START        ORGANISATIE        WEEKBERICHTEN        LIDORGANISATIES        ACTUEEL        KLOO        SOO        LINKS        CONTACT


m
2008             2009             2010
             2011             2012             2013             2014            2015            2016           2017
m

week:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 13 - 14 - 16 - 21 - 22 - 24 - 25 - 38 - 44 - 5115 februari 2017     
                         WEEKBERICHT WEEK 7AOb Onderwijsdebat


Op maandag 13 februari organiseerde de AOb 's avonds een onderwijsdebat in Utrecht waar alle vragen die belangrijk zijn voor het onderwijspersoneel aan de orde kwamen. Wie dat debat heeft gemist kan het alsnog HIER bekijken.
 
Onderwijsdialoog: gemeenten en onderwijs


De Onderwijsraad, OSG Sevenwolden en het Bornego College nodigen u uit voor een Onderwijsdialoog over gemeenten en onderwijs. De onderwijsdialoog vindt plaats op woensdag 22 maart 2017 te Heerenveen.

Gemeenten spelen sinds jaar en dag een rol in het onderwijs. Maar die rol verandert. Waar de traditionele rol als bestuur van de openbare school naar de achtergrond is gedrongen, hebben gemeenten meer taken gekregen bij de huisvesting voor het funderend onderwijs en bij bovenschoolse en buitenschoolse aangelegenheden zoals leerlingenvervoer, onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten. Sommige gemeenten gaan verder; bijvoorbeeld door scholen te ondersteunen bij kwaliteitsverbetering, samen met scholen de spreiding van leerlingen te stroomlijnen of een aanpak te ontwikkelingen in het kader van leerlingendaling of lerarentekorten. Enkele jaren geleden is ingezet op een lokale educatieve agenda. Zo ontwikkelt zich een arena waarin lokaal tussen gemeente(n), scholen/schoolbesturen en andere betrokken partijen onderwijsbeleid tot stand komt en uitgevoerd wordt. Door de decentralisaties in het sociaal domein hebben gemeenten een nog sterkere rol gekregen in de jeugdhulp en de arbeidsmarktparticipatie; terreinen die sterke raakvlakken met het onderwijs hebben. Het onderwijs is ook een belangrijke factor bij de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats en versterking van de lokale economie en de lokale samenleving. Gemeenten weten scholen dan ook steeds vaker te vinden om maatschappelijke problemen gezamenlijk aan te pakken en in samenspraak een toekomststrategie te ontwikkelen in het licht van leerlingendaling.

Op verzoek van de regering maakt de Onderwijsraad de balans op van de 'veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein'. Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen/schoolbesturen? Past de huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de rijksoverheid, school/schoolbestuur en gemeente? Waar ontstaan spanningen in de verhoudingen van scholen/schoolbesturen met diverse overheden? Waar weten scholen/schoolbesturen en gemeenten elkaar te vinden en waar liggen nog kansen? Wat maakt dat samenwerking en afstemming wel of niet goed werken? Waar en in welk soort rol heeft de gemeente meerwaarde? Waar zou juist de school in de lead moeten zijn?

Tijdens deze Onderwijsdialoog staat deze thematiek centraal. Voorop staat het delen van (goede) praktijkvoorbeelden van lokaal onderwijsbeleid en samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen en andere lokale partners.


Het programma:

15.30     Inloop
16.00     Welkom
16.15     Plenair deel

Tijdens het plenaire deel trapt een aantal sprekers de dialoog af met korte reflecties op het thema gemeenten & onderwijs. Ook zullen de scholen waar we te gast zijn, een 'good practice' presenteren.

17.15     Pauze
17.45     Deelsessies:

Onderwijshuisvesting
Onderwijs en jeugdhulp
Onderwijs en arbeidsmarkt
Gemeente en onderwijskwaliteit
Gemeente en onderwijsaanbod

18.45     Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Tijdens de terugkoppeling wordt vanuit elke deelsessie een 'good practice' gepresenteerd.

19.00     Napraten (met eenvoudige maaltijd)


U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar onderwijsdialogen@onderwijsraad.nl. Vermeld in uw mail alstublieft uw naam, functie, organisatie en contactgegevens. Vermeld ook uw eerste en tweede voorkeur voor de deelsessies. Aanmelden kan tot en met 17 maart 2017.
 


Initiatiefvoorstel Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen aangenomen


Op dinsdag 14 februari is de kogel eindelijk door de kerk! Op die middag is het wetsvoorstel voor structurele bekostiging voor GVO en HVO met 53 stemmen ook in de Eerste Kamer aangenomen! Daaraan was op 7 februari een debat vooraf gegaan, dat volgens kenners een bijzonder hoog inhoudelijk gehalte had. Het is terug te lezen en te beluisteren (er zitten diverse video's achter elkaar, de pc schakelt automatisch door).

