START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5129 juni 2016      
                           WEEKBERICHT WEEK 26Overleg over "De Staat van het Openbaar Onderwijs"


Op donderdag 30 juni a.s. hebben het CBOO, VOS/ABB en de VOO een overleg om met elkaar na te denken over de mogelijkheden voor het laten vaststellen van een jaarlijkse "Staat van het Openbaar Onderwijs"

Mr. N. Ph. Geelkerken, spreker tijdens het CBOO symposium van 10 mei jl., vroeg zich in zijn bijdrage af of er analoog aan de jaarlijkse “Staat van het Openbaar Onderwijs” niet ook het openbaar onderwijs een “Staat van het Openbaar Onderwijs” zou moeten hebben. Dit zou een document moeten zijn, waarin wetenschappelijk onderzoek, enquêtes, verantwoordingsrapportages van schoolbesturen en activiteiten van gemeenten zijn opgenomen m.b.t. het nemen van eindverantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs. Deze “Staat van het Openbaar Onderwijs” moet ook de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs weergeven in relatie tot burgerschap en pedagogische autonomie van openbare scholen. Prof Mr. P.W.A. Huisman, die zich bij de gedachtegang van Geelkerken aansloot,  vindt democratische besluitvorming een essentieel wezenskenmerk van het openbaar onderwijs. De vraag is echter naar zijn oordeel nog steeds welke criteria onder het begrip democratische besluitvorming moeten hangen. Deze moeten duidelijk zijn alvorens daarover in een “Staat van het Openbaar Onderwijs” wordt gerapporteerd.

Van groter belang is in eerste instantie echter de vraag wat precies gemeten wordt in een onderzoek naar de “Staat van het Openbaar Onderwijs”. Voor het CBOO zijn daarbij drie zaken van fundamenteel belang:


1. Er moet sprake zijn van een betrouwbare meting m.b.t. de wezenskenmerken van de openbare identiteit. Daarvoor leveren de vragenlijsten van de CBOO visitatietrajecten en de ZEK-formulieren materiaal dat vereenvoudigd zou kunnen dienen als checklist op dit punt.

2. Er moet meer dan tot nu toe aandacht besteed worden aan de manier waarop democratische besluitvorming in schoolorganisaties plaats vindt. Bijstelling van de WMS en wetgeving over het instemmingsrecht van GMR-en m.b.t. de begroting van schoolorganisaties op hoofdlijnen, horen daarbij. Dat leidt tot meer transparantie in besluitvormingsprocessen, zowel naar de geledingen intern als verantwoording naar buiten extern (zie 3).

3. Er moet uitdrukkelijk meetbaar aandacht worden besteed aan de wijze waarop verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar onderwijs en de overheid op lokaal en nationaal niveau met elkaar communiceren over verantwoording van gevoerd beleid in het kader van democratische besluitvorming. Dat gaat in de visie van het CBOO aanzienlijk verder dan wat momenteel vaak de praktijk is, nl. het aanleveren van financiële cijfers die bij hamerslag worden vastgesteld in gemeenteraadsvergaderingen.

Inspiratiebron om het voorgaande onder 3. vast te stellen, kan worden ontleend aan een aantal stellingen, zoals ze werden gebruikt tijdens het CBOO symposium van 10 mei jl.:


Stellingen (toegespitst op de relatie openbaar onderwijs - overheid)

1. Om op het democratisch handelen van een schoolbestuur in het kader van ‘good governance’ te kunnen toezien, dienen de jaarverslagen van het schoolbestuur en de (G)MR, alsmede de stukken inzake financieel beleid, inclusief de risicoparagraaf aan de gemeente te worden toegezonden.

2. Bij verslaglegging t.a.v. de “Staat van het Openbaar Onderwijs” dient behalve aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid, algemene benoembaarheid en actieve pluriformiteit, enz.) aandacht te worden besteed aan de wijze waarop democratische besluitvorming wordt vormgegeven. Ook dit element moet ‘meegenomen’ worden in de jaarlijkse verantwoording van het schoolbestuur naar de betrokken gemeente(n). Dit element is dus een noodzakelijk onderdeel van de verantwoordingsplicht van schoolbestuur naar gemeente(n).

