START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5121 januari 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 3Informatiecampagne Wetsvoorstel "Meer ruimte voor nieuwe scholen" van start


In juli 2015 kondigde staatsecretaris Dekker zijn voornemen aan om het systeem van scholenstichting te moderniseren. De afgelopen maanden is dit voornemen in overleg met een groot aantal partijen uitgewerkt. Inmiddels ligt er een conceptwetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen. HIER vindt u het wetsvoorstel inclusief een samenvatting (p. 20-21).

Vanaf vandaag kunnen belanghebbenden en betrokkenen reageren op het voorstel door deel te nemen aan een internetconsultatie:


U kunt de internetconsultatie vinden op www.internetconsultatie.nl door te zoeken op ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’. De sluitingsdatum van de internetconsultatie is maandag 29 februari. Deze internetconsultatie is voor MinOCW een belangrijk moment voor dialoog met belanghebbenden en betrokkenen. MinOCW wil u dan ook graag uitnodigen in gesprek te gaan. MinOCW nodigt  u van harte uit om mee te doen aan een van de volgende consultatiebijeenkomsten:

dinsdag 2 februari, 18.00 – 20.00 uur, Eindhoven;
maandag 8 februari, 18.00 – 20.00 uur, Amsterdam;
dinsdag 9 februari, 18.00 – 20.00 uur, Zwolle.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de betreffende bijeenkomst. Gezien het tijdstip van de laatste drie regiobijeenkomsten wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar j.a.p.arts@minocw.nl. Wilt u aangeven welke bijeenkomst(en) u wilt bezoeken en daarbij uw naam, functie, organisatie en contactgegevens vermelden? Het aantal plaatsen per bijeenkomst is beperkt, dus reageer snel.

 

Op de startbijeenkomst met onderwijsorganisaties op 18 januari jl., waar ook het CBOO vertegenwoordigd was, werd een presentatie verzorgd die u een eerste indruk geeft van wat op voornoemde bijeenkomsten aan de orde zal komen. Daarvan kunt u kennis nemen door HIER te klikken.

De VOS/ABB heeft het CBOO en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) uitgenodigd voor een gesprek begin februari a.s. om te bezien of als organisaties in het openbaar onderwijs gezamenlijk kan worden opgetrokken in de benadering van voornoemd wetsvoorstel. Een aantal aspecten is door het CBOO reeds aangestipt in CBOO-bericht week 36 (1e onderwerp) van 2015, waarin ook een VOS/ABB-analyse aan de orde komt.Te vroeg gejuicht?


In het vorige CBOO-bericht (week  2) werd in het 2e onderwerp aandacht besteed aan het feit dat een groep ouders er na een jarenlange strijd in is geslaagd de stichting van een openbare basisschool in Maasbree (gemeente Peel & Maas) van de grond te krijgen. Het is een strijd geweest met ups en downs. Aanvankelijk werd door MinOCW een aanvraag afgewezen, maar nu na een hernieuwde meting toegekend. Belangrijke tegenstrever was het  schoolbestuur voor RK-basisonderwijs Kerobei.

In een persbericht motiveert Kerobei zijn bezwaren tegen het plaatsen van een openbare basisschool (OBS) in Maasbree op het Plan van Scholen 2016. De argumentatie is interessant. Die staat nl. haaks op de plannen die minOCW ontvouwt in het wetsvoorstel “Ruimte voor nieuwe scholen”. Een RK-schoolbestuur probeert hier ten koste van alles een infrastructuur overeind te houden, waarvan het denominatieve karakter niet onomstreden is en in ieder geval geen rekening houdt met (veranderende?) wensen van grote groepen ouders. 

De gemeente Peel & Maas heeft een duidelijk signaal afgegeven. In een raadsvergadering op dinsdag 19 januari jl. waren alle raadsfracties van mening dat de OBS in Maasbree er inderdaad moet komen en bestuurlijk moet worden ondergebracht bij de Stichting Akkoord. Dit is een duidelijk signaal van een democratisch gekozen orgaan van de publieke gemeenschap.De strijdende ouders voor openbaar onderwijs in Maasbree belegden o.l.v. Margreet Schouren diezelfde avond een bijeenkomst, waar 150 ouders op af kwamen en waar de bestuurder van de Stichting Akkoord de heer P. Adriaans informatie verstrekte over plannen tot realisering van de toegekende OBS. De gang naar de Raad van State, die de RK- stichting Kerobei in het vooruitzicht stelt, is in ieder geval een staaltje van territoriumdrift van een schoolbestuur, waarvan de maatschappelijke legitimiteit vragen zou kunnen oproepen.

De kwestie OBS is nog niet afgerond. U wordt op de hoogte gehouden.


 


Krimp in het openbaar onderwijs legt spanningen tussen gemeenten en openbaar schoolbestuur bloot


In eerdere CBOO-berichten is vanuit verschillende invalshoeken de terugloop van leerlingen in regio's aan de orde geweest. In een kleiner wordende markt worden de spanningen tussen de actoren m.b.t. het onderwijs zichtbaar. T.a.v. het openbaar onderwijs komt daar nog een speciaal probleem bij. De overheid en voor het basisonderwijs in het bijzonder de gemeenten hebben een grondwettelijke zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs. Bij de verzelfstandiging van openbaar onderwijs is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het overgrote gedeelte door de gemeenten overgedragen aan stichtingen voor openbaar onderwijs. Het is begrijpelijk dat die in krimpsituaties komen met beleid, dat beoogt de schade te beperken. Vanuit gemeentelijk politieke partijcircuits komen dan vervolgens geluiden, die uiting zijn van het feit dat men zich realiseert, dat de publieke gemeenschap vragen stelt aan de politiek eindverantwoordelijken over het van "overheidswege" verzorgd openbaar onderwijs.

Een dergelijke situatie doet zich momenteel o.a. voor in gemeenten op de Noord-Veluwe. Daar wordt de vraag opgeworpen of het bestuur voor openbaar basisonderwijs PROO op de juiste manier handelt. Het leidt tot mediaaandacht, die zich op de volgende manier ontwikkelt.

1. artikel 1 – De Stentor (15 januari)

2. artikel 2 – De Stentor (15 januari)

3. artikel 3 – De Stentor (20 januari)

4. artikel 4 – De Stentor (20 januari)


Het CBOO hamert er voortdurend op dat het contact tussen gemeenten en openbare schoolbesturen open en transparant moet zijn, zodat wederzijdse verrassingen en brede publiek in de media gevoerde discussies tot positieve zaken beperkt kunnen blijven.

Momenteel werken VNG en VOS/ABB aan een actualisering van een gezamenlijke brochure uit mei 2012, waarin informatie wordt gegeven over de vraag hoe gemeenten en schoolbesturen met elkaar om zouden moeten gaan. In de loop van voorjaar 2016 komt dat document uit. In december 2015 is in een gezamenlijk overleg van VNG,VOS/ABB, VOO en CBOO afgesproken, dat wordt bezien of een eindconcept door de makers VNG en VOS/ABB nog wordt besproken met het CBOO en de VOO, alvorens tot publicatie wordt overgegaan. Als een breed gedragen document het licht ziet, is dat winst voor het openbaar onderwijs en weten de verantwoordelijke actoren m.b.t. openbaar onderwijs hoe zij met elkaar moeten omgaan.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).LET OP!!!! NIEUW PRIVE-EMAILADRES!!   CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com