START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 515 april 2017     
                            WEEKBERICHT WEEK 14Conflict tussen gemeente Capelle aan de IJssel en schoolbestuur Blick nog niet voorbij


Rechtszaak dreigt in conflict over sluiting De Catamaran

De gemeente Capelle en BLICK op onderwijs gaan deze week met elkaar in gesprek over de sluiting van De Catamaran. Ouders kregen eerder deze maand een brief met de mededeling dat de school aan de Hermitage per 1 augustus dicht gaat. De gemeente overweegt juridische maatregelen te nemen.

“Wij willen heel graag met de gemeente om tafel om er samen uit te komen”, aldus de regiokrant IJssel & Lekstreek. Hoe het gesprek zal verlopen, gaat bepalen wat de vervolgstappen van de gemeente zijn. De gemeente wil basisschool De Catamaran hoe dan ook open houden, zegt wethouder Josien van Cappelle.

De voorzitter van het college van bestuur van BLICK op onderwijs, Marjolein Willemsen, wil absoluut niet dat het tot een rechtszaak komt. “Een eventuele rechtszaak kent alleen maar verliezers en het belang van de kinderen wordt daarmee niet behartigd”, zegt zij.

De wethouder legt uit dat er weinig andere opties zijn als het bestuur zich niet aan de wettelijke eis houdt. Die eis is om de sluiting minimaal een jaar van te voren aan te geven. “Wij willen heel graag met de gemeente om tafel om er samen uit te komen”, zegt Willemsen. “Ik heb op papier gezet wat De Catamaran aan de Hermitage nodig heeft om te kunnen blijven draaien. Daar is geen gehoor aan gegeven door de gemeente. Wat moet ik dan nog? Ik sta met lege handen.”


Personele kosten

Willemsen gaf aan 280.000 euro nodig te hebben. Daarvan is 250.000 euro bedoeld voor personele kosten. “De gemeente kan niet voorzien in personele kosten”, zegt wethouder Van Cappelle. “Dan gaan we tegen de wet in. We hebben gelijkheid van onderwijs. We kunnen niet het openbaar onderwijs geld geven, maar het christelijk onderwijs niet. En dat weet BLICK maar al te goed.”

Wel werd voorgesteld door de gemeente om het gebouw in beheer te nemen zodat BLICK de kosten van het onderhoud niet langer hoeft te dragen.

Willemsen piekert er niet over om de school een jaar langer open te houden, zoals de gemeente wil. “Ik ben van mening dat in dat jaar geen goed onderwijs geboden kan worden”, zegt zij. “Er speelt dan een jaar lang discussie en er is onrust. Dat is niet goed voor de kinderen. En dat moet niet vergeten worden: Het belang van de kinderen. De kwaliteit op de school zou achteruit gaan door de krimp. Dat is de reden dat we sluiten. Het is niet zo dat we de sluiting er stiekem doorheen wilden jagen.”


Tot zover de regionale pers. Het betreft hier een interessante casus die duidelijk maakt, dat het wringt wanneer enerzijds openbaar onderwijs op afstand wordt gezet met alle rechten en verplichtingen vandien, en anderzijds de eindverantwoordelijkheid van de gemeente voor het openbaar onderwijs en voor een goed functionerend klimaat ook tot zijn recht moet komen. Cruciaal is de vraag wie uiteindelijk bepaalt wie bij de besteding van publiek geld aan de knoppen zit. Zeker is dat daarvoor een optimaal contact tussen gemeente en openbaar onderwijsbestuur voorwaarde is. De VOS/ABB is bezig cursussen te ontwikkelen voor haar leden bestuurders en managers, die daarvoor de garantie moeten bieden. Het CBOO is zeer benieuwd hoe e.e.a. vorm krijgt.
Vaste Kamercommissie (VKC) Onderwijs bekend


Op 15 maart hebben de TK-verkiezingen een Tweede Kamer in nieuwe samenstelling opgeleverd. Ruim 70 TK-leden zijn vervangen. Inmiddels hebben de nieuwe fracties vergaderd en zijn de taken verdeeld.

Voor onderwijs levert dat het volgende beeld op:

1. De gehele VKC Onderwijs 

2. Woordvoerders per onderwijssector, waarbij voor het openbaar onderwijs PO en VO essentieel zijn.


U kunt zich nog aanmelden!


Op woensdag 19 april vindt in Almere de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Naast de vaststelling van de verenigingsactiviteiten en de financiële stukken van het afgelopen en lopende jaar, staat op de agenda de bespreking van 'De toekomst van het openbaar onderwijs en de positie van de VOO’. Na de vergadering kunt u gebruikmaken van een lunch.

Voor verdere informatie en aanmelding, klik HIER. 

 

Het Protestants Centrum GVO (PC/GVO) biedt vormingslessen aan


CBOO-lidorganisatie PC GVO heeft in samenwerking met RTL 4 en RTL 5 gezorgd dat er op TV belangstelling is gewekt voor lessen godsdienstig vormingsonderwijs. Op de website van PC/GVO is informatie te vinden over de opzet, de inhoud en de aanmelding van resp. voor vormingslessen. 


Sectordag GVO en HVO 2017


Op vrijdag 19 mei 2017 vindt de sectordag voor docenten GVO en HVO plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort, georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO.

Deze dag staat in het teken van een heugelijk en historisch feit voor de sector. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben toegestemd in een structurele bekostiging voor docenten GVO en HVO. Dit biedt nieuwe perspectieven en kansen voor de sector. Dit zal met zoveel mogelijk docenten en andere betrokkenen gevierd worden met een feestelijke en inhoudelijk inspirerende bijeenkomst.

Voor meer informatie over en aanmelding voor deze feestdag, klik HIER.


 


Landelijke Klachtencommissie en klachten van personeel in het onderwijs


Het overgrote deel van de klachten die de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) krijgt voorgelegd, is afkomstig van ouders en gaat over het handelen van leerkrachten, directeuren en andere functionarissen. Maar de wet noemt ook de werknemer (personeelslid) als mogelijke klager.

In het reglement van de LKC is dat nog iets breder getrokken door iedereen die functioneel bij een school is betrokken als mogelijke klager te beschouwen. De school moet wel bij de LKC zijn aangesloten. (G)MR-en moeten dit controleren en bij negatief resultaat dit alsnog aankaarten bij het schoolbestuur.

Lees HIER verder. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com