START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5125 januari 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK  4De Onderwijspacificatie als knuffelobject


Maandag jl. vond een "Nationale Bijeenkomst Onderwijspacificatie” plaats, georganiseerd door confessionele onderwijsorganisaties.

De organisatoren waren erin geslaagd een hele galerij bewindslieden onderwijs te presenteren. Van Kemenade, Deetman, Netelenbos, Hermans, Verhoeven en Van Bijsterveld konden met elkaar in een forum allerlei belevenissen m.b.t. artikel 23 in de periode 1970 - 2010 uitwisselen.

Daarnaast was er minister Bussemaker, die in een aparte toespraak ook haar visie gaf. Algemene toegankelijkheid is nodig, zo benadrukte de PvdA-minister, om kansengelijkheid voor alle leerlingen te realiseren. Nu is het nog zo dat scholen voor bijzonder onderwijs met de wet in de hand bepaalde leerlingen kunnen uitsluiten als die niet zouden passen bij de religieuze uitgangspunten van de organisatie. Met name orthodox-christelijke scholen maken van die mogelijkheid gebruik om de leerlingenpopulatie niet te mengen.

De minister zei wel begrip te hebben voor bijzondere scholen als die ouders vragen om de religieuze grondslag van de school te onderschrijven als er in de buurt bijvoorbeeld ook voor een openbare school kan worden gekozen. Maar wat de minister betreft moet er dus wel een einde komen aan de wettelijk mogelijkheid om leerlingen buiten de deur te houden. Dit standpunt nam zij in vanwege een vraag uit de zaal over wat zij vond van het standpunt van D66 en Groen Links dat artikel 23 moet worden afgeschaft. Met het oog op de verkiezingen van maart a.s. en de mogelijke optie van een links verbond SP, Groen links, PvdA, moest ze dat ook wel zeggen. Daarmee haalde ze echter wel een laatste fundament onder het duaal stelsel uit. Leuk of niet leuk, de kern van het door de overheid bekostigde bijzonder onderwijs is nu juist, dat het groepen mensen het recht geeft om binnen de kaders van de (grond)wet onderwijs te laten verzorgen naar hun wensen en initiatiefnemer mogen zijn voor het stichten van scholen op (hun) maat.

Aan hun optreden was een serie sprekers uit PC-hoek en vanuit de Onderwijsraad voorgegaan, die vanuit hun confessioneel resp. wetenschappelijk perspectief de grote waarde van het duaal stelsel benadrukten. Zij gaven o.a. aan, dat het duaal stelsel (openbaar en bijzonder onderwijs) zo verrijkend is voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, omdat het door de overheid bekostigde particulier initiatief zijn kans krijgt.

De VOS/ABB, die op haar website op 23 januari jl. ook verslag deed van de bijeenkomst, trok een opmerkelijke en juiste conclusie:


"De oproep van Bussemaker voor algemene toegankelijkheid in het gehele funderend onderwijs sluit aan bij wat VOS/ABB wil om gelijke talenten daadwerkelijk gelijke kansen te geven. In de toekomst zou het gehele onderwijs algemeen toegankelijkheid moeten zijn.

Voor algemeen toegankelijk onderwijs dat boven de denominaties zal zijn uitgestegen, hebben VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs het toekomstconcept School! ontwikkeld."


Impliciet neemt Bussemaker dus afscheid van het fundament van het bijzonder onderwijs.

Het CBOO trekt n.a.v. de bijeenkomst, die door drie CBOO-bestuurders werd bijgewoond, ook een paar conclusies.


1. Alle (ex-)bewindslieden spraken over de garantiefunctie van het openbaar onderwijs. De vraag is wat die garantiefunctie nog waard is nu ook het openbaar onderwijs in feite geprivatiseerd is in "stichtingen" en het lijntje met de overheid,die die garantie moet leveren door nieuwe wetgeving flinterdun is geworden. Alleen Van Kemenade benadrukte dat het openbaar onderwijs een door de overheid aangeboden basisvoorziening is, waarop ouders indien zij dat wensen staat kunnen maken. Met buitenwettelijk gebruik van samenwerkingsconstructies is daar geen sprake van. Verhalen dat samenwerkingsconstructies zo pluriform zijn en ouders dat zo leuk vinden doet daar niets aan af. De regiefunctie van de overheid is weg en in krimpgebieden verdwijnt het openbaar onderwijs daardoor in een rap tempo! Geen bewindsman/-vrouw, ook Bussemaker niet, ging op dat probleem in!

