START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5128 september 2016      
                  WEEKBERICHT WEEK 39Omissie


In CBOO-bericht week 38 wordt ingegaan op  de column van VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen. Het betreft het 4e onderwerp: “School! stijgt boven de denominaties uit”, waarin hij een lans breekt voor het concept “School!”. In het CBOO-commentaar staat de volgende zin: Het mist echter in dit VOS/ABB-verhaal een noodzakelijke component. School! is een concept dat ook in de visie van de VOS/ABB door de overheid zal moeten worden gefinancierd. Dan is het in de visie van het CBOO ook noodzakelijk, dat de overheid (centraal, provinciaal en/of op gemeentelijk niveau) in een dergelijke situatie democratische controle kan uitoefenen op de manier waarop besluitvorming plaats vindt over de besteding van publiek "geld" en met welke motieven dat gebeurt.

De indruk kan ontstaan, dat de VOS/ABB geen oog zou hebben voor de relatie overheid – openbaar onderwijs. Dat is zeer duidelijk wel het geval, hetgeen ondermeer blijkt uit CBOO-bericht week 10 van 2015, waarin aandacht wordt besteed aan de visie van Van der Veen op o.a. de relatie overheid – openbaar onderwijs. 

Bijzondere aandacht in dat document verdient het voorstel van de VOS/ABB-directeur om de provincies weer een belangrijke rol te geven als overheidspartner voor verzelfstandigde schoolbesturen. Dat idee is mede ingegeven door zijn mening, dat veel gemeenten in het verleden, soms met plaatselijke politieke motieven, onzorgvuldig zijn omgegaan met “hun” openbaar onderwijs.

De discussie over o.a. de relatie overheid – openbaar onderwijs hebben het CBOO en de VOS/ABB dus ook in 2015 al gevoerd. In het CBOO-commentaar op het visiestuk van Van der Veen wordt het volgende gesteld:

De  grondgedachte van het stuk, de wil tot samenwerking met andere organisaties die zich bezig houden met openbaar onderwijs, is interessant, maar dat vereist alvorens daaraan te beginnen een nadere analyse van het stuk zelf. Het CBOO-bestuur heeft niet de pretentie nu al een diepgaande analyse van het stuk te presenteren, maar vraagt vooruitlopend over de discussie over inhoud en verdere strategie m.b.t. dit stuk alvast wel aandacht voor een paar punten uit het visiestuk:

- Er staat een aantal feitelijke onjuistheden in het stuk.
- Ook is er een aantal omissies in het stuk, dat de pretentie heeft tegen een brede achtergrond een visie op de toekomst te geven. Ook daarover is e.e.a. te zeggen.
- Meer specifiek wordt de rol van de gemeenten neergezet op een manier die geen recht doet aan de werkelijkheid.
- Curieus is de opmerking ”dat tijdens de bestuurlijke verzelfstandiging maar al te duidelijk is gebleken wat daarvan de gevolgen waren”. Dat is voor meerdere uitleg vatbaar en verdient de aandacht voor verdere bespreking.

Vervolgens heeft het CBOO-bestuur aan de hand van een aantal vragen omtrent het VOS/ABB visiestuk voornoemd een aantal antwoorden geformuleerd:


Deelt het CBOO-bestuur de beschrijving van en de daaruit voortvloeiende VOS/ABB-visie op de rol van gemeenten en wat wil het daar (eventueel) tegenover zetten?

Het CBOO-bestuur deelt deze mening niet. Het bestuur gaat akkoord met alle bestaande bestuursvormen in het openbaar onderwijs, maar vindt dat de democratische verantwoording aan de gemeenten vooraf en de controle op de uitvoering van met belastinggeld gevoerd onderwijsbeleid achteraf moet worden versterkt i.p.v. verzwakt.

Deelt het bestuur de visie van de VOS/ABB dat het concept School van de VOO, aangevuld met het gedachtegoed van de Christen Unie, in de aangeboden vorm een goede richting is naar een nieuw onderwijsbestel? Zo nee, wat stelt het bestuur daar tegenover?

