START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 512 november 2017     
                    WEEKBERICHT WEEK 44Mini symposium over relatie openbaar onderwijs en gemeenten


Het openbaar onderwijs onderhoudt een relatie met ouders, kinderen en collega’s. Er is voor het openbaar basisonderwijs ook een actieve relatie met de gemeenten waarin deze scholen staan. Deze taak is gebaseerd op een wettelijke taak (toezicht) van de gemeente richting het openbaar onderwijs.

Om die ‘bijzondere’ relatie te markeren en tegen het licht te houden van toekomstige ontwikkeling in het onderwijslandschap, organiseerde Akkoord! po op vrijdag 27 oktober een mini symposium  (Stichting Akkoord! po is het bevoegd gezag van de openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo).

Het predikaat mini symposium was bescheiden gekozen, want het schoolbestuur van Akkoord! had een viertal sprekers uitgenodigd die met elkaar de complementariteit van openbaar onderwijs op het regionale niveau aangaven.

Directeur-bestuurder van de Stichting Akkoord Peter Adriaans, die leiding gaf aan het symposium, stipte aan dat het er met het openbaar onderwijs niet slecht voorstond en steeds beter gaat scoren. Hij verwees daarbij naar het resultaat van het onderzoek voor jaar 2017 dat Prof. Dr. J.F.A Braster heeft gedaan naar de kwaliteit van het openbaar onderwijs. De gegevens van de hoogleraar, die hij mocht gebruiken, illustreerden e.e.a. Het onderzoek is gepubliceerd in het Jubileumboek "de Staat van het Onderwijs”.

Marcel Kleinen, voorzitter van het toezichthoudende bestuur van Akkoord! po, deelde de tevredenheid over de Staat van het Openbaar Onderwijs, maar dat is een tevredenheid die nooit groot genoeg kan zijn, aldus de Akkoord!l-voorzitter. Besturen en alle overige betrokkenen hebben maar één taak, nl. de omstandigheden voor de leerlingen zo goed mogelijk te maken. Daarbij spelen de gemeenten, waarin openbare scholen staan een essentiële rol. Kleinen is dan ook voorstander van een actieve rol voor de gemeenten waarin de scholen van Akkoord! staan. Bestuurlijk wordt dat vorm gegeven in het GOTPOO, dat eindverantwoordelijk is voor de scholen. Die worden bestuurd door een toezichthoudend bestuur met als dagelijks bestuur een directeur-bestuurder (P. Adriaans). Op deze manier wordt democratische verantwoording aan de publieke gemeenschap vorm gegeven. Hij pleitte er voor dat dit model in Nederland breed wordt over genomen.

        

Peter Adriaans (Stichting Akkoord! po)                     Hans Teegelbeckers (VOS/ABB)


Annemie Craenmehr, voorzitter van het GOTPOO, gaf de aanwezigen inzicht in de huidige gang van zaken in het gemeentelijk orgaan toezicht primair openbaar onderwijs. Het bestaat sinds kort uit raadsleden van de 4 gemeenten waarin Akkoord! po actief is. Daarvoor waren de portefeuillehouders lid. Zij schetste een positief beeld van de relatie van haar organisatie met het bestuur van Akkoord! po. Het GOTPOO is het orgaan dat uitvoering geeft aan het wettelijke gemeentelijk toezicht op basis van een WGR (wet gemeenschappelijke regelingen).

Roel Sanders, die wethouder Janssen verving, benadrukte vanuit de gemeenten het belang van de relatie tussen gemeentelijke overheid en openbaar onderwijs. Zijn gemeente Peel en Maas telt nu 3 openbare scholen waarvan er 2 onder het GOTPOO vallen. Onbeantwoord liet hij de vraag, waarom een van de openbare scholen in zijn gemeenten nog onder een RK-bestuur ressorteert.

Hans Teegelbeckers, directeur van VOS/ABB, sloot de rij sprekers af (VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Ook gemeenten kunnen lid zijn van de vereniging). Teegelbeckers slaagde er in een half uur durend betoog in de hele discussie over voor en tegens van een actieve rol van gemeenten m.b.t. openbaar onderwijs puntig te rubriceren. Uitgaande van een zeer helder historisch overzicht, dat de ontwikkeling van integraal bestuurd openbaar onderwijs naar verzelfstandigd openbaar bestuur weergaf, kwam hij tot de conclusie dat drie zaken de complexiteit van de relatie openbaar onderwijs bepalen. Dat zijn:

a. De complexiteit van openbaar onderwijs voor schoolbesturen.
b. De complexiteit van deze materie voor gemeenten.
c. Het probleem om a en b te relateren aan de wezenskenmerken van gemeenten.