2.  Ook de vertegenwoordigers van het bijzonder onderwijs waagden zich niet aan de constatering van het feit, dat de werkelijke invloed van ouders op het beleid van bijzondere scholen grotendeels is verdwenen. Het bijzonder onderwijs werd na 1917 ruim 80 jaar grotendeels aangestuurd door verenigingen voor bijzonder onderwijs, die hun bloeitijd hebben gekend in de denominatieve koepels NKSR en NPCS. Ouders die in die tijd hun kinderen naar een bijzondere school stuurden, wisten dat er een verenigingsbestuur zorg voor droeg dat de grondslag van de school gehandhaafd werd. Zij hadden daarop rechtstreeks invloed! Dat is voorbij. Met als motief "professionalisering", good governance, onderwijs op maat e.d. zijn conglomeraties ontstaan van stichtingen voor bijzonder onderwijs, die gebundeld worden in de besturenorganisatie Verus. Daarmee is de oorspronkelijke bedoeling van het bijzonder onderwijs in pacificatieverband , onderwijs op iniitiatief van ouders, bestuurd door ouders in verenigingen, bekostigd door de overheid, onder het tapijt geschoven.

3. Wat de nationale bijeenkomst onderwijspacificatie maandag jl. te zien gaf, was een eigen werkelijkheid van bewindslieden en confessionele bestuurders die het niet aandurfden te constateren, dat de Onderwijspacificatie van 1917 na 100 jaar aan zijn einde is en door de werkelijkheid van het beleid van de laatste 20 jaar volledig is uitgehold.


Het CBOO ziet het dan ook als taak om in het eigen symposium, dat gepland staat voor vrijdag 19 mei 2017, nog één keer de overheid te wijzen op zijn grondwettelijke verplichtingen t.o.v. het openbaar onderwijs en aan te geven dat juist dit onderwijs mogelijkheden biedt voor een nationale aanpak van het funderend onderwijs.

Qua inhoud zijn er tijdens het symposium 4 thema’s en 4 sprekers:

1. Prof. Mr. Dr. D. Mentink – thema 1: Openbaar onderwijs in het licht van 100 jaar onderwijspacificatie.

2. Prof. Dr. J.F.A. Braster – thema 2: De identiteit van het openbaar onderwijs.
Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan ontwikkelingen in beleid en praktijk in de afgelopen decennia.

3. Prof. mr. Dr. P.W.A. Huisman – thema 3: De staat van het openbaar onderwijs.
Met name wordt uitwerking gegeven aan de gedachte over een afzonderlijke rapportage  over de staat van het openbaar onderwijs, zoals in het eerdere symposium aan de orde kwam.

4. Mr. N.Ph. Geelkerken – thema 4: Openbaar onderwijs en gemeenten.
Met name zal aandacht worden besteed aan de vraag op welke manier je in de praktijk de relatie verzelfstandigd openbaar onderwijsbestuur en gemeenten goed vorm kunt geven.


Uitnodigingen voor het symposium en een meer uitgewerkt programma worden binnenkort verzonden.

Mededeling bureau  PC GVO (lidorganisatie CBOO)


In samenwerking met RTL LifestyleXperience wordt momenteel gewerkt aan de opnames van een twaalftal korte uitzendingen over het godsdienstig vormingsonderwijs dat PC GVO verzorgt. Het gaat om elf korte uitzendingen en één wat langere.

Op 22 januari start de TV-campagne met de langere uitzending èn een kort item waarin we informatie geven over ons werk. In de korte uitzendingen die daarna wekelijks volgen, proberen we de kijker telkens een positief beeld over PC GVO mee te geven. We filmen daarvoor op verschillende locaties door het hele land. Wij richten ons met deze programma's met name op ouders. We hopen hiermee ons werk breder bekend te maken.

