START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5121 juni 2017     
                            WEEKBERICHT WEEK 25Vooruitzichten voor de 2e helft van 2017


Vanaf april jl. is het CBOO-bestuur gesprekken begonnen met partners in het openbaar onderwijs om te komen tot een samenwerkingsverband. Het betreft VOS/ABB, de VOO en de AOb. Laatstgenoemde organisatie is denominatief pluriform, maar kent wel een Groep Openbaar Onderwijs en een vertegenwoordiging van de Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO), die met in totaal 3 bestuursleden zijn vertegenwoordigd in het CBOO. De AOb moet dus wel akkoord gaan met structurele samenwerking van organisaties in het openbaar onderwijs, omdat zij indirect betrokkene  is.

Met welke doelstellingen zou een nieuw samenwerkingsverband zich bezig kunnen houden? De aan VOS/ABB, VOO en AOb voorgelegde  gespreksnotitie geeft daaromtrent het volgende weer:

1. Identiteitsontwikkeling, waaronder uitbouw van “Schoolweek” die jaarlijks wordt georganiseerd. Een week lang in maart waarin alle openbare basisscholen in de schijnwerpers staan. Daarnaast is de inbreng van het Dienstencentrum GVO/HVO, zeker nu dit structureel bij wet bekostigd gaat worden een inhoudelijke versterking ten bate van de identiteit van openbare scholen.

2. Geschillenbeslechting. In de kernwaarden voor het openbaar onderwijs is de democratische transparantie een heel belangrijk punt. Conflicten tussen management en personeel verlopen via moeizame juridische procedures voor alle betrokken geledingen vaak in frustraties eindigend. Het blijkt met betrekking tot het openbaar onderwijs goed mogelijk te zijn in een platform rechtstreeks informeel concrete opkomende conflicten in de kiem te smoren door snelle oplossingen te realiseren.

3. Samenwerking inzake medezeggenschap. Met name de AOb en de VOO, maar ook de VOS/ABB hebben daar volop mee te maken door respectievelijk personeel en oudervertegenwoordiging in (g)mr-en. Vanuit de samenwerkingsgedachte is goed aan te geven alle geledingen in het onderwijs een gezamenlijk belang hebben, nl. ervoor te zorgen dat er goed openbaar onderwijs is, waarin democratische besluitvorming en transparantie hoog in het vaandel staan.

4. De lobby-functie. Er zijn in het afgelopen jaar al een aantal voorbeelden geweest waarin de organisaties samen optrokken, o.a. bij het schrijven van een aanbevelingsbrief naar de Staten generaal inzake het Wetsvoorstel Bekostiging GVO/HVO.


Een eerste gespreksronde met VOS/ABB, de VOO en de AOb is achter de rug. Het voornemen is om na een tweede ronde met de bevindingen daarvan te komen met een CBOO startnotitie, waarbij het CBOO de betrokken partijen uitnodigt om in een bijeenkomst te bezien of een samenwerkingsverband er in de nabije toekomst in zit of niet.

In het eerste CBOO bericht na de zomervakantie 2017 wordt nadere concrete informatie over dit onderwerp verschaft.
De Staat van het Openbaar Onderwijs (herhaalde aankondiging)


Momenteel zijn er in het onderwijsveld drie organisaties die zich richten op belangenbehartiging van het openbaar onderwijs. Dat zijn behalve het CBOO de VOS/ABB en de VOO.

Op 13 september 2017 organiseren de drie organisaties samen een conferentie over de staat van het onderwijs.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u HIER klikken.

Lezers wordt verzocht deze aankondiging breed te verspreiden!


Scholen geven onnodig veel geld uit aan lege lokalen


Onder deze kop gaat Henk Norder, interim schoolbestuurder en partner van PentaRho, in de Stentor van donderdag 15 juni jl. in op het probleem van leegstand van lokalen bij leerlingenkrimp.

Op zich is de analyse van Norder niet slecht, maar reeds bekend. Verdienste is ook, dat hij de vinger op de zere plek legt. In een verzuild onderwijssysteem is het schoolbesturen nog steeds mogelijk publieke schoolruimte, gefinancierd met publiek geld, te onthouden aan anderen die daar graag gebruik van willen maken, ook als die leeg staat. Misschien een stukje doorgeschoten verzelfstandiging van publiek gefinancierd onderwijs?

