START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5127 januari 2016      
                        WEEKBERICHT WEEK 4CBOO onderzoekt relatie openbaar onderwijs – overheid


In de CBOO-special (CBOO-bericht week 17 van 2015) is uitvoerig aandacht besteed aan de beleidsagenda openbaar onderwijs en aan adviezen die 3 onderwijsjuristen aan het CBOO hebben gegeven. Belangrijk thema daarbij is de relatie overheid – openbaar onderwijs. De 3 onderwijsjuristen schreven hierover o.a. het volgende:


"Het uitgangspunt dient dan ook te zijn dat de openbare stichting verantwoording dient af te leggen aan de gemeenteraad, onder meer op onderwijskundig en financieel terrein. De gemeentebesturen dragen de eindverantwoordelijkheid voor verzelfstandigd bestuur. Dit gebeurt in veel van de gemeenten niet. Daar moet verandering in komen. De discussie over openbaar onderwijs hoort in de gemeenteraad thuis, want openbaar onderwijs is een publieke aangelegenheid. Volledige openbaarheid van verzelfstandigd openbaar onderwijsbestuur moet een verplichting zijn, niet alleen voor verzelfstandigde openbare onderwijsbesturen, maar ook de beoordeling van het beleid van schoolbesturen door de gemeenteraden"


Omdat het CBOO zich zorgen maakt over deze relatie, zijn gesprekken met gemeenten gestart. Als pilot is gekozen de regio Parkstad (voormalige oostelijke mijnstreek Zuid-Limburg), omdat het daar de vraag is hoe door een groot schoolbestuur wordt omgegaan met onder haar gezag opererende openbare basisscholen en of gemeenten daarop anticiperen. Een eerste reeks gesprekken heeft van maart tot mei 2015 plaats gehad met het toenmalige interim bestuur van MOVARE en met wethouders onderwijs van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Vaals, waar zich openbare scholen van MOVARE bevinden. Met allen heeft het CBOO toen de afspraak gemaakt, dat na een jaar zou worden bezien of enerzijds de rapportage van het MOVARE-bestuur m.b.t. openbaar onderwijs sinds voorjaar 2015 is geïntensiveerd zoals bedoeld in wetgeving, anderzijds de betrokken gemeenten voornoemd hier actief op inspelen.

In november jl. vond in het kader van die afspraak een gesprek plaats met het nieuwe sinds 1 augustus 2015 functionerende College van Bestuur van MOVARE. Dat gesprek verliep zeer prettig en leverde o.a. de afspraak op, dat het CBOO het concept meerjarenbeleidsplan van MOVARE voor commentaar zou worden toegezonden zodra dat in voorjaar 2016 beschikbaar zou zijn. Inmiddels is ook een 2e ronde gesprekken met de Parkstadgemeenten en Vaals gestart. Een bezoek aan wethouder De Graauw en beleidsmedewerker Schösser in Vaals leverde maandag jl. o.a. de afspraak op, dat n.a.v. voornoemd  MOVARE-beleidsplan wordt afgestemd over de inhoud ervan en conclusies met elkaar zouden worden gedeeld.

De gemeente Kerkrade stuurde het CBOO een schriftelijke reactie met de volgende inhoud:


"Naar aanleiding van uw mail kan ik u berichten dat de Raadscie. eind 2014 en december 2015 is geïnformeerd over de stavaza rondom o.a. de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. In de cie.vergadering van december 2015 heeft MOVARE een toelichting gegeven op de ZEK-identiteit van het openbaar onderwijs in Kerkrade. Daarnaast is op dit moment een Raadsinfobrief onderweg waarin de Raad wordt geïnformeerd over de stavaza van de nieuwe statuten van MOVARE. Tevens wordt hierbij het jaarverslag van 2014 van MOVARE bijgevoegd waarin uitgebreider is ingegaan op (de wezenskenmerken van) het openbaar onderwijs.