3. Als een schoolbestuur openbaar onderwijs in verschillende gemeenten verzorgt, moeten deze gemeenten samenwerken in een daartoe op te richten samenwerkingsorgaan t.b.v. het eindtoezicht op voornoemde scholen. Dit samenwerkingsverband vergadert minimaal drie keer per jaar over in ieder geval voornoemde documenten.

4. Dit op te richten samenwerkingsorgaan van betro0kken gemeenten neemt kennis van en beoordeelt het beleid van het schoolbestuur inzake ontwikkelingen, processen en activiteiten, die primair betrekking hebben op het waarborgen van het karakter van het openbaar onderwijs en het in stand houden van voldoende openbaar onderwijs in de betrokken gemeenten.

Hieraan zijn uiteraard nog aspecten toe te voegen die hiervoor niet vermeld zijn. Voorbeeld daarvan is de situatie waarin een samenwerkingsbestuur openbare scholen exploiteert, maar waarvan de verantwoording en rapportage op financieel en identiteitsgebied m.b.t. de openbare scholen ver onder de maat is.

In het overleg op 30 juni zal duidelijk worden in hoeverre het voorgaande voor de 3 organisaties voor openbaar onderwijs werkbaar is voor gezamenlijke uitwerking. Als dat lukt, kan het openbaar onderwijs in 2017, 100 jaar na de onderwijspacificatie, een geweldige slag slaan!
Beter Onderwijs Nederland (BON) komt met "Cafe Weltschmerz"


Op de website van BON is een serie interviews gestart die gaat over de "Staat van het onderwijs". In de eerste aflevering komt BON-voorzitter Ad Verbrugge aan het woord.

Zeer de moeite waard is de tweede aflevering, waarin econometrist en oud docent Hans Duijvestijn in het eerste kwartier spreekt over de omzetting van het declaratie financieringsstelsel van het onderwijs naar de lump sum financiering.

Zeer recent is op de BON-website de derde aflevering verschenen, waarin vanaf de 44e minuut van de opname Ad Verbruggen met ex-rector Erik van 't Zelfde ingaat op de afdrachten van de lump sum gelden aan de besturen en de effecten daarvan op het functioneren van het onderwijs op de werkvloer. Voor alle geledingen in het onderwijs een eyeopener of een déjà vu?

Voor beluisteren van de interviews, klik HIER.
VOS/ABB-speerpunten voor  voorverkiezingen 2017

 

(Gepubliceerd op 27 juni 2016 door Drs. Martin van den Bogaerdt - VOS/ABB)


VOS/ABB heeft voor de landelijke verkiezingen in 2017 zeven speerpunten geformuleerd. Ze staan in het teken van het cruciale belang van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:


-   Aanpak van kansenongelijkheid door uit te gaan van pluriformiteit.

-   Aanpak van krimp over de denominatieve grenzen heen.

-   Kinder- en mensenrechten als kapstok voor burgerschapsvorming.

-   Herijking basiselementen om bekostiging toereikend te maken.

-   Afschaffen religieus leerlingenvervoer, omdat dat segregerende werking heeft.

-   Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen op basis van daadwerkelijk richtingvrije planning.

-   Wetsvoorstel samenwerkingsschool vereist versneld traject.

 

Voor een volledige weergave, klik HIER.

Even Pauze!!!!


In de regio Midden-Nederland begint binnenkort voor het PO en het VO de zomervakantie. In de komende weken volgen na elkaar de regio’s Noord- en Zuid-Nederland. Daarom is dit bericht het laatste dat in het schooljaar 2015-2016 verschijnt.

Dat betekent niet dat het CBOO-secretariaat gedurende 2 maanden gesloten is. Via e-mail en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com of 030 – 2989167 en wordt u bij geen gehoor z.s.m. teruggebeld. Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail, app of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende, die zich afspelen in juli en/of augustus 2010, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR-sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO- berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2016 toe!

Het eerstvolgende CBOO-bericht wordt verzonden aan het einde van week 37.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com