START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5123 mei 2017     
                            WEEKBERICHT WEEK 21Rijksoverheid en gemeenten moeten aan de slag met openbaar onderwijs


Deze constatering liep als een rode draad door de bijdragen van 4 sprekers tijdens het CBOO symposium over de relatie tussen openbaar onderwijs en overheid.

Het waren stuk voor stuk kopstukken, die waren komen opdraven.

Prof. dr. J.F.A. Braster, de kenner bij uitstek van de identiteit van het openbaar onderwijs  getuige zijn proefschrift over dit onderwerp, gaf een beschouwing over de huidige stand van zaken m.b.t. identiteit.

Vervolgens hield mr. N. Ph. Geelkerken, voorzitter algemeen bestuur van BOOR/Rotterdam en tevens voorzitter Raad van Toezicht van Haagse scholen, zich o.a.  bezig met de vraag in hoeverre de Nederlandse gemeenten hun taak als eindverantwoordelijke naar het openbaar onderwijs waarmaken en constateerde daarbij grote verschillen. Voorts had hij de indruk dat een buitengewoon groot aantal gemeenten het op het punt van (eind)zorg voor het openbaar onderwijs helemaal laten afweten. Hij pleitte voor nader onderzoek hiernaar en vervolgens nadat meer bekend is over dit thema gericht van de VNG in samenwerking met de Rijksoverheid. de Rijksoverheid heeft hier ook een taak, gegeven Grondwetsartikel 23 lid 8, waar staat: “De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.”

Emeritus Hoogleraar onderwijsrecht prof mr. dr. D. Mentink besprak in zijn betoog een aantal observaties, die hij als jurist heeft gedaan.

Observatie 1:
Of we het nu ‘leuk’ vinden of niet: aanhoudende onderwijspacificatie

Observatie 2:
Opvallendste constatering: men heeft gaandeweg het grondwettelijk primaat van het openbaar onderwijs vergeten.

Observatie 3:
Belangrijkste positieve ontwikkeling: versterking identiteit openbare school

Observatie 4:
Belangrijkste negatieve ontwikkeling: verzwakking garantiefunctie openbaar onderwijs

Observatie 5:
Bestuurlijke vormgeving, verantwoordelijkheid gemeenten en zeggenschap: op zoek naar een nieuwe balans


Vervolgens deed Mentink ook een paar aanbevelingen voor een beleidsagenda voor het openbaar onderwijs:

1. Krimp en laatste openbare school
advies: 2 km bij minimaal 23 leerlingen (vgl. art. 158 WPO)

2. Lagere stichtings- en opheffingsnormen openbare scholen
advies: terug naar de bedoeling van de grondwetgever van 1917 en de wetgever van 1920 (vgl. richtingvrije planning)

3. Openbare school als eerste school in nieuwbouwwijk

4. Medezeggenschap van ouders bij sluiting openbare school
advies: instemmingsrecht in WMS

5. Maak de vereniging als nieuwe bestuursvorm openbaar onderwijs mogelijk.


Hij sloot af met een belangrijk feit. Op 14 februari 2017 heeft de Eerste Kamer een belangrijk wetsvoorstel aangenomen inzake structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs. Dit is de eerste legislatieve vooruitgang in 100 jaar, omdat hier voor de eerste keer een afdwingbaar sociaal grondwet voor ouders wordt geregeld.

Belangrijkste criteria voor een "Staat van het Openbaar Onderwijs” werden besproken door de laatste spreker, prof.mr.dr. P.W.A. Huisman. Huisman formuleerde drie vragen voor een staat van het openbaar onderwijs.

1. Permanente controle op gelijke kansen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Dat houdt ook in controle op selectie bij de poort.

2. Toegankelijkheid en garantiefunctie. De vraag is of een dekkend aanbod van openbaar onderwijs door de gemeenten moet worden aangeboden conform art. 4 van grondwetsartikel 23.

3. Is er sprake van democratische legitimatie: Van iedereen, voor iedereen, door iedereen oftewel: Zijn alle actoren in het openbaar onderwijs betrokken bij de besluitvorming en gebeurt dat transparant. Daarover zou jaarlijks door MinOCW aan de Staten-Generaal worden gerapporteerd conform wat Grondwetsartikel 23 lid 8 daarover zegt: De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Enige deelnemers op de foto voor het pand Lange Voorhout 13 (CAOP gebouw)
in Den Haag,
waar het CBOO symposium plaatsvond.Artikel NTOR over gemeentelijk toezicht op openbaar onderwijs


In het voorgaande onderwerp was de vraag aan de orde of gemeenten en rijksoverheid zich weer meer moeten bezig houden met openbaar onderwijs. Tijdens het CBOO symposium klonk de roep om meer overheidsbemoeienis.

Er zijn ook  andere geluiden te horen. Zo schreef mr. R. Flippo van RF Advies in Onderwijs in het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht (NTOR) onlangs een artikel waarin hij bepleit daarin het toezicht van de gemeenten af te schaffen. Moderne interpretatie van artikel 23 en moderne bestuurlijke verhoudingen vragen daar volgens hem  om. Het openbaar onderwijs fungeert nagenoeg geheel zelfstandig en heeft dikwijls last van de gemeente, aldus Flippo. Aan de andere kant: laat de gemeente vanuit haar tegenwoordige omvangrijke lokale bevoegdheid werkelijk lokale overheid voor ál het onderwijs zijn, luidt zijn pleidooi. Het artikel kunt u HIER lezen.

Het CBOO is van mening, dat er nog een interessante discussie over dit onderwerp moet en kan ontstaan. Het is van plan daarin een actieve rol te spelen. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com