START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5111 januari 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK 22017:   100 jaar Onderwijspacificatie


Tussen 1888 en 1917 was het vraagstuk van de financiering van het bijzonder onderwijs de politiek tegenstelling in Nederland. Deze scheidslijn scheidde confessionele partijen als de Katholieke Algemene Bond en de protestantse Anti-Revolutionaire Partij en Christelijk-Historische Unie enerzijds en seculiere partijen (met name liberalen) anderzijds. De confessionele partijen waren voor gelijkstelling van het bijzonder onderwijs, de seculieren tegen.

Na een langdurige politieke en maatschappelijke strijd werd uiteindelijk in 1917, met instemming van alle grote politieke stromingen in Nederland, de financiële gelijkstelling bereikt. In artikel 23 van de grondwet is deze gelijkstelling vastgelegd. De financiële gelijkstelling betekent dat bijzondere scholen in gelijke mate aanspraak maken op overheidssubsidie als openbare scholen.

Vele organisaties, zoals de VNG, de VOS/ABB, MinOCW, maar ook de 3 organisaties in het openbaar onderwijs gezamenlijk (VOS/ABB, VOO, CBOO), besteden aandacht aan dit 100-jarig jubileum.

Dat laatste gebeurt op 13 september 2017 met een landelijk congres “100 jaar Onderwijspacificatie”.

Het CBOO organiseert daarnaast, zoals eerder gemeld, in het bijzonder aandacht aan de relatie overheid - openbaar onderwijs. Dat gebeurt in een symposium dat plaatsvindt in de 2e helft van mei 2017. Qua inhoud zijn er tijdens het symposium 4 thema’s en 4 sprekers:


1. Prof. Mr. Dr. D. Mentink – thema 1: Openbaar onderwijs in het licht van 100 jaar onderwijspacificatie.

2. Prof. Dr. J.F.A. Braster – thema 2: De identiteit van het openbaar onderwijs.
Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan ontwikkelingen in beleid en praktijk in de afgelopen decennia.

3. Prof. mr. Dr. P.W.A. Huisman – thema 3: De staat van het openbaar onderwijs.
Met name wordt uitwerking gegeven aan de gedachte over een afzonderlijke rapportage  over de staat van het openbaar onderwijs, zoals in het eerdere symposium aan de orde kwam.

4. Mr. N.Ph. Geelkerken – thema 4: Openbaar onderwijs en gemeenten.
Met name zal aandacht worden besteed aan de vraag op welke manier je in de praktijk de relatie verzelfstandigd openbaar onderwijsbestuur en gemeenten goed vorm kunt geven.


Over de nadere invulling van het CBOO-symposium en de exacte datum wordt zeer binnenkort via deze berichten mededeling gedaan.
 
Keert de balans terug?


Op 1 januari is de Wet Versterking Bestuurskracht in Onderwijsinstellingen in werking getreden. Het betekent een belangrijke versterking van de invloed van de (G)MR) in onderwijsinstellingen. Gedetailleerde informatie met een overzicht van de wijzigingen in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en de wet zelf met de Memorie van Toelichting en de amendementen is HIER te vinden.

Bovendien is op 22 december 2016 een rapport verschenen met de korte krachtige naam: “Beter Toezien”. Het rapport positioneert de Raden van Toezicht duidelijker en is van mening dat de taak van de Raden m.b.t. onderwijsinstellingen meer moet uitgaan van het feit dat onderwijsinstellingen waardegemeenschappen zijn en niet louter bedrijfsmatige organisaties. Deze gedachten worden nader uitgewerkt in DIT rapport. Het rapport is een initiatief van de VTOI.

De versterking van de positie van GMR-en is nu een feit. Het is nu afwachten hoe de VTOI acteert naar haar leden, Raden van Toezicht en wat die met het resultaat ervan doen in de richting van de bestuurders van onderwijsinstellingen. Anno 2017 is duidelijk dat de machtspositie van deze bestuurslaag vanaf 1994 (akkoord Schevenings beraad bestuurlijke vernieuwing) door een aantal ontwikkelingen zo groot is geworden, dat de balans verstoord is. De WMS gaf in 2007 beperkte bevoegdheden aan de GMR-en, terwijl de omzetting van algemene besturen in Raden van Toezicht de afstand van het verantwoordelijke bestuur t.o.v. de bestuurder en de scholen op een zodanige afstand zette, dat deze bestuurders in belangrijke mate vrij spel hebben gegeven; veel groter dan een minister van onderwijs heeft t.o.v. de TK en een wethouder van onderwijs t.o.v. de gemeenteraad.

Als de VTOI het rapport ter harte neemt, kan het haast niet anders of er ontstaat een betere en transparantere bestuurscultuur.

Voor het openbaar onderwijs is dit met name van belang, want door de omzetting van algemene besturen in Raden van Toezicht is de invloed van de gemeente op de begroting van instellingen voor openbaar onderwijs praktisch verdwenen. Eindverantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs is voor gemeenten dan ook bijna niet meer te nemen. Bij een transparante aanpak van bestuur, zoals bepleit in het VTOI rapport, wordt onderwijsbestuur weer inzichtelijker voor de publieke gemeenschap en dat zou volgens het CBOO winst zijn.

Het CBOO is dan ook benieuwd hoe de besturenorganisaties in het onderwijs en dan met name de VOS/ABB de combinatie van de voornoemde wet en rapport beoordelen. 


AOb organiseert medezeggenschapdag voor alle geledingen in het onderwijs


Congres Medezeggenschap

Medezeggenschap is een zaak van personeel, ouders, leerlingen en directie. Met ieder een andere visie om hetzelfde doel te bereiken: het allerbeste onderwijs. Het is een kunst om medezeggenschap goed in te richten en te organiseren. Daarom organiseert de AOb het congres "Medezeggenschap met Lef" op 22 maart as in Amersfoort.

Lees HIER verder.


Nieuwsbrief primair onderwijs, AOb, januari 2017


Geef leraren hoofdrol bij curriculumontwikkeling

Het advies Verdiepingsfase Onderwijs2032 van de Onderwijscoöperatie is vastgesteld en aan de staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aangeboden. Donderdag 17 november presenteerde de Onderwijscoöperatie het advies over Onderwijs2032 aan Dekker:

Lees HIER verder.Verzelfstandigd openbaar onderwijs heeft het op de Noord-Veluwe moeilijk


Aan het woord is Berend Redder, sinds 2012 bestuurder van de Stichting PROO. Hij benoemt een aantal zaken, die in zijn visie  nadelig zijn voor het openbaar onderwijs.

Lees HIER verder.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com