START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 511 december 2016      
                    WEEKBERICHT WEEK 48Een nieuwe wijze van scholenplanning


Met deze titel verzorgde het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Onderwijsrecht (NVOR) vrijdag jl. een symposium, waarbij diepgaand werd ingegaan op het Wetsvoorstel "Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen" (MRvNS), dat verder is toegelicht in een brief van de staatssecretaris aan de TK.

T.b.v. het symposium was omtrent het wetsvoorstel MRvNS een pre-advies geschreven door Miek Laemers en Paul Zoontjens. Grote besturenorganisaties en de Onderwijsraad hebben inmiddels gereageerd op het conceptwetsvoorstel en de Raad van State zal dat binnenkort doen. Thérèse Penders, werkzaam bij Verus, Laus Vogelaar, 25 jaar werkzaam geweest als bestuurlijk-juridisch medewerker bij de onderwijsorganisatie VBSO, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en Ronald Bloemers, werkzaam bij VOS/ABB (vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen), hebben als co-referenten hun licht laten schijnen op de mogelijke gevolgen van een ingrijpende verandering van de planningssystematiek in het primair en het voortgezet onderwijs.

Prof. Zoontjens gaf namens de opstellers een toelichting, bij het pre-advies, waarbij hij o.a. opmerkte:

1. Er is bij MRvNS te weinig nagedacht over de effecten voor bestaande scholen (wegzuigend effect bij bestaande scholen bij nieuwe initiatieven).

2. Er moet zicht zijn op flankerend beleid en dat is er niet.
a. Wetgeving voor stichtingsnorm moet omlaag. Die is momenteel te hoog om het wetsvoorstel een kans te geven.
b. Het wetsvoorstel laat onduidelijkheid bestaan over het begrip richting. In feite wordt dit losgelaten.
c. Het grondwettelijk verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs en de consequenties daarvan bij doorgang vinden van MRvNS wordt niet genoemd.
d. Criteria bij toetsing van nieuwe initiatieven zijn niet duidelijk.
e. Er moet meer aandacht vooraf zijn voor het toetsen van de integriteit van initiatiefnemers voor scholenstichting.
f. Openbare aanbesteding van schoolinitiatieven wordt afgeraden. De overheid komt daardoor in de rol van de verplichting criteria te stellen.
g. Belangstellingsmeting voor nieuwe scholen via een marktonderzoek. De resultaten geven geen zekerheid. Ouders hebben geen verplichting het ingevulde formulier met hun wensen in de praktijk ook te volgen.


Binnenkort publiceert de NVOR op haar website de uitvoerige resultaten van het symposium. In CBOO-berichten wordt daaraan t.z.t. aandacht besteed.

Permanente zorgen rond openbaar onderwijs in krimpgebieden

Ontleend aan De Stentor


In het Wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) wordt gepoogd het aanbod van scholen voor ouders variabeler te maken. Op vrijdag 25 november werd hierover op een symposium van de NVOR (zie hiervoor) uitvoerig gesproken. Vrijdag 2 december organiseert MinOCW in Utrecht een grote bijeenkomst met het "veld" over dit wetsvoorstel (zie volgend onderwerp). Hoe realistisch die voornemens zijn, is toch wel de vraag als men ziet dat het bestaande aanbod van o.a. openbaar onderwijs onder druk staat.

Zie hiervoor het volgende bericht in de Stentor over het krimpgebied Noord-Veluwe. Duidelijk wordt uit dat bericht overigens ook, dat de betrokken gemeente nog wel degelijk een rol speelt in het verhaal over openbaar onderwijs.


Rond maart 2017 is er meer duidelijkheid over of en op welke wijze er openbaar onderwijs in het buitengebied van Epe aangeboden kan worden. Dat heeft Berend Redder van Stichting Proo, de overkoepelende organisatie voor openbare basisscholen in de regio, tijdens de commissievergadering van de gemeente Epe toegezegd.

