START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5110 november 2016      
                    WEEKBERICHT WEEK 45Symposium over de relatie "openbaar onderwijs en overheid"


Het CBOO-bestuur heeft op dinsdag 8 november jl. besloten in mei 2017 een symposium te houden waarbij voornoemd thema centraal staat. De exacte datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.


Gang van zaken:

Op 2 april 2015 organiseerde het CBOO een expertmeeting van onderwijsjuristen en andere deskundigen over de vraag in hoeverre de huidige situatie in het onderwijs het openbaar onderwijs noodzaakt een urgentieagenda op te stellen. De uitkomsten van deze bijeenkomst werd als ‘Special’ breed gepubliceerd in CBOO-bericht week 17 van 2015.

Er werd een flink aantal knelpunten gesignaleerd, die door de experts werden omgezet in een reeks aanbevelingen. Een heel belangrijke daarvan was om met spelers in het (openbaar) onderwijsveld die er toe doen een bijeenkomst te beleggen, waaruit een lijst van prioriteiten zou moeten voortvloeien. Het CBOO-bestuur gaf aan deze aanbeveling een vervolg door op 10 mei jl. in Den Haag een symposium te organiseren. Een uitvoerig verslag van het resultaat werd opgenomen in CBOO-bericht week 21 van 2016.


Van een werkelijke prioriteitsstelling kwam het niet, maar de aanwezigen stelden wel met elkaar vast, dat:

• de zorg voor het openbaar onderwijs vanuit veel eindverantwoordelijke gemeenten volstrekt onvoldoende is. Op zijn best wordt in veel gevallen volstaan met formele goedkeuring van aangeboden financiële cijfers (Begroting en Jaarrekening).

• kennis en kunde m.b.t. openbaar onderwijs in het gemeentelijk apparaat moeten terugkerenvoor zover dat dat daar verdwenen is. Daarbij werd de kanttekening gemaakt, dat ook de Rijksoverheid (MinOCW en Tweede Kamer) meer aandacht moeten hebben voor het openbaar onderwijs.

• regionalisering van het onderwijsbeleid (vorming van samenwerkingsverbanden) het zicht op de stand van zaken in het openbaar onderwijs vertroebelt. Dat beleid werkt ook door in de mogelijkheid van openbare schoolbesturen en hun medezeggenschapsorganen hun autonome besluitvorming en het verantwoorden daarvan waar te maken.


De experts die op de twee voornoemde bijeenkomsten aanwezig waren, zijn het erover eens dat voor een effectieve benadering van de openbaar onderwijsproblematiek slechts enkele prioriteiten in het politieke circuit moeten worden gebracht. Daarbij moet het in de visie van het CBOO gaan om zaken, die fundamenteel de band van openbaar onderwijs en overheid weer herstellen, zoals de Wetgever bedoeld heeft in GW art. 23 lid 4.


Welke prioriteiten voor het openbaar onderwijs?

Gebruik makend van de inbreng van de experts wil het CBOO een drietal urgentiepunten aan het onderwijsveld en de politiek voorhouden.

1. Zowel openbaar als bijzonder onderwijs dienen t.a.v. hun financieel en onderwijskundig handelen verantwoording af te leggen aan de publieke gemeenschap. Deze financiert immers zowel het openbaar als bijzonder onderwijs. Daarbij past verantwoording afleggen in gelijke mate. Het is de vraag of deze conclusie van het mei-symposium 2016 in deze vorm als actiepunt moet worden voorgelegd aan onderwijsveld en politiek. Bezwaar is dat een verbitterde schoolstrijd ontstaat, waarin voorbij wordt gegaan aan waar het om gaat: ervoor zorgen dat de overheid weer bepaalt hoe publiek geld wordt besteed. Gekozen zou dus kunnen worden voor de volgende formulering: Het openbaar onderwijs dient t.a.v. zijn financieel en onderwijskundig handelen weer volledig verantwoording af te leggen aan de publieke gemeenschap. Het wordt immers door die publieke gemeenschap gefinancierd. Daarbij past verantwoording.

2. Kennis en kunde m.b.t. openbaar onderwijs moeten in het gemeentelijk apparaat terugkeren. Daarbij kan de kanttekening gemaakt worden, dat ook de Rijksoverheid (MinOCW en Tweede Kamer) meer aandacht moeten hebben voor het openbaar onderwijs. Dit is gegeven de huidige multiculturele problematiek in het onderwijs des temeer noodzakelijk. Dagelijks wordt de overheid geconfronteerd met sociaal-politieke spanningen in het funderend onderwijs.

3. Er moet op korte termijn een lijst met ijkpunten worden ontwikkeld, die gehanteerd kan worden bij periodieke controle van de onder 1. en 2. geformuleerde doelstellingen. Deze lijst kan worden aangeduid als  “De staat van het openbaar onderwijs”, voorzien van het jaarnummer van het desbetreffende jaar. Jaarlijks zouden de relevante gegevens voornoemd hierin door de Rijksoverheid gepubliceerd moeten worden en er beleidsmatig op het niveau van de Rijksoverheid, gemeenten en eventueel provincies of clusters van gemeenten iets moeten worden gedaan.

