START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 518 juni 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 23Verschuiving der machten?


Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt met een wetsvoorstel om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting, ook in het primair en voortgezet onderwijs. In het wetsvoorstel worden doelstelling en een nadere motivering gegeven.


Uit deze tekst de volgende selectie:

De invoering van de lumpsum ging gepaard met meer aandacht voor transparantie en verantwoording. Schaalvergroting werd gestimuleerd om professionalisering mogelijk te maken. Vanaf de jaren 1990 (MBO en HO) en 2000 (PO en VO) werd in alle sectoren een governancemodel geïntroduceerd met veel nadruk op horizontale verantwoording en op het organiseren van checks and balances. De scheiding van bestuur en intern toezicht werd voor het PO en VO wettelijk verankerd met de Wet van 4 februari 2010 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht en de Wet versterking besturing.

Dit governancemodel voor bestuur, intern toezicht en horizontale verantwoording blijkt echter nog niet altijd en overal naar behoren te hebben gewerkt. Incidenten hebben het vertrouwen in en de legitimiteit van het huidige besturingsmodel onder druk gezet. Onderwijsinstellingen kunnen fors in de problemen komen wanneer er, bewust of onbewust, onverantwoorde risico’s worden genomen.

Deze incidenten laten zien dat financieel beheer en de beoogde correctiemechanismen in sommige gevallen nog onvoldoende blijken te functioneren. Naar aanleiding hiervan is er in de afgelopen periode veel aandacht geweest vanuit regering en parlement voor het beter organiseren van tegenspraak ten opzichte van besturen, waarbij ook medezeggenschaporganen op verschillende punten zijn versterkt. Dit past ook bij de doelen die medezeggenschap dient: het goed functioneren van de school en het vormen van een tegenwicht vanwege de vergroting van de autonomie van schoolbesturen. Zwak financieel beheer vloeit vaak voort uit het onvoldoende onderkennen van financiële risico’s, gebrekkige financiële deskundigheid of doordat de risico’s niet inzichtelijk zijn gemaakt. Een medezeggenschapsorgaan dat kan meekijken met financiële beslissingen en zich hierover kan uitspreken kan bijdragen aan het voorkomen van mogelijke incidenten. Meer inspraak van de medezeggenschapsraad op het financieel beleid ligt momenteel ook meer voor de hand. De kennis en kunde van de medezeggenschap is in de afgelopen twee jaar versterkt, o.a. door het project Versterking Medezeggenschap. Dit project is in 2014 gestart om een impuls te geven aan de medezeggenschap in het funderend onderwijs. Het project biedt medezeggenschapsraden de mogelijkheid begeleiding te krijgen en advies in te winnen op verschillende thema’s, waaronder financiën. Het project Versterking Medezeggenschap wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dit wetsvoorstel beoogt de invloed van de MR of GMR in het funderend onderwijs verder te vergroten, specifiek op financieel vlak. Reeds heeft de medezeggenschapsraad in het PO en VO adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Dit adviesrecht wordt vervangen door de instemmingsbevoegdheid op de hoofdlijnen van de begroting. Dit resulteert in een sterkere positie van de medezeggenschapsraad bij het bepalen van het financiële beleid van de instelling. Een sterkere positie van de medezeggenschapsraad op financieel vlak draagt bij aan meer financiële transparantie binnen onderwijsinstellingen en beperkt daardoor de kans op incidenten. Met de instemmingsbevoegdheid op hoofdlijnen van de begroting stimuleert de regering een cultuur op scholen waarin bestuur en medezeggenschap in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan over de koers van de instelling en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Als bestuur en medezeggenschap het overleg hierover tijdig beginnen, is er voldoende ruimte voor inhoudelijke discussie. Uiteindelijk vormen de hoofdlijnen van de begroting en de concrete uitwerking daarvan in de begroting zelf het financiële sluitstuk van deze discussie, omdat de geraamde inkomsten en uitgaven in de begroting de gemaakte beleidskeuzes financieel moeten ondersteunen.


Voor de gehele tekst van het wetsvoorstel, klik HIER.


Grondgedachte van het wetsvoorstel is, in de visie van het CBOO, dat het verlenen van instemmingsrecht op de begroting van GMR-en/MR-en een correctie is op de scheefgegroeide machtsverhoudingen tussen bestuur en overige geledingen in de scholen (ouders en personeel) als gevolg van de aansturing van onderwijs, zoals die in de praktijk vorm kreeg in het Schevenings Akkoord Bestuurlijke Vernieuwing. In de huidige systematiek in het primair en voortgezet onderwijs kan het bestuur met de medezeggenschapsraad van gedachte wisselen over onderwijsbeleid zonder daarbij tegelijkertijd inzicht te moeten geven over de financiële vertaling van het dat beleid. Terecht stelt de staatssecretaris volgens het CBOO "dat met de instemmingsbevoegdheid op hoofdlijnen van de begroting op hoofdlijnen de regering een cultuur stimuleert waarin bestuur en medezeggenschap in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan over de koers van de instelling en de financiële vertaling daarvan in de begroting.”

Het CBOO betreurt het daarom dat de VOS/ABB, partner in openbaar onderwijs, op zijn website aangeeft tegen verruiming van het instemmingsrecht voornoemd van de medezeggenschapsraden te zijn.