Het CBOO-bestuur constateert dat de mix van VOS/ABB-visie en Christen Unie-gedachten in feite leiden tot bestuurlijk gezien formeel algemeen bijzonder onderwijs en onderwijsinhoudelijk tot actieve pluriformiteit. Deze actieve pluriformiteit kan ook op iedere algemeen bijzondere school worden geformuleerd. Consequentie van e.e.a. is dat het openbaar onderwijs als “van overheidswege”  gegeven onderwijs zou verdwijnen. Het CBOO verzet zich tegen een dergelijke ontwikkeling, omdat daarmee het toezicht op een principiële borging van openbaar onderwijs en de verworvenheden van de samenleving uit handen gegeven wordt.

Hoe kijkt het bestuur aan tegen de beschrijving van de rol van de gemeenten m.b.t. het openbaar onderwijs en het voorstel deze te minimaliseren?

De leden van het CBOO-bestuur, die allen ervaring hebben met contacten tussen openbaar onderwijs en gemeenten, herkennen zich niet in de generaliserende overwegend negatieve beschrijving van de rol van gemeenten m.b.t. het openbaar onderwijs. In CBOO-visiestukken wordt uitvoerig beargumenteerd aangegeven, waarom de rol van gemeenten m.b.t. openbaar onderwijs juist moet worden versterkt

Deelt het bestuur, voortbordurend op de VOS/ABB-visie onder punt 4, de mening dat in de taakstelling geen interne tegenstellingen passen op strategisch niveau met als motivering: “Het doel is immers afscheid te nemen van de loopgraven, het duale stelsel en daarin passen geen vermeende tegenstellingen tussen ouders, besturen of leerkrachten”?

De Wetgever (TK) heeft sinds 1994 (Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing) een aansturingssysteem in het leven geroepen waar duidelijk een onderscheid gemaakt wordt tussen bestuur en medezeggenschap. Dit wordt vorm gegeven in Raden van Toezicht/Bestuurders enerzijds en medezeggenschapsorganen (WMS 2007) anderzijds. De veronderstelling dat besluitvorming in het openbaar onderwijs permanent “eenheid” moet uitstralen, lijkt het CBOO-bestuur niet realistisch. De gewenste situatie in het openbaar onderwijs die door de VOS/ABB wordt beschreven, gaat uit van de corporatieve gedachte. Die deelt het CBOO-bestuur niet.

Deelt het bestuur de visie van de VOS/ABB op hetgeen staat onder het laatste kopje “de toekomst: nieuwe onderwijsvrijheid” en zo niet, op grond van welke redenering en met welke argumentatie wil het CBOO-bestuur daarvan afwijken?

Het CBOO deelt genoemde visie niet. In feite gaat het hier om de onderwijsvrijheid van schoolbesturen. Ouders mogen kiezen uit door de VOS/ABB aangedragen onderwijsformules. Over de rol van het personeel wordt niet gerept. De overheid verdwijnt ook bij dit VOS/ABB- voorstel uit beeld, hetgeen het CBOO onwenselijk vindt. Een rol aan de provincies toekennen gaat in tegen de trend dat de bestuurlijke rol van de provincies verminderd wordt t.b.v. versterking van die van gemeenten. Bovendien is de (bestuurlijke) afstand van provincies te groot om lokale situaties te kunnen inschatten.


Tot zover de berichtgeving uit CBOO-bericht week 10 van 2015. Wat blijkt is, dat het CBOO en de VOS/ABB over de invulling van de relatie overheid - openbaar onderwijs wel van mening verschillen, maar duidelijk omlijnd met elkaar hierover in gesprek kunnen gaan.

Zeker is, dat het CBOO zich op de relatie overheid – openbaar onderwijs gaat concentreren in een symposium in mei 2017. Over dat aspect zou ook een “Staat van het Openbaar Onderwijs” geformuleerd kunnen worden. Artikel 8 van Grondwetsartikel 23 moedigt daartoe aan: “De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.”
Onderwijsorganisaties steunen structurele bekostiging van HVO/GVO


Waarschijnlijk komt op 12 oktober in de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs nr. 34 246 Voorstel van Wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog in bespreking, houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen.

Een nadere uitwerking is te lezen in een verkorte en uitgebreide versie.

Zeer veel onderwijsorganisaties steunen dit Wetsvoorstel van harte en doen, dat in een gezamenlijke ondersteunende brief die door regievoerder VOS/ABB is verzonden. Ook het CBOO heeft de brief getekend:

Voor de inhoud van de brief, klik HIER.

