START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5120 april 2017     
                            WEEKBERICHT WEEK 16Programma CBOO symposium 19 mei definitief vastgesteld


Op 12 april heeft het dagelijks bestuur van het CBOO een breed gesprek gehad met de sprekers van voornoemd symposium.

Het gaat om:

Prof. mr. dr. Dick Mentink:     openbaar onderwijs en 100 jaar onderwijspacificatie
Prof. dr. Sjaak Braster:     de identiteit van het openbaar onderwijs
Mr. Philip Geelkerken:     de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeenten
Prof. mr. dr. Pieter Huisman:     de staat van het openbaar onderwijs

Het gesprek heeft opgeleverd dat de volgorde van de voordrachten gewijzigd wordt, zodat m.b.t. het kernthema openbaar onderwijs de volgende thematiek ontstaat.

1. Braster (theorie en ideologie van het openbaar onderwijs)
2. Geelkerken (praktijk samenwerking schoolbesturen en gemeenten)
3. Huisman (juridische vormgeving goed openbaar onderwijs)
4. Mentink (juridisch verloop onderwijspacificatie  en hoe verder)

Elke spreker eindigt met 2 zaken waarvan hij vindt dat dit op de agenda moet in de komende jaren.

Na de pauze vindt onder leiding van CBOO-voorzitter Drs. L.L. Jongejans met behulp van deze 8 prioriteitsstellingnames een debat plaats met de aanwezigen.

Het symposium wordt afgesloten met het benoemen van de urgente beleidsagendapunten m.b.t. het openbaar onderwijs voor de komende jaren. In een peiling wordt onder de aanwezigen vastgesteld welke beleidsagendapunten wel/niet op de beleidsagenda moeten worden geplaatst.
VOO zoekt nieuwe wegen


De Vereniging Openbaar Onderwijs hield op 19 april in Almere haar jaarvergadering. Na bespreking van het jaarverslag en de jaarcijfers + de begroting 2017, die een goed perspectief voor de vereniging lieten zien, gingen de leden uiteen in 5 groepen. Aan 5 tafels werd in een rouleersysteem aan deze groepen een vijftal thema's voorgeschoteld, waarover zij zich moesten uitspreken.

Dat leverde levendige debatten op. De schriftelijke rapportage daarvan wordt door de VOO-bestuurder en zijn team uitgewerkt in een concept-beleidsplan dat op 15 november 2017 in een extra VOO-ledenvergadering aan de leden wordt voorgelegd.Voortzetting studiemiddag ‘openbaar onderwijs verbindt’


Op dinsdag 21 maart jl. werd met dit motto als uitgangspunt een expert meeting gehouden in het VOS/ABB-gebouw in Woerden. De resultaten van dit overleg worden weergegeven op de VOS/ABB-website.

Door het intensieve karakter van de bijeenkomst konden niet alle onderwerpen meer aan de orde komen. Daarom heeft de VOS/ABB op 21 juni een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Daar komen achtereenvolgens aan de orde:


1. Juridische inbedding en concrete wijziging artikel 23: Hoe te komen tot een wijziging van artikel 23, hierin ook de uitgangspunten van deugdelijkheid betrekkend en dit begrip laden. Acceptatieplicht!

Bijdrage van Ronald Bloemers - politiek en juridisch adviseur VOS/ABB


2. De rol van de overheid (lokaal, provinciaal en landelijk) t.a.v. de School!: Als de openbare en de bijzondere school niet meer bestaan, is er dan een rol voor de lokale overheid t.a.v. instandhouding toekomstbestendig onderwijs en School!. Wat betekent de omvorming voor de bestuurlijke context? Wordt de School! weer van de ouders, van een vereniging, een stichting?

Bijdrage van Martien Hietbrink - secretaris CBOO


3. Medezeggenschap en ouderparticipatie in de School!: Hoe zien wij de betrokkenheid vanuit ouders en teams om te komen tot School! wat wordt hun toekomstige rol. Wat zien wij als ideaal?

Bijdrage van Hans Teegelbeckers - directeur VOS/ABB


De bijeenkomst wordt afgesloten met het benoemen van ijkpunten die zullen worden gepubliceerd in het kader van het verder vorm geven van kernwaarden openbaar onderwijs.
 

 

Nogmaals Onderwijsgeschillen


Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Hoe dat in zijn werk gaat en wat de stichting Onderwijsgeschillen voor u kan betekenen wordt weergegeven in dit filmpje. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com