START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5114 juni 2017     
                            WEEKBERICHT WEEK 24De Staat van het Openbaar Onderwijs


Momenteel zijn er in het onderwijsveld drie organisaties die zich richten op belangenbehartiging van het openbaar onderwijs. Dat zijn behalve het CBOO de VOS/ABB en de VOO.

Op 13 september 2017 organiseren de drie organisaties samen een conferentie over de staat van het onderwijs.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u HIER klikken.
Studiemiddag Openbaar Onderwijs verbindt (vervolg)


Op dinsdag 21 maart jl. werd met dit motto als uitgangspunt een expert meeting gehouden in het VOS/ABB-gebouw in Woerden. De resultaten van dit overleg worden weergegeven op de VOS/ABB-website.

Door het intensieve karakter van de bijeenkomst konden niet alle onderwerpen meer aan de orde komen. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 juni in het gebouw van de VOS/ABB.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

1. Juridische inbedding en concrete wijziging artikel 23.
Hoe te komen tot een wijziging van artikel 23, hierin ook de uitgangspunten van deugdelijkheid betrekkend en dit begrip laden. Acceptatieplicht!
Bijdrage van Ronald Bloemers, politiek en juridisch adviseur

2. De rol van de overheid (lokaal, provinciaal en landelijk) t.a.v. de School!
Als de openbare en de bijzondere school niet meer bestaan, is er dan een rol voor de lokale overheid t.a.v. instandhouding toekomstbestendig onderwijs en School!. Wat betekent de omvorming voor de bestuurlijke context? Wordt de School! weer van de ouders, van een vereniging, een stichting?
Bijdrage van Martien Hietbrink, secretaris CBOO

3. Medezeggenschap en ouderparticipatie in de School!
Hoe zien wij de betrokkenheid vanuit ouders en teams om te komen tot School! Wat wordt hun toekomstige rol. Wat zien wij als ideaal?
Bijdrage van Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB.


Na de expert meeting wordt verslag gedaan van de bevindingen.


Handhaving Lumpsum financiering in het onderwijs:  ja of nee?


In een commentaar waar VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers ingaat op deze vraag, blijkt hij een groot voorstander te zijn van handhaving het huidige systeem; de zak met geld naar de schoolbesturen en van daaruit in "autonomie" een verdeling, waarin o.a. waarborgen voor medezeggenschap van alle betrokkenen zijn ingebouwd.

Hij motiveert deze stellingname kort gezegd door de stelling dat (openbaar) onderwijs verbindt en de participanten volop bij besluitvorming betrokken zijn (schoolbestuurders, directeuren, personeel, ouders en voor zover relevant leerlingen).

Teegelbeckers is een verbinder, maar stipt toch ook aan dat er zich kennelijk situaties voordoen waarbij dit harmonieuze beeld niet altijd opgaat. Hijzelf herkent zich daar overigens niet in, maar percepties van mensen kunnen verschillen. Uiteraard hangt dat o.a. samen vanuit welke positie of club zij zich uiten.

Momenteel is het CBOO-bestuur in gesprek met VOS/ABB, VOO en AOb over de mogelijkheid om voor het openbaar onderwijs een structureel overlegplatform te creëren, waarbij op een aantal terreinen samenwerking plaats vindt. Kerndoel is om in dat platform voor het openbaar onderwijs te laten zien, dat een harmoniemodel voor het openbaar onderwijs inderdaad verbindend is voor alle geledingen en top down besluitvorming niet meer voorkomt.

Als een overlegplatform met deze doelstelling er in slaagt een efficiënte bijdrage te leveren aan die situatie, zal de vaak geëmotioneerde discussie over wel/niet lumpsum in het onderwijs vanzelf verstommen.


Openbaar onderwijs bevecht zijn rechten in Alkmaar!


Tijdens het CBOO symposium van 19 mei jl., waar de relatie tussen openbaar onderwijs en gemeenten centraal stond, deed emeritus hoogleraar onderwijsrecht prof. mr. dr. D. Mentink een aantal observaties. Voor hem was de belangrijkste: Men heeft gaandeweg het grondwettelijk primaat van het openbaar onderwijs vergeten. Naar aanleiding daarvan deed hij ook een aanbeveling: De openbare school is de eerste school in een nieuwbouwwijk. Het is immers een basisvoorziening, waarvoor de overheid garant staat.

Die observatie en die aanbeveling zijn uiterst actueel. Dat is o.a. te lezen op de VOO-website. Hier heeft een wethouder (van D66) aanvankelijk geprobeerd een eerdere toezegging voor nieuwbouw van een school voor openbaar onderwijs om te zetten in een belofte aan een RK-schoolbestuur.

Het is zeer boeiend te achterhalen wat hier gespeeld heeft. De vraag doemt op waar het RK-bestuur (ook gefinancierd met publiek geld) het lef vandaan haalt om tot het laatst te proberen toch te verhinderen dat er openbaar onderwijs in de nieuwbouwwijk komt.

Het wordt tijd dat besturen voor openbaar onderwijs en hen ondersteunende organisaties voor het openbaar onderwijs bij gemeenten en bij de VNG het primaat van het openbaar onderwijs weer tussen de oren krijgen.


Persbericht Stichting School & Veiligheid

Utrecht, 13 juni 2017


Ook ná calamiteit, bel School & Veiligheid

Aanbod Stichting School & Veiligheid breidt uit
Met ingang van heden kunnen scholen bij ernstige calamiteiten via Stichting School & Veiligheid een beroep doen op het calamiteitenteam. Daarmee bundelen Stichting School & Veiligheid en KPC Groep hun krachten. Scholen zijn zo verzekerd van hoogwaardige ondersteuning bij ernstige calamiteiten.

Het calamiteitenteam
Het calamiteitenteam is via de helpdesk van Stichting School & Veiligheid te bereiken op telefoonnummer 030 - 285 66 16. De helpdesk vangt de school in eerste instantie op met advies en voorlichting. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit zet de helpdesk in overleg met de school de adviseur van het calamiteitenteam kosteloos (8 uur) op locatie in. Het team bestaat uit crisis- en onderwijsexperts en heeft ruime ervaring in gespreksvoering bij crisissituaties. Het calamiteitenteam, een van oorsprong vanuit KPC Groep geïnitieerde en hooggewaardeerde vorm van ondersteuning, vormt daarmee een aanvulling op de helpdesk van de Stichting School & Veiligheid.

Wat is een calamiteit?
Er is sprake van een calamiteit als er sprake is van een grote impact op het sociaal-emotioneel welbevinden. Voorbeelden van calamiteiten op school zijn een bommelding, een schietpartij, een geval van ontucht of zelfdoding. Een calamiteit komt altijd onverwacht en heeft vaak grote gevolgen. In korte tijd moeten veel beslissingen worden genomen. De adviseur van het calamiteitenteam kan daarbij helpen.


Scholen die preventieve maatregelen willen nemen om calamiteiten te voorkomen, kunnen voor ondersteuning terecht bij Stichting School & Veiligheid. Zij kunnen contact opnemen met de helpdesk of kijken op de website www.calamiteitenteam.nl. Daarop zijn tal van publicaties, downloads en voorlichtingsprogramma’s bijeengebracht.
 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com