START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 515 oktober 2016      
                     WEEKBERICHT WEEK 40Nog een keer: De relatie overheid – openbaar onderwijs


In CBOO-bericht week 39  stond onder het kopje: “Omissie” o.a. de volgende passage: "De indruk kan ontstaan, dat de VOS/ABB geen oog zou hebben voor de relatie overheid – openbaar onderwijs. Dat is zeer duidelijk wel het geval, hetgeen ondermeer blijkt uit CBOO-bericht week 10 van 2015, waarin aandacht wordt besteed aan de visie van Van der Veen op o.a. de relatie overheid – openbaar onderwijs. "

Overigens hoeven we niet terug te gaan tot voorjaar 2015.  Op de VOS/ABB-website was op 22 september jl. onder de kop “Bijeenkomsten over toezicht openbaar onderwijs” te lezen:


VOS/ABB organiseert drie informatiebijeenkomsten van de regionale Contactgroepen Governance. Deze bijeenkomsten in november zullen in het teken staan van het toezichtkader van de raad van toezicht en het externe toezicht op het openbaar onderwijs door de gemeente.

Op de bijeenkomsten zullen eigen toezichtkaders van de deelnemers worden afgezet tegen de leidraad die VOS/ABB voor dergelijke kaders heeft opgesteld. Wij verzoeken u om uw eigen toezichtkader in vijfvoud mee te nemen, opdat u dit kunt delen met de aanwezigen. De bevindingen zullen plenair worden teruggekoppeld.

Aan de hand van een theoretisch kader zal de rol van de gemeente als extern toezichthouder worden toegelicht. Hierbij zullen wij u informeren over relevante wetgeving en mogelijke dilemma’s.


Kortom: het is er de VOS/ABB veel aan gelegen om de leden (besturen en management openbaar onderwijs)
handvatten te bieden voor een kwalitatief uitstekende inhoudelijke relatie m.b.t. het openbaar onderwijs, hetgeen het CBOO zeer verheugt.

Rectificatie


De volgende passage in CBOO-bericht week 39 (“Onderwijsorganisaties steunen structurele bekostiging van HVO/GVO”) is niet correct:

Waarschijnlijk komt op 12 oktober in de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs nr. 34 246 Voorstel van Wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog in bespreking, houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen.

Bedoeld is: In week 41 (waarin 12 oktober valt, maar de juiste dag is nog niet bekend) staat het wetsvoorstel 34246 op de agenda van de Tweede Kamer voor plenaire behandeling.

Zeer veel onderwijsorganisaties ondersteunen het wetsvoorstel met een brief.

Voorpublicatie boek Rob Tielman


Eind november 2016 verschijnt bij uitgeverij de Papieren Tijger in Breda een boek met levensherinneringen van
oud-CBOO-voorzitter Rob Tielman getiteld: 'Humanisme als zelfbeschikking'. Men kan uit dit boek HIER een voorpublicatie over het onderwijs lezen.

Wetsvoorstel Dekker risico voor openbaar onderwijs


De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW ingestemd met het wetsvoorstel "Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRvNS)”. Het voorstel is ter beoordeling naar de Raad van State gestuurd. De kern wordt weergegeven in de Memorie van Toelichting op blz. 20 en verder van het Wetsvoorstel.

Met de nieuwe wet ontstaat meer ruimte om op basis van een onderwijsconcept een school te beginnen, waar die mogelijkheid nu vooral is voorbehouden aan levensbeschouwelijke richtingen. Er wordt bovendien niet meer gekeken naar de abstracte prognoses van leerlingpotentieel voor een bepaalde levensbeschouwelijke richting, maar naar de concrete wensen van de ouders voor een school. De gedachte hierachter is dat op die manier het onderwijsaanbod gevarieerder wordt en beter aansluit op de huidige maatschappelijke verhoudingen.

Burgerschap en sociale integratie
Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat voortaan voorafgaand aan de oprichting van een school kan worden getoetst op kwaliteit. Zo ontstaat meer zekerheid dat een school zal bijdragen aan goed onderwijs, goed burgerschap en sociale integratie.

Dekker ziet het wetsvoorstel als een modernisering van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Nu de ministerraad ermee heeft ingestemd, is het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog tijdens de huidige kabinetsperiode bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Het wetsvoorstel “Meer ruimte voor nieuwe scholen” werkt de grondwettelijk vastgelegde alomtegenwoordigheid van het openbaar onderwijs tegen. Dat stellen VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het landelijke platform openbaar onderwijs CBOO in een gezamenlijke bijdrage aan de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Een uitwerking van de kritische brief van de drie organisaties op het wetsvoorstel MRvNS vindt u HIER!

Het is te hopen dat de Raad van State deze brief nog betrekt in de beoordeling van het Wetsvoorstel MRvNS.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com