START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5112 oktober 2016      
                     WEEKBERICHT WEEK 41Moeizaam puzzelen


Het is voor schoolbesturen openbaar onderwijs en eindverantwoordelijke gemeenten niet eenvoudig om openbare basisscholen in stand te houden. Ook de stichting PROO (primair openbaar onderwijs), die op de Veluwe in 7 gemeenten scholen heeft, moet alle inventiviteit inzetten. Ook de Veluwe (Bible Belt) behoort momenteel tot de krimpgebieden.
Debat over Wetsvoorstel inzake bekostiging GVO/HVO naar week 44


Verwacht werd dat in week 41 het plenair debat nr. 34 246 Voorstel van Wet van de leden Ypma, Voordewind en
Rog in bespreking, houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen, in de TK zou plaatsvinden. Uit gegevens van de website van de Tweede Kamer blijkt nu, dat het debat is verschoven naar week 44. Een datum en tijdstip in die week moeten nog worden vastgesteld.  Voor meer informatie, klik HIER.

Werkprogramma Onderwijsraad richtinggevend


Traditiegetrouw is op Prinsjesdag het Werkprogramma 2017 van de Onderwijsraad gepubliceerd. Het werkprogramma biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de raad in 2017 zal adviseren.

De Onderwijsraad heeft in 2015 een meerjarenagenda opgesteld. In deze agenda staat het thema van een veerkrachtig onderwijsbestel centraal. De raad buigt zich de komende jaren daarom over de vraag aan welke eisen een bestel – en het onderwijsstelsel in het bijzonder – moet voldoen dat enerzijds kwaliteitsverbetering stimuleert en ruimte biedt voor innovatie, en anderzijds een samenhangend, kwalitatief hoogstaand en toegankelijk onderwijsaanbod voor iedereen garandeert. Daarbij bekijkt de raad ook wie daarbinnen welke rol te spelen heeft.

De meerjarenagenda wordt elk jaar in overleg met de ministers van OCW en EZ en met de beide Kamers der Staten-Generaal uitgewerkt in een werkprogramma met concrete adviesonderwerpen.

In het werkprogramma 2017 zijn de volgende onderwerpen voor adviezen of verkenningen opgenomen:

-  Curriculumontwikkeling;

-  sociale cohesie en gelijke onderwijskansen;

-  schoolleiders (alle drie onderwerpen op verzoek van de regering);

-  bekostiging van en sturing op kwaliteit in het onderwijs (op verzoek van de Tweede Kamer).


Tevens zal de raad in 2017 ook een aantal wetgevingsadviezen uitbrengen. Het werkprogramma heeft een dynamisch karakter. Het programma laat ruimte voor aanpassingen of toevoegingen van actuele, nieuwe inzichten van het kabinet of van beide Kamers.

Voor de relatie overheid - onderwijs is van belang blz. 14, punt 2.2. Advies op verzoek van de Tweede Kamer (1) Bekostiging van en sturing op kwaliteit van het onderwijs.

Voor de inhoud van het werkprogramma, klik HIER.

De onderwijsarbeidsmarkt in beeld


Zowel m.b.t. het basis als het voortgezet onderwijs zijn gegevens over de arbeidsmarkt ruim voorhanden. Groeit of daalt het aantal leerlingen in uw regio? In welke mate vergrijst het personeelsbestand? En hoe hoog is het ziekteverzuimpercentage in het primair onderwijs?

De Onderwijsatlas primair onderwijs biedt een antwoord op deze én op veel andere vragen. In de Onderwijsatlas primair onderwijs vindt men een breed scala aan geografische kaarten, grafieken en kengetallen. Deze gegevens bieden een samenhangend beeld van recente én toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. De geografische kaarten brengen bovendien in één oogopslag regionale verschillen in kaart. Een belangrijk gegeven, omdat de arbeidsmarkt in het primair onderwijs een regionale arbeidsmarkt is.

Voor concrete gegevens, klik HIER (webversie onderaan links aanklikken).

Het voortgezet onderwijs biedt een vergelijkbare atlas over de arbeidsmarkt; het Sectorplan-VO: ‘Samen voor Voortgezet Werkvermogen’. Om knelpunten in de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs op te lossen, hebben sociale partners een sectorplan ‘Voortgezet werkvermogen’ voor het voortgezet onderwijs opgesteld. Het ministerie van SZW biedt cofinanciering voor de activiteiten uit dit sectorplan.

Voor meer informatie, klik HIER.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com