START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5114 september 2016      
                  WEEKBERICHT WEEK 37Op weg naar 2017


Het jaar 2017 lijkt op zichzelf niet een bijzonder jaar te worden, maar voor het onderwijs heeft het wel een bijzondere betekenis. Het is dan 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de schoolstrijd en een “onderwijspacificatie” het resultaat was.

Het leverde een zgn. duaal onderwijsbestel op, waarin openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijk werden gesteld. Dat het oorspronkelijk karakter en tevens de bestaansgrond van dit stelsel al decennia onder druk staat, is breed bekend, maar politiek gezien wordt nog steeds getracht met allerlei juridische en andere kunstgrepen iets overeind te houden, dat al lang door de actualiteit en de realiteit is achterhaald. Het CBOO heeft hier in zijn weekberichten al vaak op gewezen.

Ook de “openbare” partners VOO en VOS/ABB hebben daarbij hun vragen en opmerkingen. Op 30 juni jl. zijn CBOO,VOO en VOS/ABB een serie gesprekken gestart, waarin wordt bekeken op welk terrein ze in 2017 inhoud kunnen geven aan een gezamenlijke terugblik, maar ook op vooruitzien. Het centrale thema is: “De staat van het openbaar onderwijs”. Daaraan kan op verschillende manier inhoud worden gegeven. Het CBOO organiseert zelf in mei 2017 een symposium, dat voortborduurt op de resultaten van het symposium uit 2016. Zie hiervoor weekbericht 21, 1e onderwerp. Hieromtrent volgt zeer binnenkort nadere informatie. Hieromtrent volgt zeer binnenkort nadere informatie.

Vermoedelijk op woensdag 13 september 2017 organiseren CBOO, VOO en VOS/ABB een congres. Dat zal gebeuren aan de hand van een publicatie die dan wordt gepresenteerd. Het kader voor deze doelstelling ziet er als volgt uit:

Het uitvoeren van een onderzoek in opdracht van CBOO, VOO en VOS/ABB naar kengetallen en demografische gegevens naast het inhoudelijk bewustzijn en de uiting van de openbare kernwaarden binnen het funderend onderwijs. Hiertoe wordt een publicatie opgesteld.

Uitgangspunten:

1. De publicatie, die een wetenschappelijk karakter heeft, dient voor een ieder leesbaar en toegankelijk te zijn. Dit betekent ook dat deze qua omvang te overzien moet zijn. Wellicht komt er naast de volledige versie een publieksversie met een samenvatting die in de openbare scholen voor PO en VO gebruikt kan worden.

2. De publicatie geeft een schets op hoofdlijnen van het verleden, het heden en de agenda voor de toekomst van het openbaar onderwijs. Hierbij wordt niet de inhoud van de Staat van het Onderwijs van de Inspectie gevolgd. Het betreft openbaar primair en voortgezet onderwijs.

3. In deze publicatie worden naast historische gegevens en een schets van het heden ook gekeken naar de agenda voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: a. de vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs, b. extern toezicht op het openbaar onderwijs leggen bij de provincie i.p.v. bij de gemeenten, c. openbaar onderwijs in relatie tot de samenwerkingsschool etc.

4. In deze publicatie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de wezenskenmerken van het  openbaar onderwijs, de zes kernwaarden, waaronder algemene toegankelijkheid, gekoppeld aan passend onderwijs en het opnemen van kinderen met een arrangement door het openbaar onderwijs. Daarnaast de rol van de gemeenten en het in stand houden van een genoegzaam aantal openbare scholen.

5. Naast feiten en cijfers wordt door middel van onderzoek getracht hierop zicht te krijgen.

6. In de publicatie worden ook ‘portretten’ opgenomen van PO en VO-scholen die trots uitstralen. Vooral de rol van de school in de samenleving moet naar voren komen. Vooralsnog is het de bedoeling dat het CBOO symposium van mei 2017 en de gezamenlijke conferentie van september van dat jaar een complementair geheel vormen.
Lovenswaardig initiatief VOS/ABB


VOS/ABB, vereniging voor bestuur- en management van openbare en algemeen toegankelijke scholen heeft een initiatief ontwikkeld, dat een bijdrage kan leveren voor de Staat van het Onderwijs, zoals dat in een gezamenlijke conferentie van CBOO, VOS/ABB en VOO zal worden gepresenteerd (zie vorige onderwerp).