Deze drie complexiteiten vragen om een richtinggevende aanpak, aldus Hans Teegelbeckers. Daarvoor is een bezinning op de rol van gemeenten m.b.t. het openbaar onderwijs nodig. Hij stipte vervolgens een aantal aandachtspunten aan:

1. Hoe om te gaan met de alomvertegenwoordiging van openbaar onderwijs.
2. Gemeenten moeten zich in ieder geval richten op aandacht voor de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Anders is eindverantwoordelijkheid een farce.
3. Als men extern gemeentelijk toezicht wenst vanuit democratisch oogpunt, zou dat ook moeten gelden voor het bijzonder onderwijs, zoals dat ook geldt voor jeugdzorg in samenhang met onderwijsbeleid.
4. Door de bestuurlijke schaalvergroting is het te overwegen de gemeentelijke zeggenschap over te brengen naar het regionale niveau (Het GOTPOO is daartoe een mogelijk model!).

Teegelbeckers sloot af met de wens dat het Nederlandse onderwijs met het openbaar onderwijs als uitgangspunt op weg gaat naar SCHOOL, waardoor het huidige duale stelsel kan vervallen.

Tijdens de afsluiting van de middag werd duidelijk wat de aanleiding voor het symposium was, namelijk het afscheid van mevrouw A. Verhagen-Nobel als  bestuurslid van de Stichting Akkoord! po. Als geen ander heeft Annie Verhagen zich ingezet voor de bewustwording van de identiteit van het openbaar onderwijs en zij heeft er altijd op gehamerd dat de levenslijn van het openbaar onderwijs met de betrokken gemeenten moet worden versterkt, aldus Akkoord!-voorzitter Marcel Kleinen in zijn afscheids- en dankwoord. De bestuursconstructie met het GOTPOO als gemeentelijke inbreng in het besturen van het openbaar basisonderwijs heeft in haar een hartstochtelijk pleitbezorger. Vooralsnog draagt ze dat als CBOO-bestuurder nog steeds uit.

 
Annie Verhagen-Nobel (CBOO) en Marcel Kleinen (Akkoord! po)Martien Hietbrink (CBOO) en Myra Leenen (Akkoord! po)


Brede Maatschappelijke Voorziening geopend


Op zich een nogal vage mededeling. Toch is hier sprake van een samenhang tussen 2 opmerkelijke feiten:

1. In de eerste plaats heeft de Stichting voor basisonderwijs MOVARE een openbare en een RK-basisschool samengevoegd. De betrokken openbare school, de Theo Thijsen school met directeur Jo Budie, is met de voormalige RK-school in een nieuw gebouw getrokken. De nieuwe gefuseerde school heeft de openbare identiteit en een nieuwe naam “de Droomboom” en profileert zich als zodanig.

2. De nieuwe school is ingebed in een "brede maatschappelijke constructie", die op een website als volgt wordt gepresenteerd (zie link).

Op zaterdag 28 oktober werd het multifunctionele gebouw geopend; voor het CBOO aanleiding een vertegenwoordiging te sturen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt de contacten met MOVARE en met de gemeente Heerlen weer op te pakken, met name ook vanwege de vraag hoe het momenteel staat met de openbare identiteit van de scholen die vanuit een aparte stichting voor openbaar onderwijs in Parkstad (SPOP) in 2009 werden overgenomen door MOVARE. Die vraag kan behalve aan het bestuur van MOVARE ook gesteld worden aan de gemeenten, die samen besloten de openbare scholen over te dragen aan MOVARE onder de uitdrukkelijke belofte aan de betrokken gemeenteraden in Parkstad (ZO-Limburg), dat de openbare identiteit gegarandeerd zou blijven.

Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de heer Ryszard Kruszel, bestuurder van MOVARE, en wethouder onderwijs Jordy Clemens van de gemeente Heerlen om op deze kwestie door te gaan. Naar verwachting wordt hieromtrent in een CBOO-bericht eind november gerapporteerd.