Daarnaast is de motie van Mirjam Bikker (CU) aangenomen, waarin een overbruggingsfinanciering voor 2016 en 2017 is geregeld. Dat laatste betekent dat nu ook de docenten GVO en HVO de 3,8% salarisverhoging uit het PO uit 2016 met terugwerkende kracht zullen krijgen.

Vele jaren lobby door de GVO/HVO-dragende organisaties en samenwerking met heel veel partners hebben bijgedragen aan dit fantastische resultaat. Ook het CBOO heeft daaraan in de afgelopen 8 jaar zijn steentje mogen bijdragen. Dat lag ook voor de hand, want zowel GVO als HVO zijn in het CBOO-bestuur vertegenwoordigd.

Naast alle momenten van vreugde her en der, zal op de GVO/HVO sectordag met docenten op 19 mei, in het Leerhotel in Amersfoort, dit historische moment feestelijk worden gevierd.

Voor meer gegevens, klik HIER. 

 

Ook lerarenregister aan de orde in Eerste Kamer


Het wetsvoorstel wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34458) is op dezelfde middag aan de orde geweest als de stemmingen over het Wetsvoorstel GVO/HVO (zie bericht hiervoor).

Door krachtig lobbywerk van de Onderwijscoöperatie, waar de AOb een lidorganisatie is, heeft het merendeel van de senatoren toegezegd om voornoemd wetsvoorstel volgende week dinsdag te steunen. De fracties van CDA, VVD, PvdA, CU/SGP, GroenLinks en PVV zullen vóór stemmen. D'66 en SP zijn tegen. OSF onthoudt zich van stemming.

Voor het verslag van de vergadering over dit onderwerp, dat in 2 gedeelten werd gehouden kunt u klikken:

Deel 1

Deel 2 


 


Brief van VOS/ABB , VOO en CBOO over algemene acceptatieplicht naar Tweede Kamer


VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO pleiten in een brief aan de Tweede Kamer voor algemene acceptatieplicht in het primair en voortgezet onderwijs. In de brief wordt de Regeling toelatingsrecht bijzonder onderwijs in herinnering geroepen. Deze mededeling en een uitwerking van de informatie trof u reeds aan in CBOO-bericht week 6. Helaas zat de brief er toen niet bij. Deze kunt u nu HIER lezen. 


Hernieuwing curriculum PO en VO


Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt tot mei volgend jaar 4,5 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin heeft hij de kaders voor een vernieuwing van het curriculum aangegeven

Het geld is bedoeld om teams van leraren en schoolleiders vrij te stellen voor de uitwerking van een nieuw curriculum, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast zal Dekker geld beschikbaar stellen voor de werkorganisatie en de benodigde inzet van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO.

De coördinatiegroep voor curriculumontwikkeling, bestaande uit de Onderwijscoöperatie en de regiegroep Onderwijs2032, hebben een notitie uitgebracht waarin zij een plan van aanpak voor hernieuwing van het curriculum presenteren. E.e.a wordt ook weergegeven in een overzichtelijk schema.

De coördinatiegroep zal mede op basis van de ervaringen die in de komende periode worden opgedaan in beeld brengen wat er na het voorjaar van 2018 nodig is om tot een geactualiseerd curriculum te komen. 


Mededeling CBOO-website redactie


Wegens de voorjaarsvakantie in de regio's Noord (week 8) alsmede Midden en Zuid (week 9) verschijnen er in deze weken geen CBOO-berichten.
 NIEUWE MOGELIJKHEDEN         

Het CBOO bericht is niet alleen bron van nieuws, dat wordt aangeboden.

U kunt er zelf ook aan bijdragen door:

  • te reageren op meningen, die er in worden gegeven. Ze zullen mits niet buiten publicitaire orde worden geplaatst om de berichten ook als interactief medium te kunnen inzetten. Ze worden dan immers een forum voor discussie!
  • nieuws te plaatsen, dat behalve voor uw openbare school of daaraan verwante instelling interessant kan zijn voor lezers van CBOO berichten. Dat kan te maken hebben met positieve PR t.b.v. openbare scholen, tot het aankondigen van manifestaties die van belang zijn voor velen die in of voor het openbaar onderwijs werken.
  • oproepen te laten plaatsen voor acties, die met het openbaar onderwijs van doen hebben. Mogelijkheid daarbij is, dat het CBOO een intermediaire rol kan spelen bij het onder de aandacht brengen van het door u te berde gebrachte bij bijvoorbeeld lokale overheden, besturen openbaar onderwijs, maar ook landelijke politici. Die lezen voor zover het leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer (en ambtenaren van het Ministerie van OCW) betreft ook CBOO berichten.
  • voor voorgaande zaken en voor verdere inlichtingen te mailen met info@cboo.nl of te bellen 030 - 2989167 (buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar mobiel nummer van CBOO secretaris M. Hietbrink).CBOO-secretaris M. Hietbrink is bereikbaar op:

030 - 298 91 67

mob: 06 - 539 744 37
email: info@cboo.nl of mhietbrink1948@gmail.com