START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008              2009              2010
              2011              2012              2013              2014             2015             2016 
m

week:
2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 5115 december 2016      
                   WEEKBERICHT WEEK 50Levensbeschouwelijke vorming in openbaar onderwijs; 2e ronde


Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen moet structureel gefinancierd worden, vinden Ypma (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Rog (CDA). Zij reageren op de eerste termijn van de Kamer over hun initiatiefwetsvoorstel.

Voor een uitgebreidere weergave van het Kamerdebat, klik HIER.


Bij dit MinOCW-verslag passen een paar kanttekeningen:

1. In zijn kabinetsadvies maakt staatssecretaris Sander Dekker de opmerking dat hij gelovige ouders naar het bijzonder onderwijs verwijst. Daarmee gaat hij (door gebrek aan historisch besef?) voorbij aan de al in 1857 bij wet vastgelegde mogelijkheid, dat ouders indien zij dat wensen het recht krijgen om in de openbare school godsdienstig vormingsonderwijs te laten verzorgen. Hem is kennelijk ook de historische context ontgaan. Met deze maatregel uit 1857 wilde de overheid het argument van voorstanders van bijzonder onderwijs ontkrachten als zou het openbaar onderwijs strikt "neutraal" zijn en daarom apart bijzonder onderwijs tot stand moest komen.

2. Hem is kennelijk ook ontgaan dat tot ver in de jaren '90 van de vorige eeuw veel gemeenten keurig een vergoeding gaven aan de scholen t.b.v. het verzorgen van GVO en HVO. Dat gebeurde op grond van art. 50 van de WPO. Door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs kwam daar de klad in. De staatssecretaris bestond het te verklaren dat het in dat artikel geformuleerde recht niet betekent dat de Rijksoverheid voor de kosten moet opdraaien. € 10 miljoen per jaar was het en zou het wat hem betreft blijven TK-lid Jasper van Dijk stelde terecht, dat bij een dergelijke interpretatie het WPO art. 50 een hol artikel wordt.

3. Dekker besteedt het geld van GVO en HVO overigens liever aan ‘kwaliteit van de school’. Wat hij daar mee bedoelt, blijft onbenoemd. Overigens is het behoorlijk beledigend voor de werkers in het dienstencentrum GVO/HVO.

4. Het wekt in ieder geval de indruk dat hij weinig op heeft met de ‘Bildungsgedachte’ van minister Bussemaker. De Staatssecretaris geeft blijkbaar niet om brede vorming, terwijl hij in 2013 in een TK-debat over de handhaving van de subsidie voor GVO en HVO deze vormen van onderwijs een kernwaarde van de openbare school noemde.


Het is de bedoeling dat nog voor het kerstreces over voornoemd wetsvoorstel een 3e ronde plaatsvindt, waarna duidelijk zal worden of het wetsvoorstel van Ypma, Rog en Voordewind het haalt.
MinOCW evalueert conferentie “Meer ruimte voor Nieuwe Scholen” (MRvNS)


Tekst brief aan deelnemers:


Belangrijkste opbrengsten

Tijdens de conferentie, en de regiobijeenkomsten die daaraan vooraf gingen, is er onder andere gesproken over het startformulier (het formulier waarmee initiatiefnemer een aanvraag doet om te worden opgenomen in de bekostiging), het gesprek in de regio, het toezicht en de belangstellingsmeting. Hierbij kwamen veel vragen en suggesties naar boven.

1. Er veel interesse in de systematiek voor de belangstellingsmeting en de deelnemers spraken waardering uit voor de uitwerking. Tijdens de sessies over belangstellingmeting werden er veel vragen gesteld over de leeftijdsgroepen die bevraagt worden op de belangstelling aan te tonen en zijn er veel nuttige tips gegeven voor de praktische uitwerking (bijvoorbeeld het opnemen van een verwijzing naar de website van een initiatief).

2. Voor het startformulier werd er geconstateerd dat er goede informatie nodig is om het formulier juist te kunnen invullen en dat er behoefte is aan een centraal punt om vragen te kunnen stellen. Daarbij is aangegeven dat het kan helpen om concrete voorbeelden, rekentools, kengetallen, ondersteuning en andere zaken beschikbaar te maken.

3. Voor het gesprek in de regio hebben we geconstateerd dat er behoefte is aan een overzicht van wat een initiatiefnemer móet doen en kán doen om een nieuwe school te starten, een overzicht van mogelijke betrokkenen en bespreekpunten en een overzicht van de rechten en plichten per betrokken partij.

4. Via (simulatie)gesprekken met de inspectie werd duidelijk hoe belangrijk wettelijke kennis is om een school te starten en welke stappen je dan allemaal moet doordenken. Voor zowel de initiatieven als de inspectie was het oefenen van het gesprek een leerzame ervaring.