Even interessant, zo niet een eye opener, is het feit dat er in het onoverzichtelijk onderwijsveld heel wat spelers zijn die vrolijk mee eten uit de met belastinggeld gefinancierde onderwijsruif. Henk Norder is interim bestuurder. Dat soort managers treedt vaak naar voren als er in scholen iets aan de knikker is en een bestuurder wegens bijvoorbeeld wanprestaties het veld moet ruimen. Een interimmer wordt ingehuurd bij een adviesbureau en voorziet in de ontstane lacune. Bij een adviesbureau moet de schoorsteen ook roken, dus kost een interim bestuurder de belastingbetaler meer dan wanneer sprake is van een reguliere benoeming van een schoolbestuurder. Norder maakt deel uit van een team van mensen, die allen adviezen geven in de onderwijswereld.

Bij bestudering van de in het PentaRhoteam genoemde functiebeschrijvingen onder de portretten doen zich een paar vragen voor:


1. Zitten de onderwijsteams in de scholen te wachten op deze soms abstract geformuleerde ondersteuning?

2. Volgens welke besluitvorming worden dit soort bureau's ingehuurd en hoe transparant is het kostenplaatje dat aan de geledingen in de scholen en cc aan de eindverantwoordelijke overheid wordt voorgelegd?

3. Hoeveel Onderwijsadviesbureau's zouden er in Nederland zijn, die in de onderwijsvijver vissen en welke optelsom aan euro's kosten zij, ook uitgedrukt in % van de onderwijsbegroting immaterieel?

4. Is er concreet onderzoeksmateriaal beschikbaar, dat aantoont dat deze bureau's een onmisbare meerwaarde voor het onderwijs hebben en kunnen schoolbestuurder en Raden van Toezicht die hen inhuren aantonen welke verbeteringen ze in hun scholen hebben teweeg gebracht m.b.t. de kwaliteit van onderwijs en het welbevinden van de gebruikers van het onderwijs?

Enz... Enz...


PO-Raad congres 2017: Kleurrijk in onderwijs


Kleurrijk. Dat is het primair onderwijs met haar vele vormen en gezichten. Maar ondanks deze verscheidenheid zijn we als geen ander met elkaar verbonden. Samen zetten we ons in voor het beste onderwijs, voor ieder kind. En samen werken we aan de verdere professionalisering van onze sector. Bestuurders, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals: Laat je informeren én inspireren op 16 juni 2017 in Hart van Holland, Nijkerk.

Dit stond te lezen op de website van de PO Raad. De inspiratie moest vooral komen van een zwaargewicht, ook in onderwijsland, Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin.

‘Bijzonder onderwijs is goed, maar het moet niet al te bijzonder worden’. Hirsch Ballin deed zijn uitspraak in het licht van 100 jaar onderwijspacificatie en artikel 23 van de Grondwet over de gelijke overheidsbekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs.

Hij bedoelde ermee dat we er in Nederland voor moeten oppassen dat er in het bijzonder onderwijs stromingen opkomen die onvoldoende oog hebben voor gedeeld burgerschap. Hij noemde als voorbeeld bepaalde islamitische scholen.

‘De externe pluriformiteit’ van het bijzonder onderwijs moet volgens Hirsch Ballin altijd dienstbaar blijven aan ‘de interne cohesie van een samenleving met gedeeld burgerschap’.  Hij voegde eraan toe dat de vrijheid van godsdienst niet los mag worden gezien van andere fundamentele rechten en vrijheden.

Hij riep er in zijn speech tijdens het congres van de PO-Raad toe op om burgerschapsonderwijs te betrekken in de kwaliteitseisen die de overheid aan scholen stelt, iets wat het CBOO ten volle kan ondersteunen.


CBOO-berichten onderbroken!!


Binnenkort begint de zomervakantie.

Dat betekent niet dat het CBOO-secretariaat gedurende 2 maanden gesloten is. Via e-mail, per app en ook telefonisch is het secretariaat permanent bereikbaar via info@cboo.nl, mhietbrink1948@gmail.com of mobiel nummer 06-53974437 (u wordt bij geen gehoor z.s.m. teruggebeld).

Ook wordt toezending van actuele zaken per e-mail, per app of een telefoontje over zaken het openbaar onderwijs betreffende die zich afspelen in juli en/of augustus 2017, zeer op prijs gesteld. Er wordt dan meteen “werk” van gemaakt en er zal in de PR-sfeer, indien relevant, onmiddellijk na de zomervakantie aan de desbetreffende zaken aandacht worden besteed via CBOO- berichten.

Het DB/CBOO wenst alle lezers/lezeressen van CBOO-berichten een goede, hopelijk mooie en welverdiende zomervakantie 2017 toe!
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com