START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5121 september 2016      
                  WEEKBERICHT WEEK 38Vergadering VOS/ABB, VOO, CBOO en bestuur  Dienstencentrum (DC) GVO en HVO op woensdag 14 september 2016 te Woerden (kantoor VOS/ABB)


Doel van dit samenwerkingsoverleg tussen genoemde partijen is er gezamenlijk naar te streven dat alle ouders met kinderen in het openbaar onderwijs (PO en VO) in staat gesteld worden bewust te kiezen voor GVO en HVO of andere (nieuwe) vormen, waardoor levensbeschouwelijke vorming bij kinderen geborgd wordt.

Een flink aantal zaken passeerde in het kader van deze doelstelling de revue:

-   Wettelijke verankerde financiering GVO/HVO
Vooralsnog is de behandeling van het betreffende wetsontwerp vastgesteld in de week van 10 oktober 2016. Er bestaat altijd risico dat door onverwachte gebeurtenissen de behandeling wordt uitgesteld. VOS/ABB en CBOO geven aan dat hun ondersteunende gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer verstuurd is.

-   Stand van zaken aantal aanvragen GVO en HVO 2016/2017 en stand van zaken financiële positie GVO/HVO
Jan Beijer schetst de standen van zaken bij deze 2 onderwerpen. Het aantal van 4.550 aangevraagde en gehonoreerde lesgroepen van 2015/2016 zal ook in 2016/2017 bereikt worden. Het totaal aantal lesgroepen blijft dus stabiel, ondanks de krimp in het onderwijs

-   Interne organisatie sector GVO en HVO
Binnenkort wordt een organogram met toelichting op de website van het Dienstencentrum GVO/HVO gepubliceerd. Hierdoor wordt de organisatiestructuur en de werkwijze van het Dienstencentrum GVO/HVO ook voor buitenstaanders helder. Het CBOO zal hier inhoudelijk aandacht aan besteden, zodra e.e.a. op de DC-website wordt gepubliceerd.

-   Nieuwe vormen voor GVO/HVO
Er wordt stilgestaan bij de 2 initiatieven waar op brede deelname van de GVO- en HVO-partijen is ingezet: AVES en Op Kop (Hallo wereld). AVES in de Noordoostpolder, Op Kop in Noord-West Overijssel. De pilot bij Op Kop kent inmiddels een eindrapportage die verderop in het najaar door het DC-bestuur besproken zal worden. De conclusies die door het DC uit beide pilots getrokken zullen worden, zullen zeer ondersteunend zijn bij het nog vast te stellen beleid van GVO/HVO voor ‘Nieuwe vormen’. Maar ook ten aanzien hiervan geldt: de uitslag over wettelijke bekostiging voor GVO/HVO door de Tweede Kamer zal beslissend zijn voor actief verdere ontwikkeling van ‘Nieuwe vormen’.

Tevens wordt erop gewezen dat een pilot in Rockanje loopt, waar 4 richtingen van GVO/HVO bij betrokken zijn. Kern van deze pilot: Leerlingen krijgen in 2 jaren van 4 levensbeschouwelijke richtingen levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (PC/RK, Islam, Hindoe, Humanisme). Steeds om het half jaar een andere richting. Daarnaast of zich aan DC-zijde al criteria aftekenen waaraan pilots en nieuwe vormen van GVO/HVO in de toekomst moeten voldoen?

-   Mogelijkheden van GVO/HVO op samenwerkingsscholen
GVO/HVO kan formeel alleen verzorgd worden op scholen met een juridisch gezien openbaar karakter. In de praktijk gedoogt GVO/HVO ook scholen die GVO/HVO wensen en alleen een informeel openbaar karakter hebben. Benadrukt dat de wetgeving op dit punt in beweging is. GVO en HVO hebben er zelf ook belang bij dat zij in de toekomst toegang krijgen tot alle scholen met een openbaar karakter, ook bij informele samenwerkingsscholen. GVO/HVO wordt geadviseerd zich actief met beïnvloeding van de zich wijzigende wetgeving op dit punt te bemoeien. Eén van de juristen van VOS/ABB kan meedenken op dit punt.

-   Evaluatie nieuwe tekst samenwerkingsovereenkomst (convenant)
De tekst van dit convenant wordt in CBOO bericht week 39 gepubliceerd.Schoolstrijd in Maasbree beslecht


Aan de komst van een openbare school in Maasbree ging een strijd van meer dan tien jaar vooraf. Het CBOO heeft er de afgelopen 2 jaren regelmatig aandacht aan besteed. Ouders ijverden al jaren voor openbaar basisonderwijs. Pas eind 2013 kwam dit in zicht toen een politieke meerderheid de behoefte aan openbaar onderwijs in het dorp wilde laten meten. De behoefte bleek groot genoeg (minimaal 200 leerlingen) maar het duurde nog tot eind 2015 voor de ministeriële goedkeuring kwam.

Op 5 september is de nieuwe openbare school geopend.

Voor meer informatie, klik HIER.Conferencier Lubach fileert het duaal stelsel


In zijn VPRO zondagshow van zondag 18 september analyseert Arjan Lubach het duaal stelsel op zijn eigen manier. In Nederland kennen we verschillende soorten basisonderwijs, waarvan 59% een religieuze basis kent: het bijzonder onderwijs. Net als openbare scholen worden deze religieuze scholen door de overheid betaald. In die zin zijn alle scholen dus gelijk, maar sommige scholen zijn ietsje gelijker dan andere. Zo mogen religieuze scholen nieuwe aanmeldingen om meer redenen afwijzen dan openbare scholen dat mogen. Wil Arjen de financiële gelijkstelling van bijzonder onderwijs afschaffen? Nee. Arjan gaat nog een stapje verder.