Proo is van plan om per 1 augustus 2017 De Bongerd in Oene vanwege een gebrek aan leerlingen verder te laten gaan als een zogeheten 'dislocatie' van de Zuukerschool. Voor het derde jaar op rij zit de locatie in Oene onder de opheffingsnorm van 57 leerlingen, waarmee de financiering vanuit het Rijk zou stoppen. De Bongerd als dislocatie van een andere school verder laten gaan is een optie, die door onder meer het Eper college wordt gesteund. Een andere oplossing is dat de gemeente het bestuur van de school overneemt, maar daar lijkt zeker geen meerderheid voor te zijn.


Toekomst

De meeste partijen lijken in te kunnen stemmen met de plannen voor een fusie tussen De Bongerd en de Zuukerschool vanaf augustus volgend jaar. De discussie tijdens de commissievergadering ging niet zozeer over de samenwerking, maar meer over de toekomst van openbaar onderwijs in het buitengebied van de gemeente. "De Bongerd blijft minimaal tot 1 augustus 2018 geopend", beloofde inspreker Berend Redder. Verder liet hij weten alle opties wat betreft fusies en samenwerken open te willen houden. Ook met bijvoorbeeld De Horsthoekschool in Heerde.


Besluit
De gemeenteraad bespreekt het daadwerkelijke voorstel, om het bestuur van De Bongerd als gemeente niet over te nemen, mogelijk 8 december verder. Het kan zijn dat het voorstel nog een paar maanden wordt doorgeschoven; met name PvdA en VVD willen eerst nog meer informatie voordat ze een besluit nemen.

Hans Teegelbeckers (VOS/ABB) over toekomst openbaar onderwijs


In het VOS/ABB-magazine "Naar School" doet de nieuw benoemde VOS/ABB-directeur, die per 1 januari 2017 in functie treedt, uit de doeken hoe hij o.a. de toekomst van het openbaar onderwijs voor zich ziet.

Voor meer informatie, klik HIER.
`


MinOCW conferentie ‘MRvNS in de praktijk’  -   2 december


Hoe past de conferentie in het wetsproces?

Het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) is op vrijdag 30 september 2016 in de ministerraad besproken. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog tijdens deze kabinetsperiode bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.


Tijdens het traject kreeg MinOCW signalen zowel uit het veld als van de Onderwijsraad dat er behoefte was aan meer inzicht in de beoogde werking van het wetsvoorstel. Daarom is ondertussen ook al een begin gemaakt met de gedachtevorming over de mogelijke praktische uitwerking van een aantal  onderdelen van MRvNS. Daarbij gaat het om de kwaliteitstoetsing vooraf, het meten van de belangstelling en de manier waarop het gesprek in de regio kan worden vormgegeven. Tijdens verschillende regiobijeenkomsten in september, oktober en november zijn deze onderwerpen besproken met mensen uit de praktijk. De conferentie ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in de praktijk’ is de afsluiting van deze veldraadpleging. We presenteren u de meest recente uitwerking en vragen u om met ons hierover mee te denken.


Wie nemen aan de conferentie deel?
Ouders, leerlingen, leraren, schoolleiders, schoolbesturen, initiatiefnemers, gemeenten, profielorganisaties, sectorraden, belangenverenigingen, wetenschappers en andere betrokkenen.


Voor meer over de opzet en de inhoud van de conferentie, klik HIER.Kansongelijkheid op middelbare school neemt laatste jaren toe


Ontleend aan Nu.nl

De kansongelijkheid in het onderwijs neemt de laatste jaren sterker toe in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) dan in het basisonderwijs. Dat concludeert DUO Onderwijsonderzoek dinsdag in een onderzoek onder meer dan 2200 schooldirecteuren en leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Van de schoolleiders en docenten in het voortgezet onderwijs geeft 18 procent aan dat er een groeiend aantal kinderen is dat minder kansen krijgt. Bij de basisscholen is dit maar 12 procent. Bijna de helft van de schoolbestuurders in het voortgezet onderwijs geeft aan dat vooral kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen krijgen. In het basisonderwijs is dit volgens de onderzoekers nog geen derde (31 procent).

Lees HIER verder.


NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com