Klik HIER voor een digitale versie aan van de flyer over deze TV-campagne.


 


Verus-voorzitter ziet meerwaarde in rol van de overheid


Verus-voorzitter Wim Kuiper was de laatste spreker tijdens de nationale bijeenkomst waar hierboven melding van is gemaakt. Artikel 23 is van groot belang, aldus Kuiper. Dit moeten we voortzetten. Nederland is een bijzonder land, want ook het confessioneel onderwijs krijgt van de overheid financiële steun. Er moet voor ouders juist iets te kiezen zijn. Er moet ruimte zijn voor verschillende opvattingen op scholen. Met name in krimpgebieden moeten er keuzes zijn voor ouders.

Kuiper maakt de vergelijking met andere landen. In Ierland zijn er bijna alleen maar bijzondere scholen. In Frankrijk stuurt de overheid openbaar onderwijs aan (heel centraal geregeld). In landen is het mogelijk om privé scholen op te richten, maar dit soort scholen bevordert juist segregatie in de samenleving.

Het CBOO vindt het opmerkelijk dat Kuiper in zijn betoog een lans breekt voor de positieve rol van de overheid als geldverstrekker van het bijzonder onderwijs in vergelijking met het buitenland. Zie argumentatie hierboven. Het is in het licht daarvan bezien curieus dat het bijzonder onderwijs meteen in de weerstand schiet als diezelfde overheid oppert, dat ook het bijzonder onderwijs verantwoording aflegt over de besteding van het door de publieke gemeenschap beschikbaar gestelde belastinggeld..... Maar misschien gaat Verus deze houding wijzigen!


VOO:  MR moet instemmingsbevoegdheid krijgen bij sluiting school


Ouders en docenten in de medezeggenschapsraad moeten de mogelijkheid krijgen om niet in te stemmen met een eventuele sluiting van hun school. Daarvoor pleit de Vereniging Openbaar Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, aldus een bericht op de VOO-website.

In een brief heeft staatssecretaris Sander Dekker aangekondigd dat hij het begrip ‘zorgplicht menselijke maat’ wil invoeren binnen de fusietoets, met een extra bevoegdheid voor de medezeggenschap in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en in het mbo.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is voorstander van het versterken van de medezeggenschap bij beslissingen over de gevolgen van leerlingendaling. Maar hierbij is niet alleen de door Dekker genoemde 'zorgplicht bij menselijke maat’ relevant. De huidige adviesbevoegdheid van de (G)MR bij sluiting van scholen moet een instemmingsbevoegdheid worden, net als bij fusie en overdracht.

Directeur Rein van Dijk van de VOO kent de voors en tegens bij het voorstel: “Bij dit soort grote beslissingen mag je verwachten dat ouders en personeelsleden op een transparante manier mogen meepraten. Dat is bij onder meer fusie of samenwerking al geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. En dat is niet om op de stoel van de bestuurder te zitten, maar wel om volgens de spelregels van de medezeggenschap een volwaardig partner te zijn in de besluitvorming.”

Tot zover de informatie op de VOO-website.

Het CBOO betreurt het, dat de VOO niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om in de brief ook nog eens te wijzen op het feit, dat in krimpgebieden het openbaar onderwijs als basisvoorziening overeind moet blijven en niet ten prooi mag vallen aan samenwerkingsconstructies. De VOO zou in de visie van het CBOO GMR-en van openbare scholen moeten adviseren consequent die beleidslijn te volgen bij het geven van advies/instemming. Daar wordt in grondwetsartikel 23 ook naar verwezen. Per slot is de VOO ervoor in het leven geroepen om het openbaar onderwijs te bevorderen en in stand te houden en zou moeten verhinderen dat het ervan beticht kan worden, dat het lokale deals met bestuurskongsis uit het bijzonder onderwijs welwillend als pluriform, algemeen toegankelijk e.d. goed praat.NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com