START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5131 mei 2017     
                            WEEKBERICHT WEEK 22Openbare identiteit uitgewerkt


In CBOO-bericht week 21 werd aandacht besteed aan de voordrachten tijdens het CBOO symposium van 19 mei jl. Over de bijdrage van hoogleraar Sjaak Braster werd het volgende gezegd:

Prof. dr. J.F.A. Braster, de kenner bij uitstek van de identiteit van het openbaar onderwijs  getuige zijn proefschrift over dit onderwerp, gaf een beschouwing over de huidige stand van zaken m.b.t. identiteit. 

Dat is een wat magere weergave van een zeer veelzijdige lezing. Inmiddels is zijn powerpoint-presentatie beschikbaar gekomen. Zonder dat de lezing is bijgewoond, geeft de presentatie een goed beeld van de veelzijdigheid van het begrip identiteit in het openbaar onderwijs.Het gemodder met de samenwerkingsschool gaat gewoon door!


Daarmee ook het gehannes met grondwetsartikel 23 op het punt waar het primaat van het openbaar onderwijs aan de orde is.

Het CBOO symposium van 19 mei jl. leverde een helder resultaat op. De overheid, zowel op rijks- als gemeentelijk niveau, verwaarloost haar grondwettelijke taak t.a.v. het openbaar onderwijs. Drie van de vier sprekers kwamen met een eigen invalshoek tot diezelfde conclusie.

Er wordt nu al ruim 20 jaar gesleuteld aan een gekunstelde wetgeving die het mogelijk moet maken, dat bij krimpsituaties (onder bepaalde voorwaarden) openbaar en bijzonder onderwijs opgaan in een samenwerkingsschool om op die manier toch nog de fictie op te houden dat binnen een school openbaar en bijzonder onderwijs tegelijkertijd zijn te realiseren. Wie beide soorten onderwijs kent, weet dat dat inhoudelijk flauwekul is en de geloofwaardigheid van het duaal stelsel definitief aantast. Onlangs stuurde staatssecretaris Sander Dekker van OCW een memorie van antwoord naar de Tweede Kamer waarin hij de Raad van State verwijt de grondwettelijke bepalingen rond de opheffingsnormen zo strikt te hanteren, dat het vrijwel onmogelijk is een samenwerkingsschool tot stand te brengen. Dekker kiest daarom voor een ruimere interpretatie.

Jammer dat de staatssecretaris niet in kon gaan op de uitnodiging van het CBOO om voornoemd symposium te bezoeken. Daar verzorgde emeritus hoogleraar onderwijsrecht prof. mr. dr. D. Mentink een lezing, waarin hij een aantal observaties deed en een paar adviezen gaf. Daarvan zijn voor de vraag of de samenwerkingsschool eigenlijk wel relevant is binnen het duaal stelsel zijn volgende observaties en adviezen relevant:


Observatie 2:

Opvallendste constatering: men heeft gaandeweg het grondwettelijk primaat van het openbaar onderwijs vergeten.

Observatie 4:
Belangrijkste negatieve ontwikkeling: verzwakking garantiefunctie openbaar onderwijs.


Advies 1:

Krimp en laatste openbare school
advies: 2 km bij minimaal 23 leerlingen (vgl. art. 158 WPO)

Advies 2:
Lagere stichtings- en opheffingsnormen openbare scholen
advies: terug naar de bedoeling van de grondwetgever van 1917 en de wetgever van 1920 (vgl. richtingvrije planning)

Advies 3:
Openbare school als eerste school in nieuwbouwwijk

Advies 4:
Medezeggenschap van ouders bij sluiting openbare school
advies: instemmingsrecht in WMS

Uit de hierboven genoemde observatie 2 van Mentink vloeien de andere observaties en adviezen voort.

