richting begrip als leidend criterium en laat het aan bovenbestuurlijke verbanden over of en zo ja waar invulling gegeven wordt aan openbaar en bijzonder onderwijs. Het kan ook gaan om pedagogische concepten. Dat in die denkwijze de feitelijke invloed van ouders en personeel aan den einder verdwijnt en artikel 23 lid 4 van de Grondwet feitelijk wordt genegeerd, behoeft geen betoog.Deze ontwikkeling is voor het CBOO aanleiding om met actoren die er in de hedendaagse onderwijswereld toe doen van gedachte te wisselen over de vraag hoe een vernieuwd helder onderwijsstelsel eruit zou moeten zien en waarin ook duidelijk de geld verstrekkende overheid voor borging zorgt van onderwijsinhoud en kernwaarden van een pluriform actief onderwijs.De aanhouders t.b.v. openbaar onderwijs winnen ook!!!


Wie wil weten of Margreet Schouren en andere ouders in Maasbree strijdbaar zijn voor behoud van rechten voor het openbaar onderwijs heeft maar één gesprek nodig. Het CBOO heeft inmiddels een 2e gesprek met haar gehad; dit n.a.v. het feit dat op 22 december 2015 bekend werd dat MinOCW toch toestemming heeft gegeven voor stichting van een openbare basisschool in Maasbree (Gemeente Peel & Maas).

Met grote volharding heeft deze ouder van een (inmiddels ex-) basisschoolleerling met een groep van zo'n 20 gelijkgezinden jarenlang ingepraat op de wethouders van de gemeente Peel & Maas en rechtsvoorgangers, die in die periode de portefeuille van onderwijs in handen hadden, maar ook op de leden van de gemeenteraad. Na jaren van verzelfstandiging had bij veel gemeentebestuurders de mening post gevat, dat men niet veel meer te maken heeft met openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is echter onderwijs door en voor de publieke gemeenschap, waarbij de gemeentelijke overheid niet aan de kant kan blijven staan.

Dat heeft de gemeente Peel & Maas uiteindelijk ook opgepakt; er is een aanvraag ingediend voor stichting van een openbare basisschool. Zeer teleurstellend was, dat Staatssecretaris Dekker van OCW de aanvraag in eerste instantie had afgewezen. Margreet Schouren toen (voorjaar 2014):

"Bij de ouders heerst er verbijstering nog boven teleurstelling en verdriet; sommigen zijn volledig uit het veld geslagen... En hoe kan het dat een heel dorp genegeerd wordt? De ouders hebben gesproken, de prognose is meer dan goed. Grondwetsartikel 23, dat handelt over de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, is in 1917 bedoeld om de Schoolstrijd te beëindigen.”

De Gemeente  Peel & Maas heeft een nieuwe aanvraag voor een nieuwe openbare basisschool ingediend, terwijl tegelijkertijd bij de Raad van State in beroep is gegaan tegen de afwijzing van de aanvraag. Daarnaast wil de gemeente Peel & Maas om tafel gaan zitten met de Stichting voor openbaar onderwijs Akkoord en de RK-Stichting Kerobei. Doel was om te bekijken of een nieuw gebouw dat momenteel wordt opgetrokken, zo kan worden ingericht, dat het behalve een RK-school ook een nieuwe openbare school kan herbergen. Vooralsnog voelt het RK-schoolbestuur Kerobei daar nog steeds niet veel voor; een curieus standpunt voor een schoolbestuur dat net als het openbaar onderwijs uit publieke middelen wordt bekostigd.

Voor meer informatie:

Artikel, 1Limburg

Video, uitzending omroep P&M

Radiofragment, uitzending omroep P&M (vanaf 13 minuten en 50 seconden)

v.l.n.r. Carla Wijhers, Angela Bisschops en Margreet Schouren


 


Conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’


VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie is midden in de School!Week 2016, op woensdagmiddag 23 maart in Arnhem. VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie met pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden.

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com