5. Ten slotte is er bij de workshop van idee tot school volop gebrainstormd over alle formele en informele stappen in het proces, en de volgordelijkheid van deze stappen. Op basis van de opbrengsten uit deze workshop willen we een flowchart opstellen, die gebruikt kan worden om per stap de juiste informatie beschikbaar te (laten) stellen.

Over het algemeen moeten we er goed op letten dat het doen van een aanvraag tot bekostiging, ondanks de administratieve hoepels, behapbaar blijft. Als laatste zien we dat er meer wensen leven met betrekking tot het aanpassen van wet- en regelgeving. Ondanks dat we deze nu niet op kunnen lossen met dit wetsvoorstel, staan ze wel op ons netvlies.


Vervolgtraject MRvNS

Tijdens afgelopen regiobijeenkomsten en de conferentie hebben we veel bruikbare input en inzichten opgehaald. Op basis van alle informatie die we tijdens deze bijeenkomsten ophalen, zullen we de conceptproducten aanscherpen. Dit betekent dat we gaan kijken of en hoe we al de feedback kunnen verwerken. Dat zal ook betekenen dat we afwegingen moeten maken en we niet alles kunnen overnemen.

Het wetsvoorstel zelf is op vrijdag 30 september 2016 in de ministerraad besproken. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog tijdens deze kabinetsperiode bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. Zie ook dit nieuwsbericht.

MRvNS-presentatie 


Dislocatie uitstel van executie


In dit artikel uit de Stentor (Kluwer pers) van vrijdag 9 december jl. wordt beschreven hoe men in de gemeente Epe probeert een kleine OBS, de Bongerd in het dorpje Oene, open te houden.

De school heeft structureel te weinig leerlingen om als zelfstandige school voort te bestaan. De gemeenteraad van Epe (Noord-Veluwe) heeft besloten de school te laten voorbestaan als dislocatie van de Zuukerschool; daarmee lijkt het openbaar onderwijs in Oene veilig gesteld. Maar of dat in de praktijk op termijn soelaas biedt is de vraag.

Indien niet voldaan kan worden aan de wettelijke voorwaarden voor een nevenvestiging, kan het bestuur besluiten om in overleg met de gemeente, de school in stand te houden als dislocatie. In tegenstelling tot een nevenvestiging heeft een dislocatie geen wettelijke status. Eigenlijk is een dislocatie een locatie waar onderwijs gegeven wordt, maar onder de verantwoordelijkheid valt van een schoolbestuur in dezelfde gemeente. Omdat een dislocatie voor de bekostiging niet meetelt, ontvangt het schoolbestuur waar de dislocatie onder valt geen aparte, extra bekostiging voor een dislocatie. Een dislocatie is dan ook een erg dure voorziening. In de praktijk kiezen schoolbesturen er vaak voor om na enige tijd een dislocatie te sluiten en alle leerlingen onder te brengen in de hoofdvestiging.

Overigens wordt bij het lezen van voornoemd Stentorartikel ook duidelijk, dat de gemeente Epe er in de praktijk niet voor voelt om met extra geld de nadelen van een dislocatie te compenseren. Het ligt in de bible belt, hetgeen de bereidwilligheid voor extra moeite niet vergroot.


Speelt Openbaar Onderwijs nog een rol voor de overheid?


Deze vraag is urgent, wanneer men kennis neemt van een toespraak die staatssecretaris Dekker zondag 11 december hield bij het eeuwfeest van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs), een van oorsprong puur RK-schoolbestuur.

Die toespraak geeft een aardig inkijkje in de leef- en denkwereld van Sander Dekker. De toespraak zou wellicht goed kunnen fungeren als tekst bij een propedeuse tentamen voor studenten onderwijsrecht over interpretatie van Artikel 23 van de Grondwet.

Het CBOO heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de toespraak en de "eigentijdse interpretatie" van het grondwetsartikel door de MinOCW-bewindsman. Het CBOO is daarnaast benieuwd of de toespraak de weergave is van een regeringsstandpunt en of de coalitiepartijen VVD en PvdA zich dit gedachtegoed inmiddels ook eigen hebben gemaakt. Het openbaar onderwijs komt in het eigentijdse verhaal niet meer voor. Of de liberale partijgenoten van Dekker zijn visie delen, is de vraag! Na bijna 100 jaar pacificatie is het wel even wennen aan het feit dat een VVD-bewindsman het bijzonder onderwijs omarmt, daarbij refererend aan een grondwetsartikel waarin de liberalen het primaat gaven aan het openbaar onderwijs.

Voor de toespraak, klik HIER.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com