START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 517 december 2016      
                    WEEKBERICHT WEEK 49MinOCW conferentie ‘MRvNS in de praktijk’  -   2 december jl.


Een compliment aan OCW is op zijn plaats!

De manier waarop MinOCW vorm heeft gegeven aan de voorbereiding van een wetsontwerp is het resultaat van een goede doordenking van de vraag hoe je draagvlak creeërt voor nieuw beleid. Welbewust heeft het ministerie een serie bijeenkomsten opgezet en dat volgens de volgende systematiek. 

1. Twee bijeenkomsten op het ministerie voor onderwijsorganisaties, uiteenlopend van PO-, VO-Raad tot denominatieve profielorganisaties.

2. De resultaten daarvan werden verwerkt in presentaties die werden gehouden op 5 locaties verspreid over het land. Hiervoor werden lokale partijen uitgenodigd, zoals schoolbesturen, lokale ouder groeperingen enz.

3. Met de resultaten van 1 en 2 werd door medewerkers van MinOCW een simulatiespel opgezet, waarbij als het ware een situatie werd nagespeeld, waarin in een regio ouderinitiatieven voor het stichten van nieuwe scholen werd gesimuleerd, maar ook bestaande schoolbesturen in de regio's en een gemeente een rol speelden.

4. Vervolgens werden op 2 december jl. wederom vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties uitgenodigd voor een conferentie. Het programma bestond in feite uit 3 delen:
a. het spelen van voornoemd simulatiespel in 3 groepen. De resultaten ervan werden geanalyseerd en gedocumenteerd.
b. Een 5-tal interactieve workshops, waarvoor de deelnemers van de conferenties in 3 ronden vrij konden kiezen. De 5 thema's waren gekozen als resultaat van aan de dag getreden aandachtspunten uit de hiervoor genoemde fasen 1 en 2.
c. Een algemene evaluatieronde aan het einde van de conferentiedag, waarin de resultaten van de hiervoor genoemde punten a en b aan de orde kwamen.


Met de opgedane kennis in de dialoog met het onderwijsveld gaat MinOCW verder aan de slag.

Voor belangstellenden nogmaals het dagprogramma; als principe wat het CBOO betreft voor herhaling vatbaar bij andere initiatieven van MinOCW.
Ronald Bloemers (VOS/ABB) over wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ (MRvNS)


Tijdens het NVOR-symposium van 25 november jl. (zie CBOO-bericht week 48) gaf Ronald Bloemers als co-referent bij het preadvies van de onderwijsjuristen Miek Lamers en Paul Zoontjens zijn visie op het wetsvoorstel MRvNS. Hij stelde de tekst van zijn bijdrage voor publicatie beschikbaar aan het CBOO. Klik HIER voor de integrale tekst.

AOb-voorzitter Verheggen: ”Bezwaren tegen het Lerarenregister zijn lariekoek”


In het Onderwijsblad, magazine van de AOb, gaat Liesbeth Verheggen uitvoerig in op de argumenten van tegenstanders van het lerarenregister. Voor het artikel, klik HIER.

De AOb-voorzitter verwijst in haar commentaar op de critici veelvuldig naar het AOb wetsvoorstel zelf, waarin in haar visie de positie van de leraar wordt veilig gesteld en versterkt. In CBOO-bericht week 45 is er bij het 3e onderwerp aandacht aan besteed. Op veler verzoek hierbij nogmaals het wetsvoorstel met het deskundig commentaar van mr. Dr. F.H.J.G. Brekelmans en mevr. mr. M. van Es.


Het verband tussen Wwz en werkdruk in het basisonderwijs


In de Leeuwarder Courant van 2 december jl. stond een ingezonden stuk, dat nog eens duidelijk maakt hoe goed bedoelde plannen kunnen verkeren in hun tegendeel. De laatste weken is steeds duidelijker geworden, dat de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) voor het funderend onderwijs een onding is. Hardnekkig weigert minister Asscher van sociale zaken dat in te zien. Kennelijk denkt hij door het inzetten van Jacques Tichelaar, oud-voorzitter van de AOb, CvK in Drenthe en PvdA-partijgenoot, dat zoiets overtuigingskracht oplevert bij het onderwijspersoneel en de schoolbesturen. Nu is Jacques Tichelaar iemand, die uitstekend in staat is weidse horizonten te schetsen, maar of hem dat bij de oplossing van dit probleem gaat lukken is zeer de vraag! Verondersteld charisma van Tichelaar in een vorig leven is niet per definitie de oplossing voor een hedendaagse kwaal, hoe graag Asscher dat mede i.v.m. de gedachte aan maart 2017 ook zou willen.

Voor het ingezonden stuk, klik HIER.


Onderwijsraad stelt dat passend onderwijs beter moet


De Onderwijsraad is een adviesorgaan van de regering. Het brengt verslag uit van bevindingen inzake innovatieprocessen. Bij passend onderwijs is een van de constateringen na 2 jaar: "Passend onderwijs speelt zich nog te weinig af in de onderwijspraktijk. In de onderwijspraktijk bestaat een negatief beeld van passend onderwijs. Om de betrokkenheid van leraren en het draagvlak voor passend onderwijs te vergroten, zullen de besturen samen met scholen en leraren de doelen voor passend onderwijs verder moeten concretiseren.
Versterking van de deskundigheid van leraren moet volgens de raad zowel binnen schoolteams als via de lerarenopleidingen gebeuren. Aandacht voor de communicatie met ouders is daarbij essentieel."

Eerder in het rapport constateert de Onderwijsraad dat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs niet goed functioneren, omdat de aangesloten schoolbesturen conflicterende belangen hebben.


Een paar kanttekeningen:

1. Samenwerkingsverbanden zijn bestuurlijke constructies op grote afstand van de werkvloer, waardoor moeilijk inzicht te krijgen is in het besluitvormingsproces achter gesloten deuren aldaar. Het gaat om besluiten waarmee miljoenen euro’s aan belastinggeld mee zijn gemoeid.

2. Medezeggenschap van GMR-en en verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen voor hun scholen worden bemoeilijkt, omdat besluitvorming in het samenwerkingsverband boven het wensenpakket van de individuele schoolbesturen en scholen gaat. Hiermee zou het algemeen belang gediend zijn. Wat dat is blijft in nevelen gehuld. "Autonomie van de scholen", zoals afgesproken in het Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing (SBBV) is daarmee een farce geworden. Weet u nog het hoofdargument in 1994 voor SBBV? Nu (vanaf 1994) gaat bestuur zich afspelen dicht bij autonome scholen en (voor het openbaar onderwijs) niet meer in het gemeentehuis bij een wethouder heel ver weg. Geen woord hierover in de rapportage van de Onderwijsraad!!

3.Versterking van deskundigheid van teams moet o.a. binnen schoolteams gebeuren. Geen woord over het feit dat bekwame docenten van speciaal onderwijs scholen zijn wegbezuinigd. Hoe stelt de Onderwijsraad zich overigens deskundigheidsbevordering binnen schoolteams voor, waar iedereen zijn uiterste best doet om, in steeds minder tijd met meer leerlingen, soms ook die van zieke collega's, de touwtjes aan elkaar te knopen.


Kortom, in de visie van het CBOO bewijst de Onderwijsraad hier niet, dat het orgaan echt inzicht heeft in wat zich op de werkvloer allemaal afspeelt en welke actoren moeten worden betrokken bij een ordentelijk proces van democratische besluitvorming t.a.v. passend onderwijs voor het ook door de Onderwijsraad gewenste draagvlak.

Voor meer informatie over het advies van de Onderwijsraad, klik HIER.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com