START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5129 maart 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK 13Studiemiddag Openbaar onderwijs verbindt


Op dinsdag 21 maart jl. werd met dit motto als uitgangspunt een expert meeting gehouden in het VOS/ABB-gebouw in Woerden. De resultaten van dit overleg worden weergegeven op de VOS/ABB-website.

Door het intensieve karakter van de bijeenkomst konden niet alle onderwerpen meer aan de orde komen. Het ligt in de bedoeling dat in een vervolgbijeenkomst nog de volgende zaken aan de orde komen:


1. Juridische inbedding en concrete wijziging artikel 23

Hoe te komen tot een wijziging van artikel 23, hierin ook de uitgangspunten van deugdelijkheid betrekkend en dit begrip laden. Acceptatieplicht!
Bijdrage van Ronald Bloemers, politiek en juridisch adviseur


2. De rol van de overheid (lokaal, provinciaal en landelijk) t.a.v. de School!

Als de openbare en de bijzondere school niet meer bestaan, is er dan een rol voor de lokale overheid t.a.v. instandhouding toekomstbestendig onderwijs en School!. Wat betekent de omvorming voor de bestuurlijke context? Wordt de School! weer van de ouders, van een vereniging, een stichting?
Bijdrage van Martien Hietbrink, secretaris CBOO.


3. Medezeggenschap en ouderparticipatie in de School!

Hoe zien wij de betrokkenheid vanuit ouders en teams om te komen tot School! Wat wordt hun toekomstige rol. Wat zien wij als ideaal?
Bijdrage van Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB
Rumoer rond OBS De Catamaran in Capelle aan de IJssel


In de lokale krant IJssel & Lekstreek stond vorige week dit bericht. Het gaat er daarbij om dat de OBS-hoofdvestiging aan de Hermitage 42 in Capelle aan de IJssel door het bestuur van de Stichting per 1 augustus a.s. wordt gesloten. De redenen zijn niet duidelijk. De website van de school levert ook geen nieuws op.

Doorklikkend naar de Stichting voor openbaar VO Blick geeft een link een interessant interview op 23 maart met Blick-bestuurder Marjolein Willemsen.

Duidelijk is, dat de Catamaran onder de opheffingsnorm voor Capelle aan de IJssel is geraakt. Duidelijk is ook, dat de oudergeleding van de MR kennelijk niet goed heeft gecommuniceerd met de ouders, die nu te hoop lopen vanwege een onverwacht bericht van sluiting.

De Raad van Toezicht van Blick vindt zichzelf geen partij en heeft de bestuurder gemandateerd om maatregelen te nemen die vervolgens in persoon bepaalt hoe overheidsgeld wordt ingezet. Het Algemeen Dagblad van 28 maart citeert het MinOCW. De gemeente kan de verantwoordelijkheid over de Catamaran terugnemen. Woordvoerder van Dam van MinOCW zegt, dat de gemeente een punt heeft als het aangeeft dat Blick wel heel laat meedeelt dat de Catamaran dicht gaat. Eigenlijk had de bestuurder dat een jaar van tevoren moeten aangeven.

Dinsdag 28 maart vergadert d e Raad hoe het verder moet. Hierover meer in CBOO-bericht week 14.


Raad van State blokkeert in advies mogelijkheid van bestuur openbaar onderwijs voor samenwerkingsscholen


Tot nu toe is het formeel alleen mogelijk om een samenwerkingsschool te laten ressorteren onder een bestuur voor bijzonder onderwijs. Bezwaar hiervan is, dat het openbaar onderwijs in krimpgebieden bij de vorming van samenwerkingsscholen over gaat naar een bestuur van bijzonder onderwijs. De poging om in een wetsvoorstel gelijkwaardigheid voor het openbaar onderwijs te creëren door het ook mogelijk te maken om een samenwerkingsschool onder openbaar bestuur te laten vallen, is nu in het advies van de Raad van State getorpedeerd.

Uitgangspunt van artikel 23 van de grondwet is het duale bestel. Openbaar onderwijs wordt in beginsel - aldus de eerste volzin van het vierde lid van deze bepaling - gegeven in openbare scholen en bijzonder onderwijs in bijzondere scholen. Openbaar onderwijs behoeft echter niet altijd in openbare scholen te worden gegeven. Sinds de wijziging van de tweede volzin van artikel 23, vierde lid, van de grondwet in 2006 is expliciet bepaald dat openbaar onderwijs "al dan niet in een openbare school" kan worden gegeven.

Het gaat hier evenwel om een afwijking van de hoofdregel, die slechts in een bijzondere situatie toelaatbaar is, aldus de omschrijving in de toelichting. Dat is een lachertje!!!!! Als een nieuwe regering en het nieuwe parlement het advies overneemt - en dat is gezien de politieke constellatie van na 15 maart jl. gegeven de cruciale rol van confessionele partijen CDA en CU voor de hand liggend - verdwijnt het openbaar onderwijs automatisch bij verdere krimp en is dit onderwijs het slachtoffer van strakke juridische redeneringen, die rechten van bijzonder onderwijs veilig stelt, maar tegelijkertijd onderhevig is aan juridisch ongelofelijk behendige interpretaties m.b.t. wat het openbaar onderwijs volgens de grondwet is en moet zijn. Het CBOO kan niet anders dan constateren, dat regering, parlement en Raad van State willens en wetens meewerken aan een proces, waarbij de kern van Art 23 GW wordt uitgehold. 

 

Ook in 2018 organiseert VOS/ABB School!Week


Na het succes van de voorgaande edities van de School!Week heeft VOS/ABB besloten deze landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ook weer in 2018 te organiseren. De School!Week is dan van maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart.

Lees HIER verder.


 


Lesideeën inzake kernwaarden openbaar onderwijs


Op de website van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) geeft Drs. Flora Breemer een overzicht van lestips. De kernwaarden van het openbaar onderwijs laten zien welke idealen we in het openbaar onderwijs met elkaar delen. Maar kun je die idealen ook in je klas terugzien?

Lees HIER verder.


 


Een pleidooi voor GVO/HVO


Op de website van
het Humanistisch Verbond wordt een pleidooi gehouden voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs.

De integratie op Amsterdamse  scholen is mislukt, volgens onderzoek van bureau DUO onder schoolleiders en leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs  (Parool 1 februari).  Belangrijker dan ooit is dat schoolleiders het lef hebben om humanistisch of religieus vormingsonderwijs aan te bieden.

Lees HIER verder. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com