Scheiding van Kerk en Staat


Oud-CBOO-voorzitter Prof. Dr.  Rob A.P. Tielman  is in het jaar dat hij zijn bestuursfunctie in het CBOO-bestuur neerlegde (2013) begonnen aan het bijhouden van een blog. Tot die tijd verzorgde hij jaren lang een column in de Gay krant.


Hij schrijft hierover het volgende:

"Het voordeel van deze 'doorstart' is dat ik mij niet meer hoef te beperken tot onderwerpen rond homoseksualiteit maar dat ik ook kan gaan schrijven over humanisme, openbaar onderwijs, Nederlandse cultuur (maatschappij, taal, geschiedenis en aardrijkskunde) wereldwijd, Fryslân en wat me nog meer heeft beziggehouden en zal blijven boeien.

Wie belangstelling heeft voor mijn achtergrond kan het beste terecht bij de reeks Humanistisch Erfgoed deel 12: Bert Gasenbeek en Floris van den Berg (redactie); Rob Tielman, een begeesterd humanist; uitgegeven door Uitgeverij Papieren Tijger (Breda 2010). "Wat: een boek?" Inderdaad, ik richt mij op al degenen die er niet voor terugdeinzen om af en toe ook eens een boek te lezen. Men is dus gewaarschuwd!"


Zo af en toe komt direct of indirect het openbaar onderwijs weer aan de orde. Zo ook in de blog van 10 september, waarin Tielman duidelijk maakt waarom het Nederlandse systeem van een pluriform openbaar onderwijs grote voordelen heeft boven het in Frankrijk gehanteerde systeem van Laïcité.

Lees HIER verder.

Openbaar onderwijs oplossing voor een groot probleem!


In weekblad Elsevier van 17 september jl. schetst columnist Gerry van der List een aantal problemen, die zich in het hedendaagse onderwijs voordoen a.g.v. grondwetsartikel 23. Hij neemt daarbij stelling in tegen het door de overheid bekostigde bijzonder (confessioneel) onderwijs. Het is duidelijk; hij wil er vanaf.

Consequentie daarvan is, dat ouders die dat wensen dan geen overdracht van godsdienstige en humanistische vorming voor hun kinderen kunnen laten verzorgen. Vervolgens geeft hij aan, dat DAT het grote probleem is voor het tot stand brengen van een grondwetswijziging van artikel 23, omdat daarvoor een tweederde meerderheid nodig is.  Ook Van der List ziet over het hoofd, dat het probleem verbluffend gemakkelijk kan worden opgelost.

Al in de Onderwijswet van 1857 werd geregeld dat het openbaar onderwijs gesubsidieerd confessionele lessen, afhankelijk van de gezindte van ouders, kan laten verzorgen. Dit werd gedaan om daarmee de sterk groeiende lobby voor apart bijzonder onderwijs de wind uit de zeilen te nemen. In 2008 werd nog eens nadrukkelijk in de Tweede Kamer dit recht onderstreept en werd er een rijkssubsidie aan gekoppeld. Die was nodig, omdat de meeste gemeenten door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs waren gestopt met de subsidie voor GVO en HVO. Momenteel staat wetgeving in de steigers, die moet zorgen voor structurele bekostiging van GVO/HVO op rijksniveau. Naar verwachting komt dat Wetsvoorstel in oktober 2016 aan de orde in de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs Als daar een meerderheid voor het voorstel is gerealiseerd, is  handhaving van het duaal stelsel (openbaar en bijzonder onderwijs) niet meer nodig. Ouders kunnen dan in de openbare school gebruik maken van GVO en HVO, indien zijn dat wensen, krijgen waar voor hun geld en zijn niet meer afhankelijk van confessionele scholen, waarvan uitzonderingen (+ Islamscholen) daargelaten, overdracht van godsdienst en levensbeschouwing niet structureel is geregeld.

Voor de column van Van der List, klik .


Terecht geen geld voor islamitische school

Bron: De Telegraaf


De staatssecretaris van Onderwijs heeft terecht geweigerd een middelbare school in Den Haag te bekostigen van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam. Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

Lees HIER verder.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com