Voor meer informatie, klik HIER.
Uitnodiging regiobijeenkomsten Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, najaar 2016 MinOCW


Staatssecretaris Dekker wil met het wetsvoorstel MRvNS meer ruimte voor nieuwe scholen creëren door de regels voor het oprichten van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aan te passen. Het wetsvoorstel regelt onder meer dat initiatiefnemers belangstelling van ouders en leerlingen voor hun nieuwe school aantonen door middel van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Startende scholen sluiten daardoor aantoonbaar aan op de belangstelling van ouders en leerlingen.

Om te waarborgen dat startende scholen onderwijs van goede kwaliteit aanbieden, regelt het wetsvoorstel dat de uitgewerkte plannen voor een nieuwe school in een startdocument worden weergegeven. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel begin 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nu de hoofdlijnen van de nieuwe systematiek in de steigers staan, willen wij graag in samenspraak met het veld verschillende onderdelen nader uitwerken. Hoe moet een marktonderzoek er eigenlijk uitzien om betrouwbare informatie te geven? Welke vragen moet het startdocument bevatten? Hoe kan het lokale gesprek over het scholenaanbod en de huisvesting van (nieuwe) scholen het beste worden gevoerd?


Regiobijeenkomsten

Komende tijd organiseren we op verschillende plaatsen in het land regiobijeenkomsten voor geïnteresseerden uit de dagelijkse praktijk, zoals ouders, leraren, schoolleiders, schoolbesturen, vertegenwoordigers van de gemeente. Elke regiobijeenkomst staat in het teken van een beperkt aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het startdocument:

woensdag 12 oktober, 14.30 – 18.00 uur, Amsterdam;

dinsdag 18 oktober, 14.30 – 18.00 uur, Eindhoven;

woensdag 26 oktober, 14.30 – 18.00 uur, Meppel;

maandag 31 oktober, 14.30 – 18.00 uur, Lansingerland;

vrijdag 4 november, 14.30 – 18.00 uur, Goes.


Geïnteresseerden uit de dagelijkse praktijk zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Zij kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan mrvns@minocw.nl, onder vermelding van hun naam, functie, organisatie, contactgegevens en welke regiobijeenkomst het betreft. Het aantal plaatsen per bijeenkomst is beperkt, dus we raden geïnteresseerden aan snel te reageren. Meer informatie over de betreffende bijeenkomst en de voorbereidende documenten volgt na aanmelding. We vragen van de deelnemers om de voorbereidende documenten op voorhand door te nemen en zich voor te bereiden.


MRvNS-conferentie

Voor onderwijsorganisaties zoals de profielorganisaties, de vakbonden en andere belangenbehartigers, organiseren wij eind november/begin december een MRvNS-conferentie. Op deze conferentie zullen dezelfde onderwerpen geagendeerd en behandeld worden als op de regiobijeenkomsten. Meer informatie over deze conferentie volgt nog.

Persbericht kwalitatief goed onderwijsaanbod over seksuele diversiteit

Datum: 5 september 2016


Aandacht voor seksuele diversiteit nog altijd in de kinderschoenen
Stichting School & Veiligheid intensiveert de ondersteuning van basisscholen

Sinds december 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te geven aan seksuele diversiteit. Recent onderzocht de Inspectie van het Onderwijs – in opdracht van de Tweede Kamer – hoe scholen hieraan aandacht besteden.  Hieruit blijkt dat veel scholen voldoen aan de minimale eisen van de kerndoelen voor seksualiteit en seksuele diversiteit, maar dat de kwaliteit van het onderwijsaanbod beter kan. Daarom biedt Stichting School & Veiligheid het komende schooljaar nog meer ondersteuning.

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com