T.b.v. onderwijsveld en politiek moeten de punten 1 en 2 nader worden onderbouwd met toelichtende teksten.

Uitnodigingen zullen worden verzonden naar o.a. MinOCW, de TK Vaste Kamercommissie voor onderwijs, wethouders en beleidsmedewerkers onderwijs.

Het CBOO-bestuur werkt nu met voortvarendheid aan de nadere invulling van het symposium.

In CBOO-bericht week 47 volgt verdere concrete informatie.
Het wordt nog spannend


Woensdagavond jl. werd in de Tweede Kamer in eerste termijn gedebatteerd over het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Ypma (PvdA), Rog (CDA) en Voordewind (CU). Bedoeling van het wetsvoorstel is, dat door wetgeving structurele bekostiging van humanistisch en godsdienstig onderwijs in het openbaar onderwijs mogelijk wordt. In eerste lezing kwamen de onderwijswoordvoerders van verschillende partijen aan het woord. Duidelijk werd  dat in ieder geval de VVD en de PVV het wetsvoorstel niet steunen. De SP wacht af welke antwoorden de initiatiefnemers van het wetsvoorstel geven op de door SP TK-lid Jasper van Dijk gestelde vragen.

Binnenkort vindt een 2e ronde plaats, waarin Ypma, Rog en Voordewind antwoorden. Of een 2e termijn wordt gehouden is nog niet duidelijk. De stemming vindt daarna plaats. U wordt op de hoogte gehouden. Voor meer informatie over wetsvoorstel en de kamerbehandeling, klik HIER (en vervolgens: 9 november, 21.00 uur). Een groot aantal onderwijsorganisaties heeft eind september in een brief aan de Tweede Kamer om steun gevraagd voor het wetsvoorstel.
Lerarenregister en registervoorportaal


Tijdens het congres van de Algemene Onderwijsbond (AOb-congres) in 2012 werd het AOb-wetsvoorstel ‘Het beroep leraar’ gepresenteerd, waarin de zeggenschap van de leraar werd geregeld. Het wetsvoorstel was geschreven door Prof. Mr. Dr. D. Mentink (emeritus hoogleraar onderwijsrecht), mevrouw Mr. M. van Es en Mr. Dr. J.H.F.G. Brekelmans. De buitenwacht was hier zeer kritisch over.

Maar begin oktober 2016 is het wetsvoorstel Lerarenregister waarin de zeggenschap van de leraar is geregeld door de Tweede Kamer aanvaard.

In de bijgaande artikelen van mevrouw Mr. M. van Es en Mr. Dr. J.H.F.G. Brekelmans is aangegeven hoe de zeggenschap is geregeld. Binnenkort wordt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld. Het is een verbetering voor de positie van de leraar.

Beide juristen, resp. beleidsmedewerker en bestuursadviseur van de AOb, werken nu aan een proefschrift over dit onderwerp. De artikelen zijn gepubliceerd in resp. het NTOR-tijdschrift en School & Wet.
Denominatie overstijgende fusiegolf zet door


Het wordt steeds duidelijker dat in demografische krimpgebieden het openbaar onderwijs om zeep wordt geholpen. De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zorgt ervoor dat bestuurders van scholenstichtingen fusies gaan organiseren om in de kleinere dorpen schoolvoorzieningen overeind te houden. Het is een goede zaak dat daar in de betrokken gemeenten rondetafelgesprekken voor worden georganiseerd. Vraag blijft echter waarom dat zou moeten in een gekunstelde constructie van een samenwerkingsschool met een samenwerkingsbestuur.

Door middel van het aanbod van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs is de openbare school uitstekend geschikt om de confessioneel georiënteerde ouders in Friese plattelandsgemeenten in hun levensbeschouwelijke behoeften voor hun kinderen te voorzien. Dan ontstaat nl. zoals de initiatiefnemers willen "een identiteitsrijke ontmoetingsschool". Een samenwerkingsconstructie is volstrekt overbodig, temeer daar de gemeenten wel wordt gevraagd geld te fourneren voor nieuwe gebouwen. Dan is een stevige relatie van publieke overheid en een nieuwe bestuursconstructie in de vorm van een openbare bestuursvorm meer voor de hand liggend. Wellicht is zelfs de vereniging (van ouders en docenten) als bestuursvorm in het openbaar onderwijs in deze situaties heel geschikt. Een Wetsvoorstel daartoe ligt al klaar. Dat geeft pas echte betrokkenheid bij het onderwijs op het Friese platteland en voorkomt dat de lakens worden uitgedeeld door een mix van openbare en confessionele Raden van Toezicht en Bestuurders en daardoor het draagvlak voor samenwerking niet wordt vergroot maar verkleind.

Voor de situatie in Bergum (Friesland) en omgeving: lees HIER verder (artikel in Weekblad Actief).
VOS/ABB-Symposium over polarisatie en wij-zij-denken


Op woensdag 23 november organiseert de VOS/ABB na de jaarvergadering een symposium t.g.v. het afscheid van directeur Ritske van der Veen.  In CBOO-bericht week 42 werd aandacht besteed aan de opvolging van Van der Veen.

Voor meer informatie over symposium en afscheid van de scheidende directeur, klik HIER.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com