START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5116 november 2016      
                    WEEKBERICHT WEEK 46Er is in het openbaar onderwijs volop ruimte voor vernieuwing en inbreng van ouders


Dat stelde de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in het Radio-1-programma “Dit is de dag”. Op de website van de VOO wordt hierop nader ingegaan.

Het onderwerp waar Jongewaard van de VOO op ingaat, is onderdeel van het wetsontwerp “Meer ruimte voor nieuwe scholen” (MRvNS), dat met een toelichtende brief al in 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Al eerder hebben CBOO, VOS/ABB  en de VOO in een gezamenlijke brief hun bezwaren tegen dit wetsvoorstel kenbaar gemaakt.
Moderne Bildung: De redding van ons onderwijs


Filosoof Joep Dohmen, emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en lector Bildung aan het Centrum voor Humanistiek gaf deze titel mee aan zijn lezing op 14 november jl. in Den Haag ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond (HV). Dohmen signaleerde een opvoedings- en onderwijscrisis. In zijn socrateslezing hield hij dan ook een hartstochtelijk pleidooi voor een tegencultuur.

Bildung wordt gedefinieerd als brede vorming, waarbij jongeren leren hoe ze hun persoonlijk leven vorm kunnen geven. Het is een proces waarin jongeren leren onafhankelijk te denken, empathisch te voelen en authentiek te zijn. Na een inleiding van HV/voorzitter Boris van der Ham  (5 minuten, 20 seconden) volgt de lezing van Dohmen (45 minuten).
Oplopende emoties


In CBOO-bericht week 45 is in het 3e onderwerp "Lerarenregister en registervoorportaal` uitvoerig aandacht besteed aan de juridische benadering van dit thema door de onderwijsjuristen Brekelmans en Van Es. Naast deze wetenschappelijke benadering is er in het onderwijsveld inmiddels ook discussie losgebrand. De Onderwijscoöperatie, waarvan ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) deel uitmaakt, heeft het wetsvoorstel omarmd, maar duidelijk is inmiddels dat er leraren zijn die een grote mate van scepsis hebben en er op twitter stevige discussies ontstaan.

Vakbond Leraren in Actie (LIA) is een online petitie gestart tegen het Lerarenregister.

De online petitie is een poging om de Eerste Kamer ervan te overtuigen geen goedkeuring te verlenen aan het Lerarenregister. De vakbond van leraren in het voortgezet onderwijs zegt maar weinig leraren te kennen die voor dit register zijn.

Mark van der Veen, leerkracht in het primair onderwijs, eigenaar van OnderWijzer en onderwijskundige in opleiding, zet de zaken eens op een rijtje en geeft onafhankelijk van de betrokken onderwijsorganisaties een eigen visie op de kwestie en benoemt aandachtspunten voor de beleidsmakers.
Nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs


Staatssecretaris Dekker (MinOCW) heeft op 11 november jl. een brief met deze kop naar de Tweede Kamer (TK) gestuurd. De Staatssecretaris vindt dat schoolbesturen die met elkaar willen samenwerken als eerste verantwoordelijk zijn voor een goede afweging van diverse samenwerkingsvormen.

VOS/ABB-adviseur Ronald Bloemers heeft samen met zijn collega en beoogd directeur Hans Teegelbeckers namens VOS/ABB op basis van de visie van de vereniging en ervaringen in het onderwijsveld, input geleverd voor het opstellen van de brief. Volgens hen laat de brief zien dat het kabinet tegen zogenoemde pseudofusies is, zoals personele unies en holdings.

De brief en het commentaar erop van de VOS/ABB getuigen van een degelijk denkwerk en het zich bewust zijn van de problemen die bestuurlijk kunnen ontstaan als goede afstemming tussen de actoren ontbreekt.

In de brief van de staatssecretaris worden kort de positie van de medezeggenschap en de bijzondere positie van het openbaar onderwijs en de daarbij behorende bestuurlijke rol van de overheid genoemd. Helaas ontbreekt daarvan volgens het CBOO een nadere uitwerking en doordenking van de consequenties van allerlei vormen van bestuurlijke samenwerking.

Duidelijk wordt wel, dat het in de visie van de huidige staatssecretaris zaak is arrangementen af te stemmen met besturenorganisaties en deze zelfs te laten meeschrijven in brieven naar de TK. Dat is op zichzelf m.b.t. de 2 scribenten die op de VOS/ABB website worden genoemd een zeer verantwoorde exercitie. Dat neemt niet weg dat andere actoren, zoals de onderwijsvakbonden bv. de AOb , waarvan de leden in de dagelijkse praktijk met deze bestuurlijke Spielerei te maken krijgen, zich moeten afvragen of ze niet ook in het debat over bestuurlijke vormgeving een rol moeten spelen. Daarbij behoort een duidelijke beleidsbepaling en vermelding van dit soort zaken in een nieuwsoverzicht op de website, iets wat de VOS/ABB wel doet! Als de gedachte is, dat de leden van de AOb dit soort structuurdiscussies niet interesseert, is dat een betreurenswaardige zaak. Die interesse ontstaat als website en Onderwijsblad gedegen studie maken van de materie voornoemd en de leden in duidelijke artikelen aangeven wat de consequenties kunnen zijn van doorvoeren van samenwerkingsverbanden voor bv. de rol van de medezeggenschap enz. Dat is nog eens een uitdaging voor de beleidsafdeling van de AOb. Met Teegelbeckers en Bloemers van de VOS/ABB om de tafel gaan zitten kan boeiende gesprekken opleveren en wellicht leiden tot mooie oplossingen die het onderwijspersoneel vervolgens in duidelijke artikelen tegen komt in Onderwijsblad en op de AOb-website.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com