De Parkstadgemeenten zijn nu nog in afwachting van de reeds door de RvT van Movare goedgekeurde statuten om hiervoor van de Raad goedkeuring te krijgen. Deze statuten zijn in nauw overleg met de betrokken gemeenten in Parkstad tot stand gekomen. Eind januari zal verder een overleg plaatsvinden tussen de betrokken gemeenten en MOVARE om te komen tot een uniform Toezichtkader Openbaar Onderwijs waarmee een praktische invulling gegeven kan worden aan de toezichthoudende rol van de Raad/gemeente (financieel en wezenskenmerken) op het openbaar onderwijs. De bedoeling in Kerkrade is in ieder geval dit kader samen met de nieuwe statuten in het eerste kwartaal van 2016 vast te laten stellen. Vorenstaande geeft aan dat stevig is/wordt ingezet op verbetering van de verantwoording door MOVARE over het openbaar onderwijs naar de gemeenten. Vanuit de bestuurlijke gesprekken met het nieuwe CvB van MOVARE is ons gebleken dat ook vanuit MOVARE nadrukkelijk de wil aanwezig is om te voldoen aan de verplichtingen die zij heeft jegens de betrokken gemeenten. Vorenstaande toont afdoende aan dat de gemeente en MOVARE werk maakt van de gedane belofte in 2009. Hiermee en in samenhang met het vastgestelde Integrale Huisvestingsplan 2015-2026 wordt het openbaar onderwijs in Kerkrade geborgd. Met bovenstaande bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom het openbaar onderwijs."


Een aardig inkijkje in de werkwijze en de bespreking van dit onderwerp geeft de link naar de vergadering van de Raadscommissie Burgers en Samenleving van Kerkrade d.d. 1 december 2015 (agendapunt 11 vanaf de 51e seconde in het filmpje). Het beluisteren van het 10 minuten durende fragment van deze commissievergadering is de moeite waard.

Het CBOO komt n.a.v. een en ander hierop nog terug bij de gemeente Kerkrade. Gesprekken met de gemeenten Heerlen , Brunssum en Landgraaf vinden in week 4 en begin februari plaats.
AOb betrekt leden rechtstreeks bij beleid


De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft op dinsdag 12 januari jl. in Arnhem een reeks van 5 thema bijeenkomsten met de leden afgesloten. T.a.v. ieder thema is gekozen voor een systematiek waarbij uitgangspunt van beleid niet het werk van beleidsmedewerkers achter een bureau is, maar men gekozen heeft voor de omgekeerde werkwijze. De AOb-beleidsmedewerkers zijn het land in getrokken om bij de leden informatie te vergaren, waaraan vervolgens in beleidsnotities verder wordt gewerkt.

In Arnhem was "het Onderwijsstelsel" aan de orde. Dat thema werd door de leden op heel verschillende manier ingevuld. Bijgaand verslag geeft daarvan een interessant beeld.


 


Bijeenkomst NVOR-werkgroep Grondrechten en Rechtsvergelijking in het onderwijs


De Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) doet in werkgroepen onderzoek in het onderwijsrecht en naar op stapel staande wetgeving t.a.v. het onderwijs. Zo is de werkgroep ‘grondrechten en rechtsvergelijking in het onderwijs’ van plan nadere studie te verrichten naar het wetsontwerp "meer ruimte voor nieuwe scholen". De bijeenkomst is bestemd voor NVOR-leden, maar wellicht leidt contact met Joke Sperling tot de mogelijkheid de bijeenkomst bij te wonen (als er nog plaats is). Op vrijdag 19 februari 2016 komt deze werkgroep voor het eerst bijeen. Voorzitter van deze werkgroep is Paul Zoontjens. Joke Sperling is vice-voorzitter. Plaats en tijdstip van de bijeenkomst is de universiteit van Tilburg van 14.00-16.00 uur.

Onderwerp van bespreking is het voorgenomen wetsvoorstel “meer ruimte voor nieuwe scholen”, dat gaat over richtingvrije planning van scholen in PO en VO. Dit wetsvoorstel is onlangs ter internetconsultatie aangeboden.

Voor de start van de discussie zal Paul Zoontjens een korte inleiding houden en punten van aandacht formuleren. Aanmelden bij jokesperling@yahoo.com.

 
Organisaties openbaar onderwijs overleggen over wetsvoorstel “Ruimte voor nieuwe scholen”


Voornoemd wetsvoorstel heeft niet alleen de belangstelling van MinOCW, de politiek en onderwijsjuristen van de NVOR. Ook de organisaties in het openbaar onderwijs VOS/ABB, VOO en het CBOO zijn  er mee bezig (zie o.a. eerdere weekberichten). Medio februari overleggen de 3 organisaties ten kantore van de VOS/ABB over dit wetsvoorstel, dat ook voor het openbaar onderwijs repercussies heeft. Bedoeling is te trachten om met een gezamenlijk standpunt naar buiten te komen. VOS/ABB en het CBOO schreven er al eerder over. De VOO geeft op haar website haar voorlopige visie.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com