Hetgeen Mentink zijn gehoor voorhield, kan volgens het CBOO niet anders geïnterpreteerd worden dan het eenvoudige en dringend verzoek aan MinOCW, Vaste Kamercommissie Onderwijs en Raad van State te stoppen met te morrelen aan wat de wetgever t.a.v. primaat van het openbaar onderwijs heeft gezegd en op te houden met het steeds maar oprekken van de eigen (grond)wetgeving. Laat openbaar onderwijs de basisvoorziening blijven die de overheid garandeert…. en daartoe verplicht is. De identiteit van het openbaar onderwijs (zie ook vorig onderwerp en de daar getoonde sheets) geeft aan dat de opzet van het openbaar onderwijs de actieve pluriformiteit inhoudelijk, voor ieder die dat wil, vorm geeft.

Het CBOO gaat de komende maanden richting de politiek met deze zaak aan de slag en zal blijven berichten of de overheid zijn eigen grondwetsartikel 23 (weer?) als uitgangspunt neemt.


Sectordag GVO en HVO 2017


Op vrijdag 19 mei 2017 vond de sectordag voor docenten GVO en HVO plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort, georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO.

Deze dag stond in het teken van een heugelijk en historisch feit voor de sector. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben toegestemd in een structurele bekostiging voor docenten GVO en HVO. Dit biedt nieuwe perspectieven en kansen voor de sector. Dit werd met zoveel mogelijk docenten en andere betrokkenen gevierd d.m.v. een feestelijke en inhoudelijk inspirerende bijeenkomst.

Als dagvoorzitter en verbindende factor trad Umar Mirza op. Het programma zag er als volgt uit:

In de ochtend opende Jurn de Vries (voorzitter Dienstencentrum) de dag, waarna Loes Ypma (Tweede Kamerlid PvdA) en Nico Stuij (voorzitter lobbycommissie) het woord kregen.

In het middagprogramma was er een divers aanbod aan feestelijke workshops, waarin je nieuwe inspiratie kon opdoen en vaardigheden kon oefenen. De workshops waren erop gericht dat je iets kon meenemen naar je eigen lessen. Er werd ook op een creatieve manier over de toekomst van de sector GVO en HVO gebrainstormd. De dag wordt afgesloten met een toast op de toekomst.


Persbericht School & Veiligheid


Nieuwe digitale scholing van School & Veiligheid en Augeo:
Omgaan met polarisatie en extreem gedrag in de klas.


Wanneer extreme uitspraken en vooroordelen bespreekbaar zijn op school, ontstaat er meer begrip en veiligheid. Stichting School & Veiligheid en Augeo hebben daarom gezamenlijk een korte digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ ontwikkeld die de kennis van leraren in het vo en mbo vergroot en hen helpt het gesprek hierover op school aan te gaan.

Op 29 mei 2017 presenteerde Naima Azough, speciaal rapporteur voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang, haar rapport met bevindingen. In opdracht van Minister Bussemaker (OCW) en Staatssecretaris van Rijn (VWS) heeft zij onderzocht hoe professionals in o.a. het onderwijs nu met de preventie van extremisme en polarisatie omgaan en welke ondersteuning zij daar bij nodig hebben. Deze module speelt daarop in.

De digitale module ‘Omgaan met extreem gedrag en polarisatie’ laat herkenbare klassensituaties zien. Door middel van drie casussen helpt de module leraren met praktische tips en laat zien waar ze meer training kunnen vinden. De module is online beschikbaar via de website van Stichting School & Veiligheid:

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen (po, vo en mbo) bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doet School & Veiligheid door het geven van actuele informatie en deskundig advies via o.a. de website, trainingen, conferenties en een helpdesk. Onderdeel van een sociaal veilig klimaat is het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Om scholen te leren met maatschappelijke spanningen om te gaan heeft School & Veiligheid de training “De veranderende samenleving: wij-zij denken en extreem gedrag in de school” ontwikkeld.

Augeo academy biedt via haar digitale academy cursussen en colleges aan voor professionals die met ouders en kinderen werken zodat zij zorgelijke opvoedsituaties kunnen signaleren en aanpakken. Al meer dan 150.000 professionals maken gebruik van het scholingsmateriaal van Augeo. Augeo foundation is een particuliere stichting zonder winstoogmerk. De online cursussen van Augeo gaan o.a. over kindermishandeling, (cyber)pesten, (v)echtscheiding en andere ingrijpende levensgebeurtenissen die de ontwikkeling van jongeren beïnvloeden. NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com