NB 1: Arjan deelt Montessori scholen e.d. in bij het bijzonder onderwijs. Dat is een spraakverwarring. Montessori, Jenaplan e.d. zijn onderwijskundige concepten, die zowel in het openbaar als in het bijzonder onderwijs kunnen worden aangeboden.

NB 2: Juist in het openbaar onderwijs bestaat de mogelijkheid voor ouders GVO en HVO te laten aanbieden door openbare scholen, indien zij dat wensen. Dit wordt door de centrale overheid momenteel gefinancierd met een subsidie voor het betalen van de salarissen van gediplomeerde docenten HVO en GVO. Overigens is deze situatie een pleidooi temeer voor het afschaffen van het bijzonder onderwijs en omzetting van deze scholen naar openbaar onderwijs. Dan worden ouders die echt hechten aan religieusiteit in het onderwijs op hun wenken bediend.

Voor de conference van Lubach, klik HIER.

School! stijgt boven de denominaties uit


Onder deze titel gaat VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen in zijn column van 7 september in op het concept  School!, dat oorspronkelijk door de Vereniging voor Openbaar onderwijs (VOO) is ontwikkeld, maar nu ook door VOS/ABB wordt omarmd.


Van der Veen schrijft:

De huidige discussie over het afschaffen van het bijzonder onderwijs wijst in de richting van ons toekomstconcept School!, dat boven de denominaties uitstijgt. Volgens Volkskrant-columniste Aleid Truijens tonen de recente onverkwikkelijkheden tussen Erdogan- en Gülensympathisanten in Nederland aan dat het hoog tijd is het verzuilde onderwijssysteem af te schaffen.

Dat wil VOS/ABB ook, maar het is te betreuren dat ruzie tussen ouders met een Turkse achtergrond aanleiding is voor het pleidooi van Truijens. Andere stromingen in het bijzonder onderwijs voelen zich nu ten onrechte meegezogen in de discussie, omdat zij niets met Gülen of Erdogan te maken hebben. Daar hebben zij geheel terecht een punt.

Zelfstandig leren nadenken
Waar het Truijens echter om gaat is dat de school niet meer vertelt wat een kind moet denken. De school is er volgens haar om kinderen zelfstandig te leren nadenken over de wereld en hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen leven. Dat is wat wij in ons concept School! benadrukken en wat overigens ook al voortvloeit uit de kernwaarden van het huidige openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Een misverstand over het openbaar onderwijs is dat ‘God daar niets te zoeken heeft’, zoals Truijens nog in 2009 in een column schreef. Ze is daar gelukkig op teruggekomen. De openbare school – en dat noemen wij ook in ons toekomstconcept School! – besteedt op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht aan verschillende levensovertuigingen.

Op school leren kinderen ook dat kernwaarden als de democratie, de rechtsstaat, de gelijkwaardigheid van iedereen en het recht op vrije meningsuiting boven persoonlijke overtuigingen gaan. Hiermee sluit Truijens naadloos aan op wat wij al jaren stellen, en wat we eveneens in ons concept School! hebben opgenomen.

School! ontstijgt denominatie
Maar het gaat ons niet om het afschaffen van het bijzonder onderwijs ten gunste van het openbaar onderwijs. Met het concept School! stijgen wij boven de verzuiling en de denominaties uit. In de toekomst zijn er wat ons betreft geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke of wat voor scholen dan ook, maar is elke school ‘School!’.

Dat betekent natuurlijk niet dat er een eenheidsworst zal ontstaan, zoals wij nogal eens te horen krijgen. Nee, ‘School!’ voorziet juist in diversiteit, maar dan wel met z’n allen en natuurlijk met oog voor de behoeften van ouders en leerlingen die van plaats tot plaats kunnen verschillen.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat we op de lange termijn een gezonde samenleving behouden die uitgaat van gelijkwaardigheid en wederzijdse interesse en respect.


Tot zover Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB.

Het CBOO kan deze redeneringen geheel volgen en is het er grotendeels mee eens. Het mist echter in dit VOS/ABB-verhaal een noodzakelijke component. School! is een concept dat ook in de visie van de VOS/ABB door de overheid zal moeten worden gefinancierd. Dan is het in de visie van het CBOO ook noodzakelijk, dat de overheid (centraal, provinciaal en/of op gemeentelijk niveau) in een dergelijke situatie democratische controle kan uitoefenen op de manier waarop besluitvorming plaats vindt over de besteding van publiek "geld" en met welke motieven dat gebeurt.

Om dat over te laten aan Raden van Toezicht en gemandateerde bestuurders is een vorm van "verbijzondering" van het onderwijs, die in de problematiek van de hedendaagse samenleving volstrekt onvoldoende is en niet bijdraagt aan het beheersbaar houden van de zaak. Die samenleving maakt door de huidige sociale spanningen die er heersen een duidelijk rol van de overheid, ook in het funderend onderwijs meer dan noodzakelijk.
Docenten zijn zo passief


Met deze titel staat in AOb Onderwijsblad nr. 14 een interview afgedrukt met AOb Groepsvoorzitter Openbaar Onderwijs Fayzal Alibaks.

Alibaks, die vanuit de AOb tevens CBOO-bestuurslid is, gaat er in het interview stevig tegenaan. De dynamiek straalt eraf! Zijn ideeën en daaruit voortvloeiende plannen kunt u lezen op blz. 50 van voornoemd nummer.
Wouters blog


Wouter van der Schaaf, gepensioneerd beleidsmedewerker van de AOb, is nog volop bezig met onderwijs. Dat blijkt uit zijn blog. Van der Schaaf komt met een eigen versie van de Troonrede, hoofdstuk Onderwijs. Verder toont hij zich bezorgd over de positie van de AOb.

Voor meer informatie, klik HIER.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com