CBOO speerpunten voor eind 2017


Zoals aangegeven in CBOO-bericht week 38 beëindigt het CBOO zijn activiteiten aan het einde van dit jaar. Naar verwachting worden de activiteiten voortgezet in een op te zetten overlegplatform openbaar onderwijs.

Zover is het nog niet. Het CBOO wil in de resterende twee maanden nog aan een aantal zaken aandacht besteden en dat gedachtegoed meegeven aan de openbaar onderwijspartners en overige lezers van deze berichten.

Het betreft de volgende zaken:


1. De relatie Openbaar Onderwijs - Overheid
. Hieraan is in het 1e onderwerp van dit bericht al aandacht besteed, maar het onderwerp heeft een bredere strekking. Iedere ingevoerde denkt bij deze kwestie aan Grondwetsartikel 23, lid 4, waar het volgende staat: "In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven".

Bijna niemand besteedt aandacht aan een klein ruim te interpreteren zinnetje van Art. 23 lid 8, waar staat: “De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal".

Wel wordt jaarlijks aangegeven hoeveel geld er aan onderwijs besteed gaat worden, maar bv. voormalig staatssecretaris Dekker van OCW kon desgevraagd niet uitleggen wat er gebeurd was met de extra miljoenen die in het onderwijs waren gestopt voor de verbetering van de positie van leraren. Hij verwees naar de schoolbesturen. Kortom, de Rijksoverheid weet/wist niet waar het geld blijft/bleef, dat via belastingen aan de burgers wordt onttrokken, terwijl grondwetsartikel 23, lid 8 wel degelijk om verantwoording door de overheid vraagt!

Organen op regionaal niveau, die de relatie overheid-openbaar onderwijs regelen, moeten daar werk van maken. Het openbaar onderwijs zou eens kunnen beginnen om met behulp van structuren als het GOTPOO in Venlo e.o. in een verzamelrapportage de Staten Generaal een overzicht te geven van wat men in het afgelopen boekjaar heeft gedaan met publiek geld. Vanzelf komen Tweede en Eerste Kamer op de gedachte om een dergelijke rapportage dan ook van het bijzonder onderwijs te eisen.


2.
De voorgaande gedachtegang wordt op het regionale niveau reeds vorm gegeven door het hiervoor gememoreerde GOTPOO in Venlo e.o. In een CBOO-bericht eind november wordt op de werking van het GOTPOO nader ingegaan, omdat het CBOO van mening is dat het landelijk navolging verdient.


3. Het CBOO heeft al jarenlang in zijn weekberichten aandacht gevraagd voor de instandhouding van openbare scholen in schaalvergrotingsprocessen
. Die vraag deed en doet zich in veel situaties in den lande voor, o.a. bij de Stichting MOVARE in ZO-Limburg, waar een schoolbestuur met 52 basisscholen o.a. 8 ervan als openbare scholen afficheert. Vooralsnog is het de bedoeling om in een CBOO-bericht eind november nader in te gaan op de vraag op welke manier deze scholen hun openbare identiteit waarmaken en of de gedachte van openbaar onderwijs in die situatie überhaupt nog leeft.


4. Het CBOO heeft jarenlang openbare basisscholen gevisiteerd op hun openbare identiteit.
Het grootste project op dat terrein vond plaats in de jaren 2008 - 2012, toen bij het schoolbestuur Consent in Enschede en omgeving 32 openbare basisscholen werden gevisiteerd.

VOS/ABB heeft een zelfevaluatiekader (ZEK) op het gebied van openbare identiteit ontwikkeld en samen met de VOO het Diploma Openbaar Onderwijs ingesteld. Visitaties zijn er voor bedoeld om te kijken of die openbare identiteit nog steeds wordt vorm gegeven. Bovendien worden ze ontwikkeld en gehanteerd door personen die het openbaar onderwijs goed kennen en geen belanghebbenden zijn bij besturen en/of scholen. In de gesprekken over samengaan in een overlegplatform openbaar onderwijs streeft het CBOO ernaar, dat ook het thema visitaties openbare identiteit een plaats krijgt. Van ontwikkelingen hieromtrent hoopt het CBOO voor eind 2017 nog concreet e.e.a te kunnen meedelen in een CBOO-bericht.
NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com