Bijzonder in het oog springend is de opmerking in de internetreactie van de VOS/ABB, dat  het begrotingsrecht in het PO en VO een typische bestuursaangelegenheid betreft. Dat heeft iets weg van over u zonder u, terwijl scholen toch waardengemeenschappen zijn, waar alle betrokkenen (met overheidsgeld) zoeken naar de beste weg richting excellent onderwijs. Het is jammer dat de VOS/ABB het voortschrijdend inzicht van de staatssecretaris op dit punt niet deelt. Klik HIER voor de motivering van de VOS/ABB.

Dat inzicht is er wel bij de andere CBOO-partner in het openbaar onderwijs, de VOO. Die schrijft op zijn website het volgende:


De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt het verstandig om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting. Dat heeft de VOO laten weten via de internetconsultatie die hierover is gehouden.

De VOO hanteert als uitgangspunt bij medezeggenschap dat financiële middelen het beleid volgen. Op belangrijke beleidsterreinen heeft de medezeggenschapsraad of een van de geledingen op dit moment een instemmingsbevoegdheid, bijvoorbeeld over het schoolplan of het formatieplan. De VOO vindt het dan ook logisch en gewenst dat er voor de begroting eveneens een instemmingsbevoegdheid geldt. Op deze wijze wordt een onverklaarbare onevenwichtigheid in de bevoegdhedenverdeling onder de WMS opgeheven.

De VOO vindt verder dat de ‘hoofdlijnen van de begroting‘ jaarlijks in samenhang met het jaarplan ter instemming moeten worden gepresenteerd aan de MR. Een kale presentatie van cijfers zal volgens de VOO niet leiden tot het gewenste gesprek over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Zodra de MR instemmingsbevoegdheid krijgt op de jaarlijkse begroting en er geen meerjarig perspectief meer is waar de MR medezeggenschap over heeft, bestaat het risico dat het korte termijn-denken prevaleert boven het financiële lange termijn perspectief. De VOO acht het daarom onwenselijk dat de MR geen bevoegdheid meer heeft bij het beoordelen van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school en pleit dan ook voor het handhaven van WMS artikel 11, lid 1, sub b.


Het CBOO heeft niet deelgenomen aan de internetconsultatie omdat lidorganisaties dat rechtstreeks zelf al hebben gedaan. Regel is dan dat het CBOO zich dan niet apart ook nog eens uitspreekt in een dergelijke formele ronde.

 


Goed bestuur en governance


In het tijdschrift School & Wet nr. 3 van juni 2016 gaat prof. Mr. P.W.A. Huisman nader in op de consequenties van het aannemen van de Wet versterking bestuurskracht. Na een start over het tot stand komen van de wet en de discussies die daarover in de Tweede Kamer werden gevoerd en nieuwe wetgevingstrajecten die in het verschiet liggen, bespreekt hij met name goed bestuur en intern toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Ten aanzien van het openbaar onderwijs merkt Huisman het volgende op: "De door de Tweede Kamer aanvaarde Wet versterking bestuurskracht heeft de toenemende rol van de (G)MR in goed bestuur geaccentueerd. Ook voor wat betreft bestuurders moet nu het profiel ter advies worden voorgelegd, evenals het besluit tot benoeming en ontslag van bestuurders zelf. Voor het openbaar onderwijs kan dit overigens nog wel aanleiding zijn de procedures eens goed tegen het licht te houden. Artikel 48 WPO (en gelijkluidend artikel in de WVO) attribueert immers bevoegdheden over benoeming en bindende voordracht aan ouders en de gemeenteraad, afhankelijk van het bestuursmodel.”

School & Wet is een onafhankelijk tijdschrift in de wereld van het onderwijsrecht, uitgegeven door Wolters Kluwer in Deventer en aan te vragen door HIER te klikken.
Cursusaanbod GVO 2016 - 2017


Om het protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen te faciliteren en aan te bieden, is op 3 juli 2009 de stichting Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs opgericht.

Werkzaamheden
Vanuit de protestantse identiteit geeft het centrum invulling aan de opdracht  om GVO-onderwijs te verzorgen op openbare basisscholen. Het gaat dan om scholen waar ouders hebben verzocht om dit onderwijs aan hun kinderen te geven.

Om de kwaliteit van de docenten GVO te optimaliseren worden jaarlijks cursussen gegeven. Voor meer informatie over het cursusaanbod 2016 – 2017, klik HIER.
Identiteit openbaar onderwijs BOOR


Woensdag- en donderdagmiddag 8 en 9 juni buigen vertegenwoordigers van de openbare basisscholen van Stichting BOOR zich over de vraag hoe zij hun kernwaarden, zoals geformuleerd in het Fundament, concreet en voelbaar kunnen maken in de dagelijkse onderwijspraktijk. Centrum Humanistische Vorming bereidt de vertegenwoordigers voor op hun rol bij de verdere uitvoering van het project ‘Identiteit BOOR’. Het centrum zal de komende maanden de scholen begeleiden bij het beantwoorden van de vraag hoe zij de identiteit van het openbaar onderwijs kunnen vertalen in gedrag en cultuur. Centraal staat de vraag: “Wat zijn de uitgangspunten van onze kernwaarden en  hoe kunnen we samen in de school met het thema identiteit aan de slag.”

Voor meer informatie, klik HIER.Onderwijsgeschillen:  nieuwsbrief juni 2016 verschenen


In de nieuwsbrief van juni 2016 vindt u een overzicht van alle uitspraken die door Onderwijsgeschillen zijn gepubliceerd in de maand mei 2016.

Met de nieuwsbrieven van Onderwijsgeschillen blijft u op de hoogte van de recente uitspraken in het onderwijs, van functiewaardering tot passend onderwijs, van beroep tot klachten.

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com