START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5120 september 2017     
                    WEEKBERICHT WEEK 38CBOO verdwijnt, Platform Openbaar Onderwijs ontstaat

Persbericht, 20 september 2017

 

Sinds 1963 heeft het CBOO op verschillende manieren in een steeds veranderend onderwijsveld een belangrijke rol gespeeld in de verankering van het openbaar onderwijs.

Het meest in het oog springend was de periode vanaf de jaren '70 van de 20e eeuw tot 1994, waarin het CBOO samen met de VNG in het centraal onderwijsoverleg op het ministerie van OCW coördinerend optrad om de belangen van het openbaar onderwijs te behartigen. Dit leidde tot een krachtig openbaar onderwijs waarin de verworvenheden van de nieuwe 'vrijere' samenleving goed werden verankerd. Na dat jaar trad de overheid terug en bestond nog tot 2001 een zogenaamd POVO-(primair/voortgezet)overleg, waarin de 4 denominatieve koepelvoorzitters (CBOO, NABS, NKSR, NPCS) de agenda opstelden van wat een omvangrijke Poolse Landdag – en dus niet erg constructief – bleek te zijn.

Dat vond de Rijksoverheid ook en zij stopte per 2001 met het overleg op landelijk niveau en parallel aan dat besluit met de subsidiëring van de koepelorganisaties. NABS, NKSR en NPCS verdwenen binnen enkele jaren. Hun positie werd overgenomen; aanvankelijk door denominatieve besturenorganisaties, maar al spoedig vooral door de PO- en VO Raad. In het openbaar onderwijs liep de herstructurering van het onderwijsveld anders. De VNG gaf na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs haar onderwijstaak voor het grootste gedeelte over aan de bestuurs- en managementorganisatie VOS/ABB.

Achteraf gezien was de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs op de wijze waarin dat werd vormgegeven niet de vorm waarin de samenleving de nieuwe verworvenheden zoals actieve pluriformiteit en seksuele diversiteit op gedegen wijze kon borgen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bleef als lobby-organisatie van vooral ouders overeind en het CBOO, waar de VOO was uitgetreden, ging verder als geledingenorganisatie in geherstructureerde vorm. Het CBOO probeerde desalniettemin, al dan niet succesvol, deze kernwaarden van het openbaar onderwijs zo goed als het kon en tegen de stroom in van de politieke ontwikkelingen, te behartigen.

Terugkijkend kan gesteld worden dat het CBOO met geringe middelen de afgelopen jaren veel werk verricht heeft om het openbaar onderwijs te versterken. Verschillende succesvolle bijeenkomsten, waarop in CBOO-bericht week 39 nog weer eens wordt ingegaan, tonen dat aan. Door de handen ineen te slaan en samenwerking te zoeken met VOS/ABB, VOO, GVO en HVO en wellicht de AOb (groep openbaar onderwijs) kan met een nieuw op te richten platform een nog duidelijker signaal afgegeven worden in een samenleving, waarin aan de ene kant behoefte was aan verankering van de verworvenheden van onze samenleving, maar anderzijds de onderwijsidentiteit en het bewustzijn van de overheid van de waarden van openbaar onderwijs erg vervlakte.

In de hiervoor beschreven periode werd duidelijk, dat de positie van het openbaar onderwijs niet verbeterde, maar zelfs verslechterde. Dit werd mede veroorzaakt doordat openbare scholen en besturen hun identiteit niet altijd bewust neerzetten en de overheid zich niet realiseerde dat de enige manier om de verworvenheden van onze ‘nieuwe’ vrije samenleving te borgen, het openbaar onderwijs was en is.

Daartegen werd door VOS/ABB, VOO en CBOO ieder op eigen wijze gestreden. Dit apart optreden was niet altijd even effectief. Door een nieuw platform op de richten waarin ook HVO en GVO verankerd zijn, kan dat krachtiger. Tegen de achtergrond van de viering van 100 jaar onderwijspacificatie zijn voornoemde organisaties zich daarvan ook bewust. Er werd door het CBOO een initiatief genomen te zoeken naar een nieuwe vorm om de belangen van openbaar onderwijs (en dus de verankering van de vrijheden van onze samenleving) te borgen. Het CBOO heeft daarom, na een jaar waarin de samenwerking met mede belangenorganisaties werd verkend, in mei jl. het initiatief genomen gesprekken met VOS/ABB en VOO aan te gaan om te trachten gezamenlijk structureel een overlegplatform voor het openbaar onderwijs van de grond te tillen, waar behalve VOS/ABB en VOO ook de AOb (groep openbaar onderwijs) - nu vertegenwoordigd in het CBOO - en het Dienstencentrum GVO/HVO deel van zouden kunnen uitmaken. Doel van deze nieuwe structuur is samen op te trekken om actieve pluriformiteit en seksuele diversiteit als kernwaarden van door de overheid gesubsidieerd en gecontroleerd openbaar onderwijs te borgen. Daartoe is een concept Convenant Platform Openbaar Onderwijs opgesteld, dat in de betrokken besturen/Raad van Toezicht zal worden besproken en beoordeeld.

Het CBOO is van mening dat deze nieuw op te richten organisatievorm de openbare identiteit beter kan vertegenwoordigen en de belangen daarvan sterker kan behartigen in het huidige tijdsgewricht, waarin de kernwaarden van met name actieve pluriformiteit en seksuele diversiteit, in een polariserende samenleving, steeds belangrijker worden.

Het CBOO zal zich na een constituerend eerste overleg als overlegpartner terugtrekken en zich uitsluitend richten op de handelingen die nodig zijn voor het beëindigen van de Stichting. Die beëindiging zal zijn beslag krijgen eind 2017 of uiterlijk voorjaar 2018. Tot eind 2017 verschijnen er nog CBOO-berichten, waarin o.a. over de voortgang van het samenwerkingsoverleg wordt bericht. Vanaf januari 2018 zal het nieuw gevormde platform de belangen van het openbaar onderwijs vanuit een brede basis nog krachtiger